18 ޖޫން 2016
އިޝޫ ނަންބަރު: 6/2016

މީރާ ޕޯސްޓަށް މަރުހަބާ

މީރާ ޕޯސްޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލްކުރައްވާ. ސަބްސްކްރައިބު

ސުންގަޑިތައް


JUN

12

ޖޫން 2016 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

JUN

12

މޭ 2016 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

JUN

15

މޭ 2016 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

JUN

28

މޭ 2016 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

JUN

28

މޭ 2016 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

JUN

30

2015ވަނަ އަހަރުގެ ބޭންކްތަކުގެ މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

JUN

30

2016ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން

JUN

30

31ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި ހިސާބުކުރުމުގެ މުއްދަތު ނިމޭ ފަރާތްތަކުން 20145 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން

JUN

01

އޮގަސްޓު 2016 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން