15 ޑިސެންބަރު 2015
އިޝޫ ނަންބަރު: 15/2015

މީރާ ޕޯސްޓަށް މަރުހަބާ

މީރާ ޕޯސްޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، ttc@mira.gov.mv އަށް މެއިލްކުރައްވާ. ސަބްސްކްރައިބު

ސުންގަޑިތައް


DEC

10

ޑިސެންބަރު 2015 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

DEC

10

ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުގެ ނޮވެންބަރު 2015 ގެ ރޯޔަލްޓީ ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ސޭލްސް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

DEC

15

ނޮވެންބަރު 2015 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

DEC

15

ނޮވެންބަރު 2015 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

DEC

28

ނޮވެންބަރު 2015 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

DEC

31

2016ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން

DEC

28

ނޮވެންބަރު 2015 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން