17 އެޕްރީލް 2016
އިޝޫ ނަންބަރު: 4/2016

މީރާ ޕޯސްޓަށް މަރުހަބާ

މީރާ ޕޯސްޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، ttc@mira.gov.mv އަށް މެއިލްކުރައްވާ. ސަބްސްކްރައިބު

ސުންގަޑިތައް


APR

10

އެޕްރީލް 2016 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

APR

10

މާރިޗު 2016 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

APR

17

މާރިޗު 2016 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

APR

28

މާރިޗު 2016 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

APR

28

2016ގެ 1 ވަނަ ކުއާޓަރ އަދި މާރިޗު 2016 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން