25 ޖޫން 2015
އިޝޫ ނަންބަރު: 8/2015

މީރާ ޕޯސްޓަށް މަރުހަބާ

މީރާ ޕޯސްޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، ttc@mira.gov.mv އަށް މެއިލްކުރައްވާ. ސަބްސްކްރައިބު

ސުންގަޑިތައް


JUN

10

ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުގެ މެއި 2015 ގެ ރޯޔަލްޓީ ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ސޭލްސް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

JUN

10

ޖޫން 2015 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

JUN

15

މެއި 2015 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

JUN

15

މެއި 2015 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

JUN

28

މެއި 2015 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

JUN

30

31ޑިސެމްބަރ 2014 ގައި ހިސާބުކުރުމުގެ މުއްދަތު ނިމޭ ފަރާތްތަކުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން

JUN

30

2015ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން

JUN

30

2014ވަނަ އަހަރުގެ ބޭންކްތަކުގެ މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން