15 ސެޕްޓެންބަރު 2015
އިޝޫ ނަންބަރު: 11/2015

މީރާ ޕޯސްޓަށް މަރުހަބާ

މީރާ ޕޯސްޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލްކުރައްވާ. ސަބްސްކްރައިބު

ސުންގަޑިތައް


SEP

10

ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

SEP

10

ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުގެ އޯގަސްޓު 2015 ގެ ރޯޔަލްޓީ ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ސޭލްސް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

SEP

15

އޯގަސްޓު 2015 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

SEP

15

އޯގަސްޓު 2015 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

SEP

28

އޯގަސްޓު 2015 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

SEP

30

2015ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން

!ރަސީދުން ލާރި ހޯއްދެވުމަށް "ކޮބާ ރަސީދު" ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވެލައްވާ

އާންމު ގޮތެއްގައި ފިހާރައަކުން މުދާ ގަތުމަށްފަހު ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށްފަހު އެ މުދަލަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ދެއްކި ފައިސާގެ އަދަދު ޔަޤީންކުރުމަށް، އަދި ފައިސާ ދެއްކީ ރަގަޅު ޚިދުމަތަށްތޯ ބެލުމަށް ވެސް ރަސީދު ނުވަތަ އިންވޮއިސް ހޯދުމަކީ ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭ ...

މިނިވަން 50 ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ހަދިޔާކުރުންދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލް އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން ނެރުނު 10,000 ...

މީރާއާއި އެޗް.ޑީ.ސީ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މީރާ އަދި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) ގުޅިގެން، ހުޅުމާލޭގެ...

މީރާއަށް އަލަށް ވައްދާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް

މީރާއިން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައިދިނުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރަނީ މީރާގެ މުވައްޒަފުންކަމަށްވެފައި، މި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމީ އަދި މަސައްކަތަށް ޤާބިލް ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް އިސްކަމެއް ދެވެއެވެ. އަދި މި މުވައްޒަފުންނަކީ މީރާގެ މަސައްކަތުގެ...

ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދު އުނިކުރުން

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ (3) ...

ޓެކްސް ބަޔާން އިސްލާހުކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް

ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާންތައް އިސްލާހުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 15 ޖުލައި 2015 ...

މީރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހައުސިންގ ލޯނު ލިބޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ އާ އެކު ސޮއިކޮށްފި

މީރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑީ....

ޑިޖިޓަލް އަހަރާ ގުޅިގެން ފޯމު ޕްރިންޓްކުރާ ކިއޮސްކްއެއް އިފްތިތާޙުކޮށްފި

މި އަހަރަކީ މީރާގެ ޑިޖިޓަލް އަހަރު ކަމަށްވުމާއެކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ކުރިއެރުމަށް ...