ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް

ކްއާޓާއެއް ސިލެކްޓް ކުރައްވާ


މިއީ، ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ އަދި ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި (މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ، އަދި ތިލަފުށީގައި) ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް

ރަށްއަތޮޅުޓެކްސްނެގޭ ހަރަކާތްތައްޓިންއެޑްރެސްނަން 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އަލައިނާ ކައުންޓަރ 1000275GST501ސުއެޒް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއަލައިނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޝަރޫ ލާންޗް ސަރވިސަސް 1000743GST501ސިފާ ބިލްޑިންގ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޝަރޫ ލާންޗް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ގުލޯބަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ޕްރޮފެޝަނަލް މެނޭޖްމެންޓް ސާރވިސެސް; ސުޕަރ ވެންޑާރ 1001043GST501ފަރުކަން / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީގުލޯބަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އިދްރީސް ކާރޕެންޓްރީ; އިދްރީސް ޓްރޭޑިންގ; އިދްރީސް ކާރޕެންޓްރީ 1001167GST501އަސްފަރު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއިދްރީސް ޤާސިމް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ވިންގްސް ޕޭޕަރ ޕްރަޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1001425GST501އޮޑެސާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީވިންގްސް ޕޭޕަރ ޕްރަޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ކިއުވަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1001537GST501މާއަލި / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީކިއުވަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ މެކްސް ލެވެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1001974GST501މީދޫ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމެކްސް ލެވެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އޮން ޓައިމް 1002143GST501ހަނިމާދޫއާގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީނާޒް އިބްރާހީމް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ މަލާ ހައި ރައިޒިންގް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކައުންޓަރ 1002265GST501މައިލްސް / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީމަލާ ހައި ރައިޒިންގް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ސްކައި ފޯލް އިންވެސްޓްމެންޓްސް 1002595GST501ނީސް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއިބްރާހީމް ޝަފާޒް އަބްދުލް ރައްޒާޤް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ށ. އަތޮޅު ފިހާރަ; ބައްޗު ހޮޓާ 1002659GST501ށ. އަތޮޅު ފިހާރަ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޢަލީ އަބްދުލް ރަޙްމާން 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ބެނާރ; ސިޕް ޓޭކްއަވޭ 1002796GST501ލޮޓް ނަމްބަރ: 10208 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީއަބްދުﷲ ޚަލީލް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ބޯރޑް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް 1002815GST501ކޮމްރޭޑް ހިޔާ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީޙުސައިން އާމިލް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އަލްމަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1003025GST501ޑެއިޒީވިލާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއަލްމަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ކުރާމް މާރޓް 1004287GST501މާފިޔާގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ރަޝީދު*
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސްޕައިސް ހަޓް 1004505GST501ފިލާ ބިލްޑިންގ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީވިސިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓް ލީގް 1005262GST501މަލުމަލުގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއިއުމާޒް ނަސީރް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އެޕެކްސް ރިއަލިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1005612GST501ގާކޮށި ސައިޓް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއެޕެކްސް ރިއަލިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސްލިޕާރސް 1006199GST501ޖަވާހިރު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމޫސާ ޝިޔާމް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ކޭ.އެމް.އެސް ޓްރޭޑް 1006315GST502ހޭޗިންތް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީސައީދު ޢަބްދުﷲ*
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އީގަލް އިންޖިނިއަރިންގ 1007607GST501އީގަލް ނެސްޓް / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއިބްރާހީމް ނަޝީދު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ މޫން ޓެކް; މޫން ޓެކް 1008122GST501ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަމްބަރ 10833 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ޝިޔާން 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ވެލްޑިން އެންޑް ކޮންސްޓުރަކްސަން ވޯކްސް; ވެލްޑިން އެންޑް ކޮންސްޓުރަކްސަން ވޯކްސް (ކައުންޓަރ) 1009809GST501ބާގް ބަހާރް / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީވެލްޑިން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޑަބްލިއު.ސީ.ޑަބްލިއު ވެލްޑިން & ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވޯކްސް; ޑަބްލިއު.ސީ.ޑަބްލިއު ވެލްޑިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވޯކްސް (ކައުންޓަރ) 1009809GST501ބާގް ބަހާރް / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީވެލްޑިން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ހައުން މާރޓް 1009832GST501ވޭވަރު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ނިޒާމް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އެސް އާރް އެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1010490GST501ހިތިގަސްދޮށުގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއެސް އާރް އެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އައިއެސްއޯ މޯލްޑިވްސް ކޮންސަލްޓަންޓް 1010513GST501ފޮގެޓް މީ ނޮޓް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއަބްދުﷲ ޒިޔާމް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ މެޒޯ މުޙައްމަދު 1010883GST502ކުރީމްގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު މާޖިދު 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ސީރިޔާ ކޫލިންގ ޕޮއިންޓް 1011294GST501ޒާހިދާ މަންޒިލް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީނަސީމް އިސްމާޢިލް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ސިލޭހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން 1011319GST501ގްމްރީ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީސިލޭހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޓްރޫ ސާރވިސް ކޮމްޕެނީ (ކައުންޓަރ); ޓްރޫ ސާރވިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1011335GST501ނޫރުވިލާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޓްރޫ ސާރވިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޒިންކް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1011634GST501ޒެފިރު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޒިންކް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޕިންކް ފްލެމިންގޯ 1012296GST501ތަރާނާގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީކެޕިޓަލް ކިންގްޑަމް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޕެރިސް ފުރުޓްސް އެންޑް ވެޖް; ޕެރިސް ފްރުޓްސް އެންޑް ވެޖް 1012531GST501ދަނަސް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީނިހާދް މުޙައްމަދު ޢަލީ*
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އަލިއާދް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1012695GST501ޑެއިޒީވިލާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއަލިއާދް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ސަންވޭ އިންޓަނޭޝިނަލް 1013388GST501އަމާރަ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ޢަލީ ދީދީ*
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ފީޑިން މާރޓް 1013862GST501ފުރެންޒީ ވިލާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ޔޫސުފް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޓިގާރ ޓީމް 1014661GST501ކުރިގަމް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަޝްރަފް ސަޢީދު*
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އެމްއެމް ފްރެޝް މާރޓް 1014801GST501ސަމަންތާ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު މަޙްފޫޒް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޑިސެންޑަންޓް 1015019GST502ކުޑަރިކިލުގެ އާގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ރަޝާ އާދަމް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ކެފޭ ސެއްޕިއާ 1016576GST501ވައިމަތީގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު މުޖާ 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އަމްސަން ފުޑް އެންޑް ބެވެރޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިލެޑް 1017622GST501ޖަވާފާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއަމްސަން ފުޑް އެންޑް ބެވެރޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިލެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ވީލް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1017664GST501ތުއްރަވާސް / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީވީލް ޕުރައިވެޓް ލިމިލެޑް*
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ދީބަޖާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1017670GST501ޓްރެންކުއިލް ވިލާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީދީބަޖާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ މިލަމާފާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވޭޓް ލިމިޓެޑް 1017672GST501ޓްރެންކުއިލް ވިލާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމިލަމާފާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވޭޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޔުނައިޓެޑް އިންޖިނިއަރިންގ 1017740GST501ޝަބާޝައިން / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޔުނައިޓެޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ހީ ބްރޫސް; ޒާކިރް މާރޓް 1017932GST501ރެދަން / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޑެފްޓް އިންވެސްޓުމެންޓު ޕުރައިވެޓް ލިމިލެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އޯޝަން ގާރޑަން; އޯޝަން ގާރޑަން އިންވެސްޓްމެންޓް 1018200GST501ރަދީފް އާގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ސައީދު މުޙައްމަދު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ކޮޔަރ މާރޓް 1018650GST501ކޮޔަރ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޢަލީ ޝަމީމް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ބިގްފިޝް ސައުތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1018909GST501ބިގް ފިސް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީބިގްފިޝް ސައުތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ސުޕާރ މާރޓް 1019182GST502ހޯވަރ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ޝިވާޒް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ މަލްޓި ހޮޓެލް އެންޑް ރިޒޯޓް ސަޕްލައީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; މަލްޓި ހޮޓެލް އެންޑް ރިޒޯޓް ސަޕްލައީސް (ކައުންޓަރ) 1019472GST501އެންބޫމާގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމަލްޓި ހޮޓެލް އެންޑް ރިޒޯޓް ސަޕްލައީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ހަރޑްވެއަރ އެސް.އެސް. 1019489GST501އޯކިޓް ޕްލާޒާރ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ސަނީޒް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޕާރލް މިލެޓް ކޮންސްޓުރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1019511GST501ބާދިރީގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޕާރލް މިލެޓް ކޮންސްޓުރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ ކަމިއޯ އެންޓަރޕްރައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1019532GST501ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަމްބަރ 10207 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީކަމިއޯ އެންޓަރޕްރައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ވާވު އައިސް 1019644GST501ފިގް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއިލްޔާސް އިބްރާހީމް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޕާމްޑެކް 1019761GST501އިބްރާހިމީ އާބާދު / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ޢަލީ 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ސެޓް ޑައިރެކްޓް 1020448GST501ސަން ޑާންސް / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީސެޓް ޑައިރެކްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިލެޑް*
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޢަލިރޯދި އިންވެސްޓްމެންޓް 1020636GST501މުލިއާކޮށި 8 ނަމްބަރު / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއާދަމް ޢަލީ*
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ހަމްދު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1021648GST501ސޯސަން ފުލާވާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީހަމްދު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ގުރޭންޑް އޯޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ގުރޭންޑް އޯޝަންސް 1022100GST501ހިރުނދުހިޔާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީގުރޭންޑް އޯޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ސުޕާރފްރެޝް 1022649GST501ސަމަންތާ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއައިޝަތު މުޙައްމަދު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އެސް. އީ. އެން ކެފޭ; އެސް. އީ. އެން އިންވެސްޓްމެންޓް; އެސް. އީ. އެން މާރޓް; ހިދަނޑު މާރޓް 1022973GST501ބަގީޗާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީފާޠިމަތު ނުމާ ރަޝީދު 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ފުލީ އިކްއިޕްޑް މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމެންޓް 1023628GST501ޑްރަމާސް ސެލްޓަރ 2 / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ޝިހާމް*
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ހޮޓް ގްރިލް; ޒީހާން އިންވެސްޓްމެންޓް 1024587GST501ލޮޓް ނަމްބަރ: 10032 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީއިބްރާހީމް ނަހީޒް*
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ރޯޔަލް ސްޕައިސް މާލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1024634GST501ރިވެރިން / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީރޯޔަލް ސްޕައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސައި ޓުރޭޑް 1027721GST501ލައިޓު ގުރޭ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ރުސްދީ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ނިއުޓްރަން އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންޑް އިލެކްޓްރިކަލް ސާރވިސަސް 1031398GST501އެރޯ ވިލާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޙަސަން ޒާހިރު*
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ރޫޓް 66 ކެފޭ & ބިސްޓުރޯ 1035160GST501ކާމިޔާބުގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޙުސައިން މުއާޒް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ކުނބޯ 1035422GST501މިދިލިމާގެ އާގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ހިޝާން ޝާކިރު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ މައިލާ 1037617GST501މީޒާރު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޙުސައިން އަސްލަމް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ގުރައިންޑް ހައުސް 1037881GST501މިލަދޫގެ ފިހާރަ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ޝަމީމް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އެސްއެޗްއެމް ސަޕްލައި ކައުންޓަރ; އެސްއެޗްއެމް ސަޕްލައި 1037997GST501ފިނިފެން / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީސިމާހް ޢަބްދުލް ޙަމީދު*
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ރެޑް ސްނެޕަރ 1040385GST501ކެނދިފަރު / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ޒުނެއިދު 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ތިލަކަނަ 1041368GST501ދޮންބަގީޗާގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަބްދުﷲ ނާހިދް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ މަލްޓިޕްލެކްސް އިކުއިޕްމެންޓްސް އެންޑް ސަޕްލަޔާސް ޕާރޓްނާޝިޕް 1047066GST501ފުރަހަނިއާގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމަލްޓިޕްލެކްސް އިކުއިޕްމެންޓްސް އެންޑް ސަޕްލަޔާސް ޕާރޓްނާޝިޕް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ތްރީ އެލް ކޮންސްޓްރަކްޟަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1047676GST501ވައްފަރު / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީތިރީ އެލް ކޮންސްޓުރަކްޟަން ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އިބްރާހިމް ޖުނައިދު ރަޝީދު (ކައުންޓަރ) 1047841GST501އިލާވެހި / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއިބްރާހީމް ޖުނައިދު ރަޝީދު 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ ރިމްބާ ޝޮޕު 1048061GST501ބޮޑުކެކުރިގެ / ޅ. ހިންނަވަރުމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޕިމްޕިން 1049869GST501ހަނިމާދޫގެ އާގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއަހްމީމާ ޙުސައިން 
މަނަފަރުހއ. ގްލޯ ފުޑް ޝޮޕް 1050494GST501ޓެނިސްގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީމުޙައްމަދު ޝާހިދު*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އޮސްޓްރޯ ވަން; އޯލް އެފްއެންބީ އެސްވީއެސް 1051132GST501މެރައިން ވިލާ / ރ. އަލިފުށިޢަލީ އަބޫބަކުރު 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ބިސާޑޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ބިސާޑޯ މޯލްޑިވްސް (ކައުންޓަރ) 1051333GST501ފެހި ހިރި / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީބިސާޑޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ މުދާ ލޯންޖް 1052619GST501ފުލެޓް 02 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ޙަޝީން*
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ކުއެސްޓް ޑީލްސް 1052666GST501ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 02-ޖީ-31 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީޢިސްމާއިލް ޝިފާޒް*
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ކޮޓްން ވޯރކްސް 1052946GST501ދުލްލިސާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޒުއްރިއްޔާން މުޙައްމަދު 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޖެސް މޯލްޑިވްސް 1052955GST501ވުޑަން ޕާރކް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީފާޠިމަތު ސަބާހް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ މޮން އާރކް ކައުންޓަރ; މޮން އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1053400GST501އަރީކާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމޮން އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޗެއިން އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ދަ ވޮކް ކެފޭ & ބިސްޓްރޯ 1053885GST501ޗިޅިޔާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޗެއިން އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އޯޝަން ސްކައި އެކްސްޕްރެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1054170GST501ގަސްދޮށުގެ އާގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއޯޝަން ސްކައި އެކްސްޕްރެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އަހާ އިންވެސްޓްމެންޓް 1054801GST501ވައިޓް ގާލް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއަބްދުލްޙާދީ އަބޫބަކުރު 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ފުޑް ސްޓަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ތީވަރު ޝޮޕް; ގޯ ސާ ކެފޭ 1055973GST501ސަންސަންގެ އާގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީފުޑް ސްޓަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ ރިހި ހަދާ ލިންކް 1056308GST501ބީޗް ހައުސް / ހދ. ނައިވާދޫމުޙައްމަދު ސަމީރު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ގްރީން ޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ގްރީން ފްރެޝް 1057021GST501ސުއޭޒު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީގްރީން ޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އަލްޓަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1057843GST501ފުލޫސިޔާ / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީއަލްޓަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އެކްސްއޯން ފިއުޝަން 1059094GST501އޯޒޯން / ރ. އަލިފުށިމުޙައްމަދު ރިޝްފާން 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ބީއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ބީއެމް (ކައުންޓަރ) 1059653GST501ޑެއިޒީ ވިލާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީބީއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ މުޖައްރިބް (ދޯނި) 1062437GST501ގާތިފް 186 / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީޒާހިރު އަބްދުﷲ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ވަން ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑް; ވަން ޑިވޮލޮޕްމަންޓް 1062692GST501ކިރިލި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީވަން ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އެކުސްޕްރެސް ކޮންސްޓްރެކްޝަން 1062807GST501ތިކްރީތު / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީފާތުމަތު ވަފާ 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ މީޓްޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; މީޓްޒް 1063027GST501ރެނިސް / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީމީޓްޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޗޮކްލެޓް ކިޑްސް; ޗޮކްލެޓް އޯސީ; ޗޮކްލެޓް އެންވީ 1063156GST501ހުސްނުހީނާގެ / ގދ. ވާދޫސާއިފް އަޙްމަދު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އިދްރީސް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; އިދްރީސް ޓްރޭޑިންގ 1065269GST501އަސްފަރު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއިދްރީސް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސްޓަރ ސެލެކްޓް 1065495GST501ކުނބުރާ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީޚަދީޖާ ޙަސަން އަގީލް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ބެންތެޔޮ މާރޓް 1065565GST501ދޯތަޑަފިގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ނަފީޒް*
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ މަލްޓިޕްރޯ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1065605GST501މިލާނޯ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމަލްޓިޕްރޯ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ވަފީ މާޓް 1065726GST501ހުޅުމާގެ ލޮޓް ނަންބަރު 10354 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީވަފިއްޔާ މޫސާ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޓީއެފް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ޑައިންމޯ އެލީޓް 1067114GST501އެމްއެފް ބިލްޑިންގ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޓީއެފްސީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ލަކޯބާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ލަކޯބާ ފުޑް އެންޑް ބަވަރޭޖް 1067257GST501ދިތުޑި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީލަކޯބާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ސާރވިސް ހޯމް 1068676GST501އާސިމާމަންޒިލް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީފާޠިމަތު މުސްޠަފާ*
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ މަރިނޯ ކިޑްސް; މަރިނޯ 1069227GST501ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 106 -204 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީމަރިޔަމް ޢަބްދުލްޙަކީމް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސަނީ ޓައިމް ޓްރަވެލް މޯލްޑްވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1069256GST501ރީތިގަސް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީސަނީ ޓައިމް ޓްރަވެލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޓޯޓަލް ސޭފްޓީ ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ޓޯޓަލް ސޭފްޓީ ސޮލިއުޝަންސް 1069276GST501އަލިހަވާ ބިލްޑިންގ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީ ޓޯޓަލް ސޭފްޓީ ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ މެޓަނޮއިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; މެޓަނޮއިއާ; ދަ ސޭންޑްވިޗް ބާ 1069814GST501މުސްތަފާ އާބާދު / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމެޓަނޮއިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ބޯލްޓް އިންޑަސްޓްރީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1069905GST501ޒޯނިޔާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީ ބޯލްޓް އިންޑަސްޓްރީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސަން ކުޝަން 1069986GST501ޝަދާދް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޢަލީ ފަޔާޒް*
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ވޮންޑަރލަސްޓް ހޮލިޑޭސް 1072519GST502ދާނާގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީވޮންޑަރލަސްޓް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އެޕިއަސް އެންޑް ސެސްޕޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލިމިޓެޑް 1073668GST501ހަޒާރުމާގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއެޕިއަސް އެންޑް ސެސްޕޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އަލްޓަނޭޓް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1074142GST501ނިހާލި / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީ އަލްޓަނޭޓް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޓްރެވަލް ޗެނަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ދެވިހިފާފަ 1074726GST501މެޓްރޯ ވިލާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޓްރެވަލް ޗެނަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ ފިއަސްކޯ އިންވެސްޓްމަންޓް 1074839GST501ނަކާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއައިމިނަތު ޝަލްވީނާ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ މާވެލަސް ޓްރޭޑް 1075688GST501ހަވެލިޔޯ / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީޢައިސަތު ޔޫސުފް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ބަޒިލިއަން; ބަޒިލިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1076525GST501ތަލިން / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީބެޒިލިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ކުޑަރައްއދ. ޝަޖޫ 1078451GST501ފެހިވިލާ / އދ. ދަނގެތިއައިމިނަތު އިބްރާހީމް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ޒެނާ; އައި ޒެނާ 1079210GST501އެދުރުހިޔާ / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީފާޠިމަތު ޝަކީލާ 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޕިއޯރ އެޖް ހޯލްޑަރސް އެލް އެލް ޕީ; ޕިއޯރ އެޖް ހޯލްޑަރސް 1079436GST501ލޯސޮނިޔާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޕިއޯރ އެޖް ހޯލްޑަރސް އެލް އެލް ޕީ 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ކޮކޯ ޗިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1079670GST501ލުބުލާބު ވިލާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީ ކޮކޯ ޗިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އޯވާ ޑޮޓް; އޯވާ ޑޮޓް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1083752GST501މުރެކްސް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއޯވާ ޑޮޓް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ ގްރިލް ހައުސް 1083837GST501ދިއްގާކުރި / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީއަބްދުﷲ ރަޝީދު *
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޖޭކޮބް ކޮންސްޓްރެކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1085536GST501ފުނަމާގެ އާގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޖޭކޮބް ކޮންސްޓްރެކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ސަން ބީން ޓްރޭޑް ލިންކް; ކިންގް ޕަލޮމަ 1085903GST501މެލޯޑިއަމް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީހާރިސް ރަޝީދު*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އަމަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1086004GST501ބަންފު ވިލާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަމަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ދަރަވަންދޫބ. ރެއިންވޯޓަރ ރެސްޓޯރެންޓް 1086911GST501ތަޅިން / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޑޭޒްލިންގ ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޑެޓެމްޕޯ 1087333GST501ގްރީން ފުލާވަރ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު އިބްތިޝާމް ޢަލީ 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އީޓްބިގް ކޭ އެސް ކެންޓީން; އެޒޮން ގާރޑެން 1087700GST501ބޮޑުފެންވަޅުގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީ އީޓް ބިގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ސްކައިޓޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1087991GST501ވަތްފަރު / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީސްކައިޓޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޕާރޕަލް ލޮޖިސްޓިކް 1088403GST501ފްލެޓް 143-G-03 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީފަޒީލާ ސަލީމް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ހޯރަ އެކްސްޕްރެސް; ހޯރަ އެކްސްޕްރެސް 1088497GST501ތުވަރު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީހޯރަ އެކްސްޕްރެސް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޒެޑްއެސްޓީ އެލްއެލްޕީ; ރޭ މާޓް 3 1088559GST501ދުށިމް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޒެޑް އެސް ޓީ އެލް އެލް ޕީ 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އެބެންސީނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1089950GST501ހިޔަލީގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއެބެންސީނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޒިންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1090162GST501މައިޒާން / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޒިންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސޭނެޖީ އޯވަސީސް; ސޭނެޖީ އޯވަސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1091010GST501ކުއްޅަވައްގަސްދޮށުގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީސޭނެޖީ އޯވަސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ލެވެލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1091088GST501ޑެލްފިނިއަމް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީލެވެލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ސީރާ ހުޅުމާލެ 1092106GST501ޅައިމަގު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީފާތުން އެންޑް އަޔޫ އިންވެސްޓްމެންޓްސް*
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ފެއިތް ފުރައިޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1092221GST501ބޮނޑުދަހަރާގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީފެއިތް ފުރައިޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ގަޅޮޅުމާލެ ސިޓީ ވައިޑް ޗެރީސް 1092879GST501ފާޒު / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއާމިނަތު ހައުމާ ޙަސަން 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ވޮގިޝް ކިޑްސް 1094416GST501ތޮއިބާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީނިޝްވާ ރަޝީދު 
މާމުނަގައުރ. ހިޑް ބިލްޑާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1094614GST501މާމުނަގައު / ރ. މާމުނަގައުހިޑް ބިލްޑާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ރެޕިޑޯ ލޮޖިސްޓިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1095142GST501ކިޔަވާގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީރެޕިޑޯ ލޮޖިސްޓިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަޅޮޅުމާލެ ސިޓީ ވައިޓް ހޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1096155GST501ބުލޫގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީވައިޓް ހޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޕިކް މީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1096343GST501ކަޅު މުރަކަ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޕިކް މީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ސީ އައިލެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1096352GST501ކޮންކީލިޔާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީސީ އައިލެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ކްރިސްޓަލް ސާފޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1096562GST501ވީނަސް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީކްރިސްޓަލް ސާފޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އައިލް ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1097069GST501ސޭޑީ ލޮޖް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއައިލް ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ށަވިޔަނި ސޮލިޔުޝަން 1097552GST501ޔެލޯ ފްލާވަރ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީށަވިޔަނި ސޮލިޔުޝަން 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ލިކަމެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1097995GST501ސެންތެލީނާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީލިކަމެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ހޮބް ނޮބް 1098203GST501ޕާލް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީލުބްނާ އަޙްމަދު*
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އަވެވާ ބްރިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1098314GST501ދުންފިނިގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއަވެވާ ބްރިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ލިވާރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1098560GST501އެވަރ ބުލޫ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީލިވާރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ މަސްރޯދި 1098648GST501ފިނިފަރު / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީމުޙައްމަދު ޢަހްމަދު ދީދީ*
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސުލިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ސުލިކްސް; ސުލިކްސް 1098882GST501ދެތަނޑިމާ ލޮޖް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީސުލިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އިކޯ ސޮލިއުޟަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; އިކޯ ސޮލިއުޟަންސް 1099278GST501އަރީކާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއިކޯ ސޮލިއުޟަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޖަޒީރާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1100636GST501ރަންފަސް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޖަޒީރާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ނެސްޓާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1101419GST501ގުރީން ލިން / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީނެސްޓާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޓްރެފިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ލެ ޓްރެފިކް 1101589GST501ބުސްތާނުގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީޓްރެފިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ފޯލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1101994GST501ބްލޫ އައްޞޭރި / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީފޯލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އެލަމެންޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1102214GST501ނަންކުރާ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއެލެމެންޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ކްލައުޑުޒްސް ހޮސްޕިޓަލިޓީ މޯލްޑްވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1103894GST501ސޮޕް ނަންބަރު 1/29 / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީކްލައުޑުޒްސް ހޮސްޕިޓަލިޓީ މޯލްޑްވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އެލް ފައިވު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1104356GST501ފެހި ފަރުދާގެ އިރުމަތީބައި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއެލް ފައިވު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ކޮލޮސަލް ހޯލްޑިންގުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1104768GST501ކުޑަރިކިލިގެ އާގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީކޮލޮސަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަޅޮޅުމާލެ ސިޓީ ޔުނިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1105236GST501ދުންފިނިގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީޔުނިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އޮއި' ކަނދު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1072303GST501ސިޔެރާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއޮއި' ކަނދު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އާރކް އެކްސް ކެފޭ 1052113GST501ހޮލީވޫޑް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއާރކް - އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ކަނިފިނޮޅުކ. ނިނޯ (އެމް) އެސްޑީއެން ބީއެޗްޑީ 1088837GST501އޮއިސަސް ސްކެއަރ އަރާ ދަމަންސަރަ / ބްލޮކް ޑީ / ކޭނިނޯ (އެމް) އެސްޑީއެން ބީއެޗްޑީ *
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ކޭ.ކޭ ސްޕީޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1072642GST501ހުޅުމާލެ ލޮޓް 10465 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީކޭ.ކޭ ސްޕީޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޑަބްލިއު. އެސް. އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1078803GST501ޒެބޭއި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޑަބްލިއު. އެސް. އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ރަސްފަންނު ކިއޯސްކު 1047154GST501ހުޅުމާލެ ލޮޓް 10966/R10-05 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީއެސް.އައި.އެން.އޯ މޯލްޑިވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  


މީރާއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅަން މަސައްކަތްކޮށް އެ ފަރާތްތަކާ ނުގުޅިވާ ފަރާތްތައް *

ޑިސެމްބަރ އަދި މާރޗް ކުއާޓަރަށްވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް **ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް

ރަށްއަތޮޅުޓެކްސްނެގޭ ހަރަކާތްތައްޓިންއެޑްރެސްނަން 
ދިއްދޫ ފިނޮޅުއދ. އަލުވިއާ ކެފޭ 1015612GST001ޝީނާޒް / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޢަލީ އަސްޖައު 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ މަރަންޒެ ޓްރެވަލް ބިއުރޯ 1019281GST001އަސަރީ ހަނދާން / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމަރަންޒެ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޑަބަލް ޑޮޓް 1050501GST001ފުސްތުލާގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުޙަމަދު އަޒުމީލް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ބިސާޑޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1051333GST001ފެހި ހިރި / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީބިސާޑޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގިރާވަރުކ. ތީވަރު ޑްރިންކްސް އެންޑް ކެފޭ 1055973GST001ސަންސަންގެ އާގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީފުޑް ސްޓަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ތެލެވެލިގާއދ. ޑްރިފްޓް އައިލެންޑް ބުޓިކް 1063083GST001އާކަކާގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއައިލެންޑް މޯޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް *
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޕާފެކްޓް ވޮޔޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1066019GST001މުލީގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޕާފެކްޓް ވޮޔޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ލުއި ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1071468GST001ރީފް ވިއު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީ ލުއި ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ވޮންޑަރލަސްޓް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1072519GST001ދާންނާގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީވޮންޑަރލަސްޓް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އެނީވެއަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1085807GST001ޝެބާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއެނީވެއަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޑޭޒްލިންގ ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1086911GST001ތަޅިން / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޑޭޒްލިންގ ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ދަރަވަންދޫބ. ޑޭޒްލިންގ ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1086911GST002ތަޅިން / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޑޭޒްލިންގ ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ލަގްޒަރީ ލަގޫން ހޮލިޑޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1090846GST001ޑޯން ޑިވު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީލަގްޒަރީ ލަގޫން ހޮލިޑޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ހެނބަދޫކ. ބީޗް ސައިޑް ޑިޖި ކޮރަލް 1104428GST001ރޭޓް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއަވިއަރީ އެންޑް ސަންސް އެލްއެލްޕީ 

މީރާއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅަން މަސައްކަތްކޮށް އެ ފަރާތްތަކާ ނުގުޅިވާ ފަރާތްތައް *

ޑިސެމްބަރ އަދި މާރޗް ކުއާޓަރަށްވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް **މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް


މީރާއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅަން މަސައްކަތްކޮށް އެ ފަރާތްތަކާ ނުގުޅިވާ ފަރާތްތައް *

ޑިސެމްބަރ އަދި މާރޗް ކުއާޓަރަށްވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް **