ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް

ކްއާޓާއެއް ސިލެކްޓް ކުރައްވާ


މިއީ، ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ އަދި ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި (މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ، އަދި ތިލަފުށީގައި) ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް

ރަށްއަތޮޅުޓެކްސްނެގޭ ހަރަކާތްތައްޓިންއެޑްރެސްނަން 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ކޮންސަލްޓޭޝަން އެންޑް މެރައިން ސާރވޭއިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1000238GST501ޕެގަސަސް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީކޮންސަލްޓޭޝަން އެންޑް މެރައިން ސާރވޭއިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޑިވާސް;ސްޓޭޑިމް 1000528GST501ބޯގަން ވިލާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީސެވަން ކޮންޓިނެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އަވަންޓް ގާޑެ ލޯޔާސް ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1000615GST501މިއަލަނި / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއަވަންޓް ގާޑް ލޯޔާސް ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޝަރޫ ލާންޗް ސަރވިސަސް 1000743GST501ނަންބަރު ފިހާރަ 72 / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޝަރޫ ލާންޗް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ކިއުވަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1001537GST501އިޒްމިއާން / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީކިއުވަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ނޮވިޓީ ކިޗަން 1001594GST501ދޮންފަން / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޓެންގީ ގްލޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ ހެކްސަގަން ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިސާރސް (ކައުންޓަރ) 1001819GST501ވެހިތިލަ / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީހެކްސަގަން ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިސާރސް ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އޮލިވާ ސަޕްލއިސް ކައުންޓާ;އޮލިވާ ޓްރޭޑް ކައުންޓާ 1001879GST501ކަރޯގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއޮލިވާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޑިޕްލޮމެޓް-2;ޖީ.އެލް ސްޓައިލް;ޖީއައި އެކްސްކުލޫސިވް;ޕާކްވޭއި 2;ޕާކްވޭއި 3;ގޯލްޑަން ލޭން -1 (ކައުންޓަރ);ޖީ.އެލް ކިޑްސް ޒޯން;ގޯލްޑަން ލޭން އައްޑޫ;ސީޒަން ޓްރޭޑް;ޖީ އެލް ޝޮޕް 1001962GST501ގްލޮރީގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ސާބިޤް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ނައިޒް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ރާރޮހި ފިހާރަ 1002088GST501ރާރޮހިގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީނައިޒް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ތައުފީޤް ކޮންސްޓްރަކްޝަން 1002138GST501ދަފްތަރު ނަންބަރު 4788 / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ތައުފީޤް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ސަވާނާ މާރޓް 1002141GST501ދެކުންގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަހުމަދު ނާޝިދު 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އޮރިއެންޓަލް އެކްސްޕޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1002325GST501ލޫބިޔާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއޮރިއެންޓަލް އެކްސްޕޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ބެނާރ;ސިޕް ޓޭކްއަވޭ 1002796GST501ލޮޓް ނަމްބަރ: 10159 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީއަބްދުﷲ ޚަލީލް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޓްރިޕަވަރ;ޓްރިމެރައިން މޯލްޑިވްސް (ކައުންޓަރ) 1004059GST501ދަކަންދާމާގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޓްރިމެރީން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޕީ އެންޑް ޖީ ކައުންޓަރ;ވިސިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ސްޕައިސް ހަޓް 1004505GST501ހިތިލާގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީވިސިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ކިޔު - ސްޕޯރޓްސް 1004558GST501ސަނީ ޑޭލް / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއިބްރާހިމް ޝަރީފް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އުކްތާ;މަޒްކޯ;މަޒްކޯ ޓްރޭޑް (ކައުންޓާ);މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓް ލީގް 1005262GST501ބިއުޓީ ލައިން / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއިއުމާޒް ނަސީރް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޖިއޯ ޓްރެޑް (ކައުންޓަރ);ޖިއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1005507GST501ވިކްޓޯރިޔާ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީޖިއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ކޭ.އެމް.އެސް ޓްރޭޑް 1006315GST502އޮއިދުނި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީސައީދު ޢަބްދުﷲ 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އަމްޝާ ޕްލަސް;ސްޓެޕް އިން 1007537GST501ފެހި ދޯދި / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީމުހައްމަދު އާދިލް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ސުޕަރ ފޫޑް ސަޕްލައިސް 1008640GST501އައިލް ހެވަން / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޖައުފަރު ރަޝީދް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ މެރިން މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;މެރިން މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޑަކްޓްސް (ކައުންޓާ) 1009830GST501ބްލޮކް ނަމްބަރ 389 / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމެރިން މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ހައުން މާރޓް 1009832GST501ބުލޫ ޑްރީމް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ނިޒާމް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ފުއޯރި ޕޯރޓާ 1010315GST501އަމީނީ އުފާ (122:ނަމްބަރު ކޮށި) / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީޙުސައިން ޝަރީފް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އެސް އާރް އެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1010490GST501ގްރީން ޕާލް / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއެސް އާރް އެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އަވިސްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ވެލާ އެކްސްޕުރެސް 1010624GST501މާލެ ހިޔާ1(03-15) / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަވިސްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ސިލޭހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން 1011319GST501ގްމްރީ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީސިލޭހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އެކޯ ބިލްޑްވެއަރ 1011458GST501ފަތަނގުމާގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއެކޯ ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޒިންކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1011634GST501ސޭންޑީ ބީޗް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޒިންކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އެނާޖީ ކޮންސަލްޓެންސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1011788GST501ކޫލް ބުރީޒް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއެނާޖީ ކޮންސަލްޓެންސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ގުރީން އިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1012045GST501ކަންޒޫރި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީގުރީން އިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޕެރިސް ފުރުޓްސް އެންޑް ވެޖް;ޕެރިސް ފްރުޓްސް އެންޑް ވެޖް 1012531GST501ނިރޮޅުގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީނިހާދް މުޙައްމަދު ޢަލީ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޔަމް ޓްރެޑް 1012749GST501ފޯމޫންސް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއާދަމް އަޙްމަދު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ދަ ވައިޓް ހައުސް 1013869GST501އެސޭށިއާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމޫސާ ސައްފާން 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޓިގާރ ޓީމް 1014661GST501ކުރިގަމް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަޝްރަފް ސަޢީދު 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ހޯވަރ ޓިންބަރ ކައުންޓަރ 1015001GST501މަޑިތިލަ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއިބްރާޙިމް ޙަސަން 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އޭ އެމް ސަންޝައިން 1015342GST501ޔެލޯ ފްލާވަރ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޢަބްދުލްރަޝީދު ޢަލީ 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޓްރިޓެކް މޯލްޑިވްސް 1015356GST501ޒެފިރް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޙަސަން ނިޔާޒް 
ދިގުފިނޮޅުކ. ވެލި ސޮޕް 1015612GST502އަނަންތަރާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް / ކ.ދިގުފިނޮޅުޢަލީ އަސްޖައު 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ކެފޭ ސެއްޕިއާ 1016576GST501ވެލިރާޅުފަދުގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުހައްމަދު މުޖާ 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އަކްއަޑާ ( ކައުންޓަރ ) 1017663GST501އިއޯނާ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއަކްއަޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ސައިން އޯ ފުރޭމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1017667GST501ފުރީ ޕާކު / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީސައިން އޯ ފުރޭމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޑެފްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ޑެފްޓް ބިއުޓީ ސެލޫން;ޒާކިރް މާރޓް;ހީ ބްރޫސް 1017932GST501ކަނޑޫކުރި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޑެފްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އެރައިސިން ޕުރައިވެޓް ލިމިލެޑް 1017938GST501ސަން އީސްޓް / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއެރައިސިން ޕުރައިވެޓް ލިމިލެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޕާރކުއިސް ތުރޭޓް 1 1018617GST501ރޯޝަންލޮޖް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއިމްރާން އިބްރާހީމް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ކޮޔަރ މާރޓް 1018650GST501ކޮޔަރ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޢަލީ ޝަމީމް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޒީރޯ އީކުއޭޓޯ މޯލްޑިވްސް 1019226GST501ރީފް ސައިޑް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޒީރޯ އީކުއޭޓޯ މޯލްޑިވްސް ޕުރައިވެޓް ލިމިލެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ބްރިމްސްޓޯން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކައުންޓަރ 1019407GST501މިޒަމާން / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީބްރިމްސްޓޯން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ބާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1019454GST501ނަހީދީ މަންޒިލް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީބާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ފަސްރިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ފަސްރިޔާ ކައުންޓަރ 1019539GST501މާފަހި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީފަސްރިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ކޮޖެންޓް 1019604GST501ވެންކޫވާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުހައްމަދު ނިޔާޒް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އޭޓީ.ޖީ ބިލްޑާރސް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ކައުންޓަރ 1019625GST501ވައްޓަރު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޢަބްދުﷲ ޢަލީ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ކަލިންގާ އުޕަޗިތުރާ ޕެލްޕޯލާ 1019918GST501ސިރީލަންކާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީކަލިންގާ އުޕަޗިތުރާ ޕެލްޕޯލާ 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އެޗް. އޭ ސަޕްލައިސް 1020404GST501ނަންބަރު 14 / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއަހްމަދު ހަލީމް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޢަލިރޯދި އިންވެސްޓްމަންޓް 1020636GST501މުލިޔާގެ ކޮށި ނަންބަރު 8 / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއާދަމް ޢަލީ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ބޯލްޑަރސް އެންޑް ބުލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ބޯލްޑަރސް އެންޑް ބުލްސް ކައުންޓަރ 1020896GST501ކުރަހާގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީބޯލްޑަރސް އެންޑް ބުލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އަޙްމަދު އަމީން ކައުންޓަރ 1021345GST501ސީވޯލް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު އަމީން 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ މާޒް ޑީލާރސް;އެމްޕް މޯލްޑިވްސް ކައުންޓާ 1021952GST502ހެޕީ ސައިޑް / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީފާތިމަތު ޒޫނާ 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ސުޕާރފްރެޝް 1022649GST501ސަނޯއަރަމާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއައިޝަތު މުޙައްމަދު 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އަސްބީލާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;އަސްބީލާ އިންވެސްޓްމަންޓް 1023316GST501ސުތުލި / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއަސްބީލާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ފުލީ އިކުއިޕައިޑް މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް 1023628GST501ޑްރަމާސް ސެލްޓަރ 2 / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ޝިހާމް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޕްރޯމީޑިއާ އޯވަރސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1024591GST501ހޮޅިކޮށީގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޕްރޯމީޑިއާ އޯވަރސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ރޯޔަލް ސުޕައިސް މާލްޑިވްސް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1024634GST501ރިހިއަލި / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީރޯޔަލް ސްޕައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސަންގހައި ފެންގވަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1025065GST501ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީ / NA ސަންގހައި ފެންގވަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސުޓާ ސެކިއުރިޓީ ފޯރސް 1026248GST501ޒީނިޔާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ބިލްޑާސް ސަޕުލައި 1026314GST501މަލްބަރީ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު މާނިއު މުސްތަފާ 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ސްއި ޓުރޭޑް;ސައި ޓުރޭޑް 1027721GST501ލައިޓު ގުރޭ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ރުސްދީ 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އޭ އެން އިންވެސްޓްމަންޓް;އޭއެން މާރޓް 1031116GST501ރީތިމާގެއާގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ނާޒިމް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ލިކޯ ކެފޭ;އިސްކަންދަރު ކެފެޓޭރިޔާ;ލިކޯ ކޭޓަރިން 1034487GST501ކިމްލާސް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއާމިނަތު ލިއުޝާ 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ވީލްސް މާރޓް;ރޫޓް 66 ކެފޭ & ބިސްޓުރޯ 1035160GST501ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު 3-3-02 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީޙުސައިން މުއާޒް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ރެވިންސް 1035865GST501ލޮޓް 10055 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީމޫސާ ވަޖީޙް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އައި ސުވެނިއަރ 1036797GST501ގްރީން ހެވަން / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއިބްރާޙިމް ރަޝީދު 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ވަޓަ މާޓު 1038669GST501ލޮޓް ނަންބަރު 10068 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީއިބްރާހީމް ސުޒާއު 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ އިންސޯ ޕްލަސް;ރެޑްޓްރީ 1041016GST501ސަމާވިލާ / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީމުޙައަމަދު ތަސްލީމް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޕުރައިމް ސްކައި 1043442GST501ޑުރީމް ވިލާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ނާއިޒް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ރިފުރެޝް މާރޓް 1046083GST501ފެހިވިލު / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ސަލީމް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ބެކްލޮގް މޯލްޑިވްސް ކައުންޓަރ 1046101GST501ދަފްތަރު ނަންބަރު 6201 / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީފިރާޒް ޖައުފަރް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޖޯއީ ސަޕްލަޔަރސް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް;ބްރެޑް ޓައުން 1046751GST501ސަންދަލީގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޙަސަން މުގްނީ 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ގްލަމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ގްލަމް (ކައުންޓަރ) 1047069GST501އަޒުމް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީގްލަމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އެންސް މޯލްޑިވްސް 1047190GST501ނިޔާޒް ވިލާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއިބްރާހީމް ސިނާން 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ފްރޯޒެން ޓެކް 1047246GST501ދަފްތަރު ނަންބަރު 10082 / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޢަލީ ޔޫސުފު 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އެޕްކޯ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1047292GST501އަރާކުރި / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއެޕްކޯ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ މުޙައްމަދު އައްސަދު ( ކައުންޓަރ ) 1048755GST501މަސްފަން / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު އައްސަދު 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ މައި ފުޓް މާރޓް 1048821GST501މައިމޫން ވިލާ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީމައިމޫނާ އާދަމް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ފްރައިޓް ބްރިޖްއިންޓަރނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1049416GST501ބުމްބެރުގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީފްރައިޓް ބްރިޖްއިންޓަރނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ގެޓް ފެޓް އިންވެސްޓްމަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1049460GST501ފިނިވާގެ ނަންބަރު 2 / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީގެޓް ފެޓް އިންވެސްޓްމަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އޮޕިޔުލެންޓް އިންވެސްޓްމެންޓް 1049724GST501ނަހީދީ މަންޒިލް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީމިސްބާހް ޝަރީފް 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ އަލާސް 1050331GST501ވިލިނގިލި ޕެލަސް / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީއާމިނަތު ފަޒްލީ މުޙައްމަދު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ފްލުއިޑް ކެފޭ 1050559GST501އާޒާދުވާދީ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީރިއްފަތު މުޙައްމަދު 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ ނައިން ސްޓަރ ޑައިވިންގ 1050696GST501ފަހުގޯތި / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީޢަލީ އިބްރާހިމް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ އިންޓައިމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1051115GST501ނިއު ލޮޖް (ލޮޓް ނަންބަރު 10452) / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީއިންޓައިމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ކެފޭ ސުފްރާ 1051715GST501ފީރޯޒް ހިޔާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ނާޖިޙް ޢަލީ 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ މުދާ ލޯންޖް 1052619GST501ފުލެޓް 02-01-02 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ޙަޝީން 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ދާންދޫ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1053037GST501މެގްމާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީދާންދޫ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ މޮން އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;މޮން އާރކް ކައުންޓަރ 1053400GST501ކުއްޅަވައްމާގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމޮން އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ ޙުސައިން ޓްރޭޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1053970GST501ބަހާއު / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީޙުސައިން ޓްރޭޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އަހާ އިންވެސްޓްމަންޓް 1054801GST501ވައިޓް ގާލް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއަބްދުލްޙާދީ އަބޫބަކުރު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ މ. ސުވެނިއާރސް 1055453GST501ރީތިގަސް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ދީދީ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އޮނަވާ އިންވެސްޓްމެންޓް 1055458GST501ކަނދޮޅު / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ޝިފާޒް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ މިސްޓް އެއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1055518GST501މޫންލައިޓް / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީމިސްޓް އެއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އެމް ޓްރޭންގަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;އެމް ޓްރޭންގަލް 1056763GST501ސިތާރާ ވާދީ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއެމް ޓްރޭންގަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ދަ ބޭ ލިންކް 1058609GST501ދަފްތަރު ނަންބަރު 2754 / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީފާތިމަތު ޒާހިރު 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ވިވެންޑަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1058932GST501ޑިމިޝްގް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީވިވެންޑަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ސޯ ފްރެޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ސޯ ފްރެޝް(ކައުންޓަރ) 1059074GST501ގުލްޒާރު ވާދީ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީސޯ ފްރެޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އަޒޮން ފުޝަން 1059094GST501އާޒާދުގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ރިޝްފާން 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ވަގުތު މީޑިއާ ހައުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1059377GST501ހިޔާކޮށި / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީވަގުތު މީޑިޔާ ހައުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޑީ އެން އޭ ޕާޓުސް އެންޑް އެސެސަރީސް 1060133GST501ދިރަގަލި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީހަސަން ޝިޔާމް  
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އައި ޑިވޮލޮޕާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;އައި ޑިވޮލޮޕާސް 1061488GST501ނަލަހިޔާގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއައި ޑިވޮލޮޕާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ވިވާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ވިވާ 1061525GST501ވިލްނަ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީވިވާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ވަން ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑް;ވަން ޑިވޮލޮޕްމަންޓް 1062692GST501ކިރިލި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީވަން ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އެކުސްޕްރެސް ކޮންސްޓްރެކްޝަން 1062807GST501ތިކްރީތު / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީފާހިމަތު ވަފާ 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ދަ އައިވޮރީ ސެއިލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1063325GST501ނަރީތާ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީދަ އައިވޮރީ ސެއިލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ފެލްކޮން ޓްރޭޑާރސް 1063458GST501ސީސްޕީޑް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު މުނާޒް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ހީޓަން މޯލްޑިވްސް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1064907GST501ގްމްރީ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީހީޓަން މޯލްޑިވްސް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޚަދީޖާ ހަސަން އަގީލް 1065495GST501ކުބުރާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޚަދީޖާ ހަސަން އަގީލް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ މަލްޓިޕްރޯ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ދާން ރިޓްރީޓް 1065605GST501މިލާނޯ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީމަލްޓިޕްރޯ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ވަފީ މާޓް 1065726GST501ހުޅުމާގެ ލޮޓް ނަންބަރު 10408 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީވަފިއްޔާ މޫސާ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އެކްސް އޮޓިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1065748GST501ޖޭމް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއެކްސް އޮޓިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ވާލްކާރސް ސީއެމްއެލް އިންޓާރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ވާލްކާ ސީއެމްއެލް އިންޓާރނޭޝަނަލް 1066609GST501ވޭލް ޝާކް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީވާލްކާރސް ސީއެމްއެލް އިންޓާރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ ދުނުފިނި ސޭލްސް 1066831GST501ޒުރާސް / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީއިބްރާހިމް ފިކުރީ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޑައިންމޯ އެލީޓް 1067114GST501ބީޗް ޕެވެލިޔަން / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޓީއެފް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ލަކޯބާ ފުޑް އެންޑް ބަވަރޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ލަކޯބާ ފުޑް އެންޑް ބަވަރޭޖް 1067257GST501ދިތުޑި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީލަކޯބާ ފުޑް އެންޑް ބަވަރޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ސާރވިސް ހޯމް 1068676GST501އާސިމާމަންޒިލް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީފާޠިމަތު މުސްޠަފާ 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އަޒްޓެކް ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1069176GST501އާބިން / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއަޒްޓެކް ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އޯލް ޓްރޫޕްސް 1069429GST501ރީފްވިއު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު އިބްތިސާމް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ފާއިޒާ ސެލެކްޝަން 1069608GST501ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު 72-2-05 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީއަބްދުﷲ ޖަމީލް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސަން ކުޝަން 1069986GST501ޝަދާދް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޢަލީ ފަޔާޒް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ފަސިނޯ ބެއްލާ 1074014GST501ޒެނޮން / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޒީނަތު ނިއުމާ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޓާފެއިއްޓެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ޓީއެފް އެއަރ ކޫލިންގ 1074047GST501ރަނާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޓާފެއިއްޓެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޓްރެވަލް ޗެނަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ދެވިހިފާފަ 1074726GST501މެޓްރޯ ވިލާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޓްރެވަލް ޗެނަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ ފިއަސްކޯ އިންވެސްޓްމަންޓް 1074839GST501ސާރާ ވިލާ / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީއައިމިނަތު ޝަލްވީނާ 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ބުލޫ ކޯ މަރައިން 1075192GST501ފިލިމާގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީނާފިއު މުޙައްމަދު 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އިނޮކްސް މޯލްޑިވްސް އެލްއެލްޕީ ;އިނޮކްސް މޯލްޑިވްސް 1075572GST501ގޯލްޑަން ބޯންސް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއިނޮކްސް މޯލްޑިވްސް އެލްއެލްޕީ 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ތިރީ ހާޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ޓެންޑްރިލް 1076168GST501ދޮންބަގީޗާގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީތިރީ ހާޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޓީ ޓޮކްސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1077231GST501ފަނަރި / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޓީ ޓޮކްސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ފްލަޔަ އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1077763GST501ސަފާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީފްލަޔަ އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ނިއު ޖާރނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1077774GST501ސަފާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީނިއު ޖާރނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ކުޑަރަށްއދ. ޝަޖޫ 1078451GST501ކުޑަރަށް އައިލެންޑް / އދ.ކުޑަރަށްއައިމިނަތު އިބްރާޙިމް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ އައިޒްނާޝް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1078484GST501ހުޅުމާލެ 105-3-04 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީއައިޒްނާޝް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޓަޓްވީރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1078950GST501މަލަފެހި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޓަޓްވީރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ޒެނާ;އައި ޒެނާ 1079210GST501ލޮޓް ނަންބަރު. 11375 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީފާޠިމަތު ޝަކީލާ 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އެކްސްޕަރޓް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;އެކްސްޕަރޓް އިންޖިނިއަރިންގ 1081183GST501ޑެއިސީ ވިލާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއެކްސްޕަރޓް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ލިންކް އޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1081245GST501ފިނިމާގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީލިންކް އޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ބެސްލާރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ބެސްލާރ މޯލްޑިވްސް 1081352GST501ނޫއަލި / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީބެސްލާރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ކާސްޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1081702GST501ރަންދޫ ވިލާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީކާސްޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ ގްރިލް ހައުސް 1083837GST501ދިއްގާކުރި / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީއަބްދުﷲ ރަޝީދު  
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ނެޓޮކޮލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1084958GST501ސަން ނައިޓް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީނެޓޮކޮލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ސްމާރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ކެފޭ ޔުވިއީ;ދި ފިޝް 1085556GST501ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު ސީ2-3-ސީ / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީސްމާރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ސަން ބީން ޓްރޭޑް ލިންކް;ކިންގް ޕަލޮމަ 1085903GST501ބޮލެކްޕޫލް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީހާރިސް ރަޝީދު 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އަމަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1086004GST501ބަންފު ވިލާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަމަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޓެސްލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1086492GST501މާގޮށި / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީޓެސްލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ކްލަބް ވޯޓާރ ސްޕޯޓްސް;ކްލަބް ވޯޓާރ ސްޕޯޓްސް 1086553GST501ތެމާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީކްލަބް ވޯޓާރ ސްޕޯޓްސް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އައިލަންޑް ޔޮޓް ކްލަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;އައިލަންޑް ޔޮޓް ކްލަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1086799GST501ހޯގުޅާ މަންޒިލް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއައިލަންޑް ޔޮޓް ކްލަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޑެޓެމްޕޯ 1087333GST501ފިނިއާގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު އިބްތިޝާމް ޢަލީ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އިންކް ހަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1087424GST501ދިލޭރާމުގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއިންކް ހަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އީޓް ބިގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;އީޓްބިގް ކޭ އެސް ކެންޓީން;ސްޕައިސް ކިޗަން;އެޒޮން ގާރޑެން 1087700GST501ވާދީގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއީޓް ބިގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޑީޕް ޑްރީމްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1088161GST501ހެޕީ ލަކް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޑީޕް ޑްރީމްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޕޮމެގްރާންޑް 1088350GST501ޑެލްފި / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު އަރިޒް އާމިރް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޖޭ.އެސް.ބީ ޓްރޭޑާސް;ލި މާރޗޭ 1088676GST501ލިންކިއާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީނިޔާޒް ޖަލީލް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ކަންކުރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ކަންކުރާ މޯލްޑިވްސް 1088997GST501ޝަބީނާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީކަންކުރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ފްލަޒް ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1090716GST501ގްރީން ލައިޓް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީފްލަކްސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ލެވެލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1091088GST501ޑެލްފިނިއަމް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީލެވެލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ އަލްކެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1092426GST501ރެއިންފޮރަސްޓް އެޕާޓްމަންޑް / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީއަލްކެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޑަބަލް އެން 1094051GST501ގްރީން ހެވަން / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޑަބަލް އެން 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ވޮގިޝް;ވޮގިޝް ކިޑްސް 1094416GST501ތުށިބާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީނިޝްވާ ރަޝީދު 
މާމުނަގައުރ. ހިޑް ބިލްޑާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1094614GST501މާމުނަގައު / ރ.މާމުނަގައުހިޑް ބިލްޑާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ މެކްރޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1095563GST501ފުލެޓް ނަންބަރު 111-2-03 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީމެކްރޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޕެޓްރޯލިއަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ޕެޓްރޯލިއަސް 1096579GST501ސޭންޑީ ބީޗް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޕެޓްރޯލިއަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އިސްލެ ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1097069GST501ފަން އަރި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއައިލް ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ޓުލުއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1097505GST501ފްލެޓް ނަންބަރު 05-2-22 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީޓުލުއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ މޮސްކާ 1097884GST501ޕެރިހިލިޔަން / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ޤުރައިސީ 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ހޮބް ނޮބް 1098203GST501އަރާކުރި / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީލުބްނާ އަޙްމަދު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޕިންކް ލިލީސް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;ޕިންކް ލިލީސް ހެއާރ އެންޑް ބިއުޓީ;ޕިންކް ލިލީސް ގްލޯވް 1098995GST501ގާދޫ ބިލްޑިންގް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޕިންކް ލިލީސް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އެޗް ފޯ ހެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;އެޗް ފޯ ހެޗް ޓްރޭޑާރސް 1099267GST501މާލޭ ހިޔާ 1 (1804) / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއެޗް ފޯ ހެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ނެކްސްޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1100135GST501ބަންޑޭރި ކޮށި 224 2 ޕީ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީނެކްސްޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ މަޗަހޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1101579GST501ފަލަސް / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީމަޗަހޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ފޯލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1101994GST501ބްލޫ އައްޞޭރި / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީފޯލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އިލަމެންޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1102214GST501ނަންކުރާ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއިލަމެންޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އޮއި' ކަނދު މޯލްދިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1072303GST501ސިޔެރާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއޮއި' ކަނދު މޯލްދިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ސީ-ޑޮޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1024773GST501މެކާނޯގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީސީ-ޑޮޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އާރކް އެކްސް ކެފޭ 1052113GST501ކަންމަތީގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއާރކް - އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ކަނިފިނޮޅުކ. ނިނޯ (އެމް) އެސްޑީއެން ބީއެޗްޑީ 1088837GST501ކުލަބްމެޑް ކަނި މޯލްޑިވްސް / ކ.ކަނިފިނޮޅުނިނޯ (އެމް) އެސްޑީއެން ބީއެޗްޑީ  
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އިން. ޓެކް ފާރނިޝިން ޕޓއ ލޓޑ 1060058GST501އެންޓަރޕްރައިސް ހަބް ސިންގަޕޯރ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއިން. ޓެކް ފާރނިޝިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އެލް.އެމް.އެން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;އެލް.އެމް.އެން ކޮމްޕެނީ 1059024GST501އަންބަރީގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއެލް.އެމް.އެން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އެސް.ޖީ.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް;އެސް.ޖީ.އެމް 1083442GST501ގައްލަންދޫ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއެސް.ޖީ.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އެޗް4އެމް ވެންޗަރސް (ކައުންޓަރ) 1024727GST501ވައިފިނި / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއެޗް4އެމް ވެންޗަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 


މީރާއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅަން މަސައްކަތްކޮށް އެ ފަރާތްތަކާ ނުގުޅިވާ ފަރާތްތައް *

ޑިސެމްބަރ އަދި މާރޗް ކުއާޓަރަށްވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް **ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް

ރަށްއަތޮޅުޓެކްސްނެގޭ ހަރަކާތްތައްޓިންއެޑްރެސްނަން 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1001265GST001ސޭބޫ ވިލާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ޑެމަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1001832GST001ފުއަނަ އިން / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީޑެމަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ރިސޯޓް ލައިފް މޯލްޑިވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1001863GST001ޑެއިސީ ވިލާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީރިސޯޓް ލައިފް މޯލްޑިވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ މިނިކޮން ޓްރެވެލްސް 1002266GST001ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު 1/55 ފިހާރަ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމިނިކޮން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އޯކޭ މޯލްޑިވްސް ސަފާރިސް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1003004GST001ސްޓެލާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއޯކޭ މޯލްޑިވްސް ޑައިވިން ސަފާރީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހިންމަފުށިކ. ނިއު ޕޮއިންޓް އިން 1010152GST001ނަލަހިޔާ / ކ.ހިންމަފުށިއަޙްމަދު އާޞިފް 
އުކުޅަސްއއ. އުކުޅަސް އިން 1012315GST001މިރިހިމާގެ / އއ.އުކުޅަސްއިބްރާހީމް ޝިފާޒް ޝައުކަތް 
ރަސްދޫއއ. ރަސްދޫ ގްރޭންޑް އެންޑް ސުޕާ 1013312GST002ޖަންބުގަސްދޮށުގެ / އއ.ރަސްދޫއިބްރާހީމް އާދަމް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ބީޗް ސަންރައިޒް އިން 1014515GST002އޯކިޑްހިޔާ (ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10718) / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީޚަދީޖާ ޢަބްދުލް ސައްތާރު 
ތުލުސްދޫކ. އައިސޮލާ 1016056GST001އަރިސް / ކ.ތުލުސްދޫޠަލްހަތު އަޙްމަދު ފިރާގު 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އެކްއެޑާ ޓްރަވަލްސް އެންޑް ޓުއަރސް 1017663GST001ލޮނަ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއެކްއެޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ބޮޑުފޮޅުދޫއއ. ޔޮންޑާ ރިޓްރީޓް ފޮޅުދޫ 1018046GST003އިރަމާގެ / އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫޔޮންޑާ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ކުޅުދުއްފުށިހދ. ސަހާމާ ޕެލެސް 1020443GST001ސަހާމާ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށިމުޙައްމަދު ޙަސަން 
މާމިގިލިއދ. ޗިލް ހޮލިޑޭސް 1030647GST001މަލަރީތިގެ / އދ.މާމިގިލީމުޙައްމަދު ސިރްނީލް 
ވެލިދޫކ. ފަޒާ ވިއު އިން 1031073GST001މަގުބެއްދިގެ / ކ.ވެލިދޫއިބްރާޙިމް ޒަކީ 
ތިނަދޫވ. ވަވޮއެ ބީޗް ވިއު 1042400GST001ވީނަސްވިލާ / ވ.ތިނަދޫނާޝިދު އަބްދުއްޝަކޫރު 
މާފުށިކ. ރޯޔަލް ޕާރލް އިން 1047026GST001ފަތިސް / ކ.މާފުށިމުޙައްމަދު އިމްރާން ޚަލީލް 
ހުރާކ. އޯޝަން ވައިބުސް ގެސްޓް ހައުސް 1047057GST001ރެޑް އެޕަލް / ކ.ހުރާބީޗް ހެވަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އެޕްކޯ ހޮލިޑޭސް 1047292GST001އަރާކުރި / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއެޕްކޯ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ރަސްދޫއއ. ކޮކްނަޓް ގާރޑަން; ރަސްދޫ އެޓޯލް ރެސިޑެންސް 1047375GST001ލިލީ މީޑް / އއ.ރަސްދޫރީތި ރަސްދޫ އެޓޯލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ދިއްފުށިކ ރަށު ހިޔާ 1049518GST001ޒައިފާން، ލަވްލީ / ކ. ދިއްފުށިރަށު ހިޔާ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ބީޗް ސަންރައިސް އިން 1049668GST001އޯކިޑް ހިޔާ ލޮޓް 10718 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީޓްރޮޕިކަލް ބަޖެޓް ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފުށިކ. ވޯޓަރ ބްރީޒް 1050498GST001ސްނޯ ވައިޓް / ކ.މާފުށިއުސްމާން ރަޝީދު 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޓްރަވެލޯސަން ޕްރައިވެޓް 1050522GST001ކޮކާގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީޓްރަވެލޯސަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
އުކުޅަސްއއ. މޫދު އިން 1051374GST001ފަރެސް / އއ.އުކުޅަސްފުއާދު އަޙްމަދު 
ހުޅުދެލިދ. ހުޅުދެލި އިން 1051692GST001ފިއުޗަރ / ދ.ހުޅުދެލިއޯލްބީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ކުއީންސް ކިޗަން 1052605GST001ހުޅުމާލެ ލޮޓް 10132 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީމިރު ތަހްސީނުލް އިސްލާމް 
ތޮއްޑޫއއ. ތޮއްޑޫ ރިޓްރީޓް 1052968GST001ފެހި އަލި / އއ.ތޮއްޑޫޢަބްދުﷲ ޝިޔާމް 
ރަސްދޫއއ. ރަސްދޫ ވިއު އިން 1053756GST001މޯނިންގ ވިއު އިން / އއ.ރަސްދޫއަޙްމަދު ރާފިއު 
ބޮޑުފޮޅުދޫއއ. މަންތާ އިން 1053876GST001ގްރީން ވިލާ / އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫމަންތާ އިން ޕާރޓްނާސް އެލްއެލްޕީ 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ކޯމަސް ލޮޖް 1056330GST001ވާރޭ ލޮޓް ނަންބަރު 10476 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީޔުނިސޯ ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
ތިމަރަފުށިތ. ބިނާ ސާފް ކޭންޕް 1057180GST001ގުލޭސީމުގެ / ތ. ތިމަރަފުށިއަޙްމަދު ސަރާހް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޓްރެވެލިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1057475GST001އުތުރުބިން / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީ ޓްރެވެލިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
އުކުޅަސްއއ. ސްޓާރީ ނައިޓް އެޓް އުކުޅަސް 1057490GST001ރަސްފަރި / އއ.އުކުޅަސްމުޙައްމަދު އަންވަރު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ބްކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1057546GST001ހަވީރީގުލްޝަން / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީބުކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
އުކުޅަސްއއ. ބީޗް ރެސިޑެންސް 1060141GST001ސައުތު ފާކް / އއ.އުކުޅަސްބީޗް ރެސިޑެންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޒީޝާން ޓްރެވެލް އެން ޓުއަރ 1064277GST001ޕެންޒީ ނެކްޓާ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީޒިޝާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ދާން ރިޓްރީޓް 1065605GST001ލޮޓް ނަންބަރު 10134 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީމަލްޓިޕްރޯ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ފުލިދޫވ. ސެންސިއާ ލޮޖް 1066767GST001މަންޒިލް / ވ.ފުލިދޫސެންކިއާ ޕާރޓްނަރޝިޕް 
ދަރަވަންދޫބ. ސަމަރ ޝޭޑް 1068608GST001ހަމަވަތި / ބ.ދަރަވަންދޫއަޙްމަދު ފަރީޝް 
ގަންލ. އޮނަރސް ރެސިޑެންސް 1070596GST001ޕްލޮޓް C-441 / ލ. ގަންއޮނަރސް ރެސިޑެންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފުށިކ. ޑްރީމް ލަގޫން 1074564GST001އާރީސް / ކ.މާފުށިމަރިޔަމް ނިހާދާ 
ހެރެތެރެއައްޑޫ ސިޓީ ހެރެތެރެ ދޮންދީނި ޝޮޕް 1077053GST001ހެރެތެރެ އައިލެންޓް / ހެރެތެރެ / އައްޑޫ ސިޓީފްލީޓް މޯލްޑިވްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ތޮއްޑޫއއ. އަރި ހެވަން 1077791GST001މުރިގު / އއ.ތޮއްޑޫއަރި ހެވަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފުށިކ. ސީ ބުލޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1082169GST001ލަވް ނެސްޓް / ކ.މާފުށިސީ ބުލޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ތޮއްޑޫއއ. ސަންރައިޒް އިން 1083435GST001ނޫކުރިކީލަ / އއ.ތޮއްޑޫބީޗްސައިޑް ޓްރެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގުޅިކ. މުރަކަ ބީޗް ވިއު 1086346GST001މޫން ފިޝް / ކ.ގުޅިހޮޓެލް މުރަކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގުޅިކ. މުރަކަ އިން 1086346GST002ކަނދޮޅު / ކ.ގުޅިހޮޓެލް މުރަކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ރަސްދޫއއ. މެކްނަސް ރަސްދޫ 1089704GST001ރޯޝަނީމާގެ / އއ.ރަސްދޫރާބެ އެންޑް ސައްޕެ ބްރަދާރސް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އެކްސްޕްލޯރ އިން މޯލްޑިވްސް 1092125GST001ޗަންޕާ ބިލްޑިންގ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއެކްސްޕްލޯރ އިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ރަސްދޫއއ. އަލޯހާ ރަސްދޫ 1095154GST001އަސުރުމާގެ / އއ.ރަސްދޫމުޙައްމަދު އަޒީދު 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ފާން ބުޓިކް އިން 1069951GST001ހުޅުމާލެ ޕްލެޓް 53- 03- 08 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީކޭ.ކޭ އިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ދަނގެތިއދ. މަލަ ބޮޓިކް އިން 1066152GST001ނީސް / އދ.ދަނގެތިއެމް.އެމް.އެސް ބްރަދާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ދިގުރަށްއދ. ދިގުރަށް ރިޓްރީޓް ބީޗް - ޔުރ ހޯމް އިން ޕެރަޑައިސް 1071906GST001ތަރަހަ / އދ.ދިގުރަށް11އެސް ޑިޒައިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކޮންސަލްޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  

މީރާއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅަން މަސައްކަތްކޮށް އެ ފަރާތްތަކާ ނުގުޅިވާ ފަރާތްތައް *

ޑިސެމްބަރ އަދި މާރޗް ކުއާޓަރަށްވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް **މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް

ރަށްއަތޮޅުޓެކްސްނެގޭ ހަރަކާތްތައްޓިންއެޑްރެސްނަން 
ނާލާފުށިމ ނޫރާނީ ސްޓޯރ 1002284GST501ފެހިގެ / މނާލާފުށިފާތިމަތު އިސްމާޢިލް 
ކިނބިދޫތ. ތިންތަރި 1003546GST501ދުންތަރި / ތ. ކިނބިދޫޙަސަން ޖާބިރު 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ މައި އޮޕްޝަން 1003681GST501ނައިޓް ހައުސް / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއިބްރާހީމް އަޙްމަދު ދީދީ 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ މަތިވަރު; ފޯލި; ޝާން 1003991GST501މަލިވަރު / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޢަލީ ޝަރީޕް 
ކުޅުދުއްފުށިހދ. ފްރީޒް ލޭންޑް 1003996GST501މަސްތަކާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށިއަޙްމަދު މުޝައްރަފް 
ހުޅުދޫއައްޑޫ ސިޓީ ސެވަން ތްރީ 1004781GST501ދޭލިޔާ ހައުސް / ހުޅުދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއިބްރާހީމް ޢަޒީޒް 
ދާންދޫގއ. މުނިޔާ 1005754GST501ތަކުލަފަތިގެ / ގއ. ދާންދޫމުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ 
ދާންދޫގއ. މުނިޔާ 2 1005754GST501ތަކުލަފަތިގެ / ގއ. ދާންދޫމުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ 
ދާންދޫގއ. ޑީ.މާރޓް 1005754GST501ތަކުލަފަތިގެ / ގއ. ދާންދޫމުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ 
އިނގުރައިދޫރ. އަވޭރީ 1005905GST501ނީލޯފަރު / ރ.އިނގުރައިދޫޙަސަން ޤާސިމް 
ހިތާދޫބ. މަލްޓި އައިޓަމް 1005931GST501ކޯނާރ ވިލާ / ބ.ހިތާދޫހާރޫން ޔޫސުފް 
ނައިފަރުޅ. އަލްޔާ މާރޓް 1006984GST501ހިއްސާ / ޅ.ނައިފަރުޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު 
މާފަރުނ. ހެވަން 1007504GST501ރަޙާއު / ނ.މާފަރުމުޙައްމަދު ސަމީރު 
އުނގޫފާރުރ. ބްރޭކް ޑައުން 1008536GST501ކުލީ ބިން / ރ.އުނގޫފާރުމުޙައްމަދު ފައިސަލް 
ވިލިނގިލިގއ. އަމާޝް 1008920GST501ކަންމަތީގެ / ގއ. ވިލިނގިލިނާޒިމް އަޙްމަދު 
ރަސްދޫއއ. ޕާމް ޝެޑޯ 1009491GST501ޝެމްރޮކް / އއ.ރަސްދޫފަޒްނާ އަޙްމަދު 
ތިނަދޫވ. ނަޖްމާ 1009547GST501ނަޔާ / ވ.ތިނަދޫއީބްރާހީމް ނާޒިމް 
ހުޅުދޫއައްޑޫ ސިޓީ އީސްޓް ކޯސްޓް ސަޕްލައި 1009710GST501ސަފާ / ހުޅުދޫ / އައްޑޫ ސިޓީމުޙައްމަދު ރާފިޢު 
ކުޅުދުއްފުށިހދ. މާސްކު ލައިޓް 1009838GST501މާސްކް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށިމުޙައްމަދު އިބްރާހިމް 
ކޮލަމާފުށިގއ. ރަންކޮކާ ސްޓޯރ 1009907GST501ރަންކޮކާގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށިމުޙައްމަދު ޤާސިމް 
ކުޅުދުއްފުށިހދ. ބަރާބަރު 1010041GST501ފަޒާ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށިއަޙްމަދު އަސްލަމް 
ހިންމަފުށިކ. ނިއު ޕޮއިންޓް 1010152GST501ކޮކްނަޓް ވިލާ / ކ.ހިންމަފުށިއަޙްމަދު އާޞިފް 
މާމިގިލިއދ. ކޫލް ލައިޓް 1010226GST501ނޫފަރު / އދ.މާމިގިލީއަމްޖަދް މުޙައްމަދު ޙަމީދު 
ހިރިލަންދޫތ. ސަހާރާ; ލިލީ ސްޓޯރ 1010341GST501ލިލީ ނައިޓް / ތ. ހިރިލަންދޫއިބްރާހީމް ޝިހާމް 
އިހަވަންދޫހއ. ހުވާސް 1010393GST501މަތިވެރި / ހއ. އިހަވަންދޫއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 
ފޭދޫއައްޑޫ ސިޓީ އީޒީ ވޭ; އީޒީ އެކްސް 1010419GST501ހަސީނީ ވިލާ / ފޭދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޙުސައިން ޢިއްޒަތު 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ޕަވާ ކޫލް; ޕަވަރ އެކްސްޓްރީމް 1010619GST501ޝީނާޒު / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއަޙްމަދު ޝުޖާއު 
ރަސްދޫއއ. ޒަމީން ޝޮޕް 1010761GST501އަންބަރީގެ / އއ.ރަސްދޫއިލްޔާސް ޢަލީ 
ވާދޫގދ. އެޗް.ވީ އިލެކްޓްރިކަލް އިންވެސްޓްމެންޓް 1011330GST501ދިއްގާގަސްދޮށުގެ / ގދ.ވާދޫއީބްރާހީމް ރަޝީދު 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ރޯޔަލް ޕްލަސް ރެސްޓޯރަންޓް 1011575GST501ހަވެލިގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޙުސައިން މުޙައްމަދު 
ހިރިލަންދޫތ. ފިއުލް ޒޯން; ލިލީ ހަކަތަ 1012673GST501ރަންތަރި / ތ. ހިރިލަންދޫޢަބްދުﷲ ޒަހީން 
ދުވާފަރުރ. އަސްފަރު ސެކިއުރިޓީ 1012680GST50122.01 / ރ.ދުވާފަރުޢަލީ ޙުސައިން ފުޅު 
ތުޅާދޫބ. ދިރުން; އަގޯޓާ މާރޓް 1012838GST501ހުދުއަސުރުމާގެ / ބ.ތުޅާދޫއާމިނަތު ހުސެއިން 
ތިލަފުށިކ. ބައި އެން ގޯ 1013715GST501ފެރީ ޓަރމިނަލް / ކ.ތިލަފުށިއިބްރާހީމް ގާހިރު 
ފޭދޫއައްޑޫ ސިޓީ ވޮންޑަރ މާރޓް 1014329GST503ޝެހެނާޒް ނޫވިލާ / ފޭދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއަޙްމަދު މަރްޒޫގް 
ހޮޅުދޫނ. ލޯކަލް އެކްސްޕާރޓް 1014587GST501ވާދީ ހިޔާ / ނ.ހޮޅުދޫމުޙައްމަދު ޝިނާން 
މަރަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ޝީން އެންޑް ޝީން 1015421GST501ޝީން / މަރަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއިބްރާހިމް ޝާތިރް 
ހުޅުދޫއައްޑޫ ސިޓީ މަލްޓި ފިކްސް ހާރޑްވެއާ 1015587GST501ނޫރާންވިލާ / ހުޅުދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއިބްރާހީމް އަޒީމް 
ބާރަށްހއ. ތިލާދް 1017490GST501ކޫލް ހައުސް / ހއ. ބާރަށްމޫސާ ނިޔާޒް 
މިލަދޫނ. ކަލަރ ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1018619GST501މީޒާން / ނ.މިލަދޫކަލަރ ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މަރަދޫ ފޭދޫއައްޑޫ ސިޓީ ސިޓީ ޝައިން 1019845GST501ދިލާސާގެ / މަރަދޫ ފޭދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއަޙްމަދު މޫސާ 
ތިނަދޫގދ. ޔޫބެ އިންވެސްޓްމަންޓް; ޔޫބެ ފިހާރަ 1020316GST501އާއިލާ / ގދ.ތިނަދޫމުޙައްމަދު ޔޫޝައު 
ކުޅުދުއްފުށިހދ. ފަތާ ތަށި 1020443GST501ޒަމާނީގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށިމުޙައްމަދު ޙަސަން 
ދިއްފުށިކ. ވައިލެޓް ކޯނަރ 1020546GST501ވައިލެޓް ވިލާ / ކ.ދިއްފުށިމައިމޫނާ ޝަފީޤް 
މާކުރަތުރ. އަރޮޅި 1021497GST501މޫންލައިޓް / ރ.މާކުރަތުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 
މާވަށްލ. ސީޓުމާ; 3 އެމް އޭ އެޗް ސުޓޯރ 1022516GST501ސީޓްމާގެ / ލ. މާވަށްޢަލީ ޙަސަން 
ދުވާފަރުރ. އިސްހާޤް ޓްރޭޑަރސް 1022647GST501ހުދުވިލާގެ / ރ.ދުވާފަރުއިސްހާގް މުޙައްމަދު 
ވެލިދޫނ. ޕީޕަލް ހައުސް 1022844GST501އަތިރީގެ / ނ.ވެލިދޫއިބްރާހިމް މުޙައްމަދު 
ކޮލަމާފުށިގއ. ކޮލަ ފައިބާރ ވޯރކްސް 1023639GST501އެސްޕީވިލާ / ގއ. ކޮލަމާފުށިޢަލީ ޒާހިރު 
ފަރެސް މާތޮޑާގދ. ދިޔަރަ 1024535GST501ފުސްތަޅާގެ / ގދ.ފަރެސް މާތޮޑާއަޙްމަދު އަޝްފާގް 
ވިލިނގިލިގއ. ކެފޭ ތެލިޔޮސް; ކަތެލަވޭސް 1024972GST501ތެލިއޮސް / ގއ. ވިލިގިނލިޙަސަން ސައީދް 
ކަނޑުހުޅުދޫގއ. އިމްޝާ އެންޑް އިޝާން އިންވެސްޓްމަންޓް 1025021GST501ސުވާސާގެ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫޝިރުމީން ސަޢީދު 
ވިލިނގިލިގއ. ނިހޮވިކް 1025066GST501ގުލްބަކާގެ / ގއ. ވިލިގިނލިޢަބްދުﷲ ނިހާމް 
ދަނގެތިއދ. ފަރޫ (ދޯނި); ޗާންދު ސްޓޯރް 1025184GST501ޗާނދަނީމާގެ / އދ.ދަނގެތިމޫމިނާ އުމަރު 
ތިނަދޫގދ. ޕޯރޓެބެއްލޯ 1025668GST501މާޝާ / ގދ.ތިނަދޫޙަސަން އާދަމް 
އުކުޅަސްއއ. ނެވި ޓްރާންސްފަރ ސަރވިސް 1027786GST501އެވަރ ބުލޫ / އއ.އުކުޅަސްޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު 
ދިގުރަށްއދ. ކުލޯން ކޯރައިސް 1028974GST501މަގުމަތީގެ / އދ.ދިގުރަށްމުޙައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް 
މަރަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ބްރޭންޑްރޫޓް އިންވެސްޓްމަންޓް; ހަބްރޫޓް 1029823GST501ހިލް / މަރަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީފާތިމަތު އަލްމާ ޢަލީ 
ކެނދިކުޅުދޫނ. ނަޒަމް އިންވެސްޓްމަންޓް 1030543GST501ކެތި / ނ.ކެނދިކޮޅުދޫއިބްރާހީމް ޒަމީރު 
ގާދިއްފުށިތ. އަލްޓްރާ ރައިޑްސް 1031550GST502އަޅިވިލާގެ / ތ. ގާދިއްފުށިއަޙްމަދު ސާޖިދް 
ދިޔަމިގިލިތ. ކުރައުން ޕްލާޒާ 1035698GST501ރަނައުރާ / ތ. ދިޔަމިގިލިމުޙައްމަދު ސިރާޖް 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ އެމާލްޑް ޓްރޭޑާރސް; އަބްދުﷲ އެމްސީ މާޓް 1037275GST501ހެލެބެލިގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު 
ކާށިދޫކ. އެކްސްޕްރެސް އެވެނިއު 1045431GST501ނެލިވަރު / ކ.ކާށިދޫމުޙައްމަދު ނާއިޒް 
ދިއްފުށިކ. އެސް. އައި. ޖޭ. ޓްރޭޑާރސް 1046452GST501ލޭޑީ މޫން / ކ.ދިއްފުށިޢަބްދުﷲ ޝިފާއު 
މަނަދޫނ. ކާވިޔާ ބޯޓު 1046466GST501ގިނިރާހިގެ / ނ.މަނަދޫކާވިޔާ ބޯޓް 
ދުވާފަރުރ. ދޮންވެލި ވޯލްޑް 1046611GST5018.07 / ރ. ދުވާފަރުޢައިޝަތު އާދަމް 
ނޮޅިވަރަމްހދ. އަލްނާ ކާރޕެންޓްރީ 1047202GST501ތީސްރީ މަންޒިލް / ހދ.ނޮޅިވަރަމްޢަލީ ނަޖީބް ޢާދަމް 
ކެޔޮދޫވ. އައިޓަޗް ބްލޫ ޑައިވިން ސެންޓަރ 1047520GST501ގްރީން ވިލާ / ވ.ކެޔޮދޫއައިޓަޗް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ދާންދޫގއ. ޑީ ބްލޮކް 1 1047824GST501އަރޯރާގެ / ގއ. ދާންދޫއިލްހާމާ ޢަބްދުﷲ 
ވެލިދޫނ. އަވަސް ޙިދުމަތް 1047928GST501ކެތި / ނ.ވެލިދޫއާދަމް ޙަސަންފުޅު 
ކަނޑުހުޅުދޫގއ. ހައު އިންވެސްޓްމަންޓް; ޕީ ޓެން އިންވެސްޓްމަންޓް 1048171GST501ބިއްދޮށުގެ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫމުޙައްމަދު ޙުސައިން 
ކޮމަންޑޫށ. ދަ ހެލްތް ކުލަބް 1050030GST501އުރަހަ / ށ.ކޮމަންޑޫމުޙައްމަދު ނިޔާޒް 
ދުވާފަރުރ. ފަސްކުރި ޕާޓްސް 1050551GST50139.08 / ރ.ދުވާފަރުޢަލީ މުޙައްމަދު 
ތިލަފުށިކ. އެސް.އެޗް.އެފް އިންޖިނިއަރިންގ 1050635GST501ތިލަފުށި / ކ.ތިލަފުށިސުލައިމާން ޙަސަން 
ވޭމަންޑޫތ. ނައިން ޒޯން 1050855GST501މާބަގީޗާގެ / ތ. ވޭމަންޑޫމިދުހަތު ނާސިރު 
ގާފަރުކ. އުޖާލާ ޑްރީމްސް 1051051GST501ޕެރިސް / ކ.ގާފަރުއިގްބާލް މުޙައްމަދު 
މާމިގިލިއދ. ވީ-ވަޒު ރެސްޓޯރަންޓް 1053403GST501ހިޔަލީ ހިޔާ / އދ.މާމިގިލީއަޙްމަދު ޙަމީދު 
ނައިފަރުޅ. ޒޯސިޔާ 1053742GST501ގުލްޗަންޕާމާގެ / ޅ.ނައިފަރުމުޙައްމަދު ޝުޖާއު 
ކަނޑޫދޫތ. އޮއިލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1053822GST501ހުވަނދުމާގެ / ތ. ކަނޑޫދޫއޮއިލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ބާމް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1053993GST501މަޙްމާގަސްދޮށުގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީބާމް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ކޮލަމާފުށިގއ. ސެވަން އެސް މޯލްޑްވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ސެވަން އެސް މާޓް 1054547GST501ދޮންވެލި / ގއ. ކޮލަމާފުށިސެވަން އެސް މޯލްޑްވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ހެޕީ ބްރީޑާރސް 1056683GST501ހެޕީ ނައިޓް / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޝިނާޒް ނަސީމް 
އުކުޅަސްއއ. ސްޓާރީ ނައިޓް އެޓް އުކުޅަސް 1057490GST501ރަސްފަރި / އއ.އުކުޅަސްމުޙައްމަދު އަންވަރު 
ދިޔަމިގިލިތ. ނަމޫނާ ފިހާރަ 1057736GST501ގުލްޝަންކިނާރާ / ތ. ދިޔަމިގިލިރަޝީދާ ސަލްމާން 
ތުލުސްދޫކ. ބުލޫ މޫން ލައިޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1058773GST501ލިންކް / ކ.ތުލުސްދޫބުލޫ މޫން ލައިޓް ޓްރޭޑިންގ ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
ވިލިނގިލިގއ. ރައުސިމް އިންވެސްޓްމަންޓް 1058985GST501ވިޝަން / ގއ. ވިލިގިނލިމުޙައްމަދު އާސިމް ބުޝްރީ 
ދަނގެތިއދ. ފުޑް ސޭވަރ; ލަވް ސެލޫން 1059773GST501ދަނގެތި މަލަ / އދ.ދަނގެތިޝަކުﷲ ޢަލީ 
ފޮނަދޫލ. ނިސް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1061322GST501ވިނަރެސް / ލ. ފޮނަދޫނިސް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ފުވައްމުލައް ހޯދަނޑުފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައްޓެޅި; ކައްޓެޅި ރެސްޓޯރަންޓް 1061515GST501އިތާ / ފުވައްމުލައް ހޯދަނޑު / ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފާޠިމަތު އަފާ ސައީދު 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ދަ ރޯލިން ޕިން 1061688GST501އިރުކޭތަލަމާގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޙަސަން ނަޒީފް 
އިނގުރައިދޫރ. އެމްވީ ރެއިޒެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1062307GST501ކީސްވިލާ / ރ.އިނގުރައިދޫއެމްވީ ރެއިޒެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
އިހަވަންދޫހއ. އަރާ ވިލާ 1063042GST501ކުލީ ބިން / ހއ. އިހަވަންދޫޙަސަން މުޙައްމަދު 
ނައިފަރުޅ. ޕާމްޓޯންސް 1063130GST501ޕާމް ކޮޓެޖް / ޅ.ނައިފަރުޕާމްޓޯންސް 
ބުރުނީތ. އޭ.ޖީ މައި ސަންސް ވޯކްސް; އޭ.ޖީ މައި ސަންސް މާރޓް; އޭ.ޖީ މައި ސަންސް މާރޓް 1 1065519GST501އަތަމާވިލާ / ތ. ބުރުނީއަޙްމަދު ރަޝީދު 
ފަރެސް މާތޮޑާގދ. ފަހި ރޯދި 1065663GST501މުސްތަރީގެ / ގދ.ފަރެސް މާތޮޑާޙާފިޒް ޢަބްދުލް ސައްތާރު 
ކޮލަމާފުށިގއ. ލަކްޒޮލައިޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1065806GST501އަލިވިލޭގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށިލަކްޒޮލައިޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މަރަދޫ ފޭދޫއައްޑޫ ސިޓީ ސަދަރން ގޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ސަދަރން ގޭޓް 1066987GST501ވެސްޓް ވިއު / މަރަދޫ ފޭދޫ / އައްޑޫ ސިޓީސަދަރން ގޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ކޮޅުފުށިމ ޒޮޒްމޯ ޓްރޭޑް އެންޑް ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1068161GST501ކޮޅުފުށި / މކޮޅުފުށިޒޮޒްމޯ ޓްރޭޑް އެންޑް ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ކެންދޫބ. ޝާންސް ގްރޮސެރީސް 1068225GST501ދުންފިނިގެ / ބ.ކެންދޫޢަލީ ޝާން 
ހިރިލަންދޫތ. ޝިހާނީ ޕްލާޒާ 1069069GST501ލިލީ ނައިޓް / ތ. ހިރިލަންދޫމުޙައްމަދު އާސިފް 
ވާދޫގދ. ފާނޮޑް އިންވެސްޓްމަންޓް 1069625GST501ލިލީގެ / ގދ.ވާދޫމުޙައްމަދު ޞަބާހް 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ އިއޭ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1070574GST501އާވެހި / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއިއޭ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގާދިއްފުށިތ. ކެފޭ އެކްސް އޯ 1070575GST501ސޯސަން ވިލާ / ތ. ގާދިއްފުށިއަފްރާހް މުޙައްމަދު 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ރޮކް ވެލް އިންވެސްޓްމެންޓް; ނައިން ޑޮޓްސް 1071364GST501ބޮޑު ގަލުގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީމޫސާ މުޙައްމަދު 
މަޑަވެލިގދ. މައިކަށި ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ކެލިޕްސް 1072741GST501ހުދުވެލި / ގދ.މަޑަވެލިމައިކަށި ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މުލިމ ބޯހަރު އިންވެސްޓްމެންޓް 1073721GST501ފެހިމަލާ / މމުލިޙުސައިން ފަރީހު 
ކެނދިކުޅުދޫނ. އަލް ނަޚްލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; އަލް ނަހަލަ 1074401GST501ޗާންދަނީމާގެ / ނ.ކެނދިކޮޅުދޫއަލް ނަޚްލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ކޮންވުޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1075589GST501ކަށިސުތުލިގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީކޮންވުޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
އިސްދޫލ. ވިސާމް ޑެކޮޜޭޝަންސް 1075592GST501މާކޯނި / ލ. އިސްދޫޙަސަން ވިސާމް 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ބުލޫ ވެންޗާރސް 1075787GST501ގާޒާ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީނިހާރާ ޢަބްދުލް ޖަމާލް 
ވާދޫގދ. ޔެލޯ އެޕަލް އިންވެސްޓްމެންޓް 1075822GST501ކަންމަތީގެ / ގދ.ވާދޫޢަލީ އިބްރާހީމް 
ތޮއްޑޫއއ. އަރި ހެވަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; އަރި ބްރަދާސް 1077791GST501މުރިގު / އއ.ތޮއްޑޫއަރި ހެވަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
ކެންދޫބ. ތަނބިވައް 1078449GST501ރަންވެލި / ބ.ކެންދޫޢަލީ ޒަފްރާން 
ތޮއްޑޫއއ. ގަދަވެޔޮ 1078904GST501މަންޒަރުގެ / އއ.ތޮއްޑޫމޫސާ ފިޔާޒް 
މިލަންދޫށ. ވެލްފިޓް ބިއުޓީ ސަލޫން 1078934GST501ސިފާނާ މަންޒިލް / ށ.މިލަންދޫމުޙައްމަދު ތޯއިފް 
މަނަދޫނ. ގޮނޑި ކެފޭ 1080506GST501ލުފައިން / ނ.މަނަދޫއިބްރާހީމް ޔޫސުފް 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ޗިލް ހައުސް 1081282GST501ބޮޑު ގަލުގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޑޮޓްސް އެންޑް ސީސް 
ރަސްދޫއއ. ނާސިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ރަސްދޫ އެސް.ސީ.ޔޫ.ބީ.އޭ 1081687GST501ލިލެކް އިން / އއ.ރަސްދޫނާސިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ފޮނަދޫލ. އެފް.އެމް ގާޑިޔާ 1083066GST501ގާޑިޔާ / ލ. ފޮނަދޫފަރްޙާދު މުޙައްމަދު 
ހިމަންދޫއއ. ނަސްރު މާރޓް; ނަސްރު (ދޯނި) 1083136GST501ރިހިވެލި / އއ.ހިމަންދޫޢަލީ އަޙްމަދު 
ފޯކައިދޫށ. ފީރޯޒް 4 (ބޯޓް) 1083350GST501އަންނާރުމާގެ / ށ.ފޯކައިދޫމުޙައްމަދު ހާރޫން 
ތޮއްޑޫއއ. ބީޗްސައިޑް ޓްރެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1083435GST501ފަތިސް / އއ.ތޮއްޑޫބީޗްސައިޑް ޓްރެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާބައިދޫލ. ގްލޯބަލް އެކްސްޕޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1083607GST501ސޯސަން ވިލާ / ލ. މާބައިދޫ ގްލޯބަލް އެކްސްޕޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުދޫއައްޑޫ ސިޓީ އެމް އެންޑް އެމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1084149GST501ގަސްރު / ހުޅުދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއެމްއެންޑްއެމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މަރަދޫ ފޭދޫއައްޑޫ ސިޓީ ސީ ފާރިންގ 1084950GST501އޯޝަން ރީޑް / މަރަދޫ ފޭދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޢަބްދުﷲ މުފީދް 
އުކުޅަސްއއ. އެޓޯލް ހޮލިޑޭސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ސެލެސްޓެ ރެސްޓައުރަންޓް އުކުޅަސް 1087125GST501އުދަރެސް / އއ.އުކުޅަސްއެޓޯލް ހޮލިޑޭސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ކެންދޫބ. އިނޮވޭޝަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެމްވީ 1088057GST501އަސުރުމާގެ / ބ.ކެންދޫއަޒްމީނާ މުޙައްމަދު 
ކުޅުދުއްފުށިހދ. ސަހާމާ ރެސްޓް 1088320GST501ސަހާމާ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށިއަޝްރަފް މުޙައްމަދު 
ބޮޑުފޮޅުދޫއއ. ކިންގްސް ބިސްޓްރޯ 1088420GST501އަތަމާ ވިލާ / އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫއަޙްމަދު އަޔާޒް 
ބަނޑިދޫދ. ޒަމް އިންވެސްޓްމެންޓް; ޒަމް މާރޓް 1088556GST501މަތިވަރު / ދ.ބަނޑިދޫޒަމް އިންވެސްޓްމެންޓް 
ތިނަދޫގދ. ބޯވާ ޕާރޓްނާރސް އެލްއެލްޕީ; ވޯޓާރ ޑެކް 1089666GST501ސަނީ ޑޭލް / ގދ.ތިނަދޫބޯވާ ޕާރޓްނާރސް އެލްއެލްޕީ 
ވިލިނގިލިގއ. ސެންޓަރ ވަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ސެންޓަރ ވަން 1090342GST501ގުރީންގެ / ގއ. ވިލިގިނލި ސެންޓަރ ވަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ތުޅާދޫބ. އަގޯޓާ އެކެސްޕްރެސް (ބޯޓް) 1090475GST501ދޮންވެލި / ބ.ތުޅާދޫޢަބްދުލް ރަޙްމާން ޙުސައިން 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ވަގުތު މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1091582GST501ޖަންބުރޯލުމާގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީވަގުތު މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
އަލިފުށިރ. އެޓޯލް ގްރީން އިންވެސްޓްމެންޓް 1092861GST501ޕެނަމާ / ރ.އަލިފުށިއިބްރާހީމް ޙަމީދު 
ތޮއްޑޫއއ. ފައިން ބޭކަރީ 1096019GST501ހަނދުވަރީ ވިލާ / އއ.ތޮއްޑޫފާތުމަތު އިބްރާހީމް 
ތިމަރަފުށިތ. ކެފެއިން ހަބް 1097050GST501ޒަމީން / ތ. ތިމަރަފުށިމުޙައްމަދު ނިހާލް 
ގާދޫލ. ކެފޭ ވައްޓަފާޅި 1098090GST501ސީޓްމާގެ / ލ. ގާދޫޢަލީ ރިޒާ 
ކެލާހއ. ވީވް ކާޕަންޓަރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1099200GST501ހަނިމާދޫގެ / ހއ. ކެލާވީވް ކާޕަންޓަރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ތުލުސްދޫކ. އެޗް.އޭ އެންޑް އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1059501GST501ވައިލެޓް ހައުސް / ކ.ތުލުސްދޫއެޗް.އޭ އެންޑް އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ރަސްދޫއއ. އެސް.އޭ ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1065569GST501ހަނދުވަރީގެ / އއ.ރަސްދޫއެސް.އޭ ބިލްޑާރސް 
އިނގުރައިދޫރ. ޖީ.އާރް.ޕީ ބޯޓް ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1003956GST501ކަނބުރުގެ / ރ.އިނގުރައިދޫޖީ.އާރް.ޕީ ބޯޓް ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ދަނގެތިއދ. އެމް.ސީ.ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1069286GST501ލިލީމާގެ / އދ.ދަނގެތިއެމް.ސީ.ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

މީރާއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅަން މަސައްކަތްކޮށް އެ ފަރާތްތަކާ ނުގުޅިވާ ފަރާތްތައް *

ޑިސެމްބަރ އަދި މާރޗް ކުއާޓަރަށްވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް **