15 ފެބުރުވަރީ 2016
އިޝޫ ނަންބަރު: 2/2016

މީރާ ޕޯސްޓަށް މަރުހަބާ

މީރާ ޕޯސްޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލްކުރައްވާ. ސަބްސްކްރައިބު

ސުންގަޑިތައް


FEB

10

ފެބުރުވަރީ 2016 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

FEB

07

ލީސް ޕީރިއަޑް އެކްސްޓެންޝަން ފީ 8 ވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ދެއްކުން

FEB

10

ޖަނަވަރީ 2016 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

FEB

15

ޖަނަވަރީ 2016 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

FEB

28

ޖަަނަވަރީ 2016 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

FEB

28

ޖަނަވަރީ 2016 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން