ހާލަތު ޢަމަލުކުރަންފެށި ތާރީޚް ވުޖޫދަށް އައި ތާރީޚް ސޮއިކުރި ތާރީޚު ޚުލާސާ ގައުމު

ބައިލެޓެރަލް ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން އެވޮއިޑެންސް އެގްރީމަންޓްތައް

ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަ 1 ޖަނަވަރީ 2017 21 ޖޫން 2018 17 އޮކްޓޯބަރ 2017 ޑަބަލް ޓެކްސް އެވޮއިޑަންސް އެގްރީމަންޓް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަ 1 ޖަނަވަރީ 2017 1 އޮގަސްޓު 2016 11 އެޕްރީލް 2016 އެވޮއިޑަންސް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އޮފް އިންކަމް ޑިރައިވްޑްފްރޮމް އިންޓްނެޝަނަލް އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް އިންޑިއާ

މަލްޓިލެޓެރަލް ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން އެވޮއިޑެންސް އެގްރީމަންޓްތައް

ޢަމަލުކުރަމުން ދަނީ 1 ޖަނަވަރީ 2012 19 އެޕްރީލް 2010 13 ނޮވެންބަރު 2005 ސާކް ލިމިޓެށް މަލްޓިލެޓަރަލް އެގްރީމަންޓް އޮން އެވޮއިޑަންސް އޮފް ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން ސާކް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަ 1 ޖަނަވަރީ 2012 19 އެޕްރީލް 2010 13 ނޮވެންބަރު 2005 އެމެންޑްމަންޓް ޓު ސާކް ލިމިޓެށް މަލްޓިލެޓަރަލް އެގްރީމަންޓް އޮން އެވޮއިޑަންސް އޮފް ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން ސާކް

ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން އެކްސްޗޭންޖް އެގްރީމަންޓްތައް

ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަ 1 އޮގަސްޓު 2016 1 އޮގަސްޓު 2016 11 އެޕްރީލް 2016 އެގްރީމަންޓް ފޮރ އެކްސްޗޭންޖް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ވިތު ރެސްޕެކްޓް ޓު ޓެކްސަސް އިންޑިއާ