1 މޭ 2015
އިޝޫ ނަންބަރު: 5/2015

މީރާ ޕޯސްޓަށް މަރުހަބާ

މީރާ ޕޯސްޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލްކުރައްވާ. ސަބްސްކްރައިބު

ސުންގަޑިތައް


MAY

10

ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުގެ އޭޕްރިލް 2015 ގެ ރޯޔަލްޓީ ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ސޭލްސް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

MAY

10

މެއި 2015 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

MAY

17

އޭޕްރިލް 2015 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

MAY

17

އޭޕްރިލް 2015 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

MAY

31

30ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ހިސާބުކުރުމުގެ މުއްދަތު ނިމޭ ފަރާތްތަކުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން

MAY

28

މެއި 2015 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން