21 ޖުލައި 2015
އިޝޫ ނަންބަރު: 9/2015

މީރާ ޕޯސްޓަށް މަރުހަބާ

މީރާ ޕޯސްޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، ttc@mira.gov.mv އަށް މެއިލްކުރައްވާ. ސަބްސްކްރައިބު

ސުންގަޑިތައް


JUL

11

ޖުލައި 2015 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

JUL

11

ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުގެ ޖޫން 2015 ގެ ރޯޔަލްޓީ ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ސޭލްސް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

JUL

15

ޖޫން 2015 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

JUL

29

2015ގެ 2 ވަނަ ކުއާޓަރ އަދި ޖޫން 2015 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

JUL

15

ޖޫން 2015 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން