15 އޮކްޓޫބަރު 2015
އިޝޫ ނަންބަރު: 12/2015

މީރާ ޕޯސްޓަށް މަރުހަބާ

މީރާ ޕޯސްޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލްކުރައްވާ. ސަބްސްކްރައިބު

ސުންގަޑިތައް


OCT

11

އޮކްޓޫބަރު 2015 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

OCT

11

ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުގެ ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގެ ރޯޔަލްޓީ ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ސޭލްސް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

OCT

15

ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

OCT

15

ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

OCT

28

2015ގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރ އަދި ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން