15 މޭ 2016
އިޝޫ ނަންބަރު: 5/2016

މީރާ ޕޯސްޓަށް މަރުހަބާ

މީރާ ޕޯސްޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލްކުރައްވާ. ސަބްސްކްރައިބު

ސުންގަޑިތައް


MAY

02

1 ޖެނުއަރީ 2015 އާއި 31 އޮކްޓޯބަރު 2015 އާ ދެމެދު ހިސާބުކުރުމުގެ މުއްދަތު ނިމޭ ފަރާތްތަކުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން

MAY

10

މޭ 2016 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

MAY

15

އެޕްރީލް 2016 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

MAY

10

އެޕްރީލް 2016 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

MAY

29

އެޕްރީލް 2016 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

MAY

29

އެޕްރީލް 2016 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން