15 މާރިޗު 2016
އިޝޫ ނަންބަރު: 3/2016

މީރާ ޕޯސްޓަށް މަރުހަބާ

މީރާ ޕޯސްޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލްކުރައްވާ. ސަބްސްކްރައިބު

ސުންގަޑިތައް


MAR

10

މާރިޗު 2016 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

MAR

10

ފެބުރުވަރީ 2016 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

MAR

15

ފެބުރުުވަރީ 2016 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

MAR

28

ފެބުރުވަރީ 2016 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

MAR

28

ފެބުރުވަރީ 2016 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

MAR

31

2016ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން

MAR

31

2016ގެ ކުންފުނި އަހަރީ ފީ ދެއްކުން