މީރާއިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް

* ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޚަލާސް ކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ޖޫރިމަނާ އަރަމުންދާނެއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދަޢުވާގެ ބާވަތް ދައުވާކުރާ އަދަދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު ތާރީޚު ސްޓޭޓަސް
މައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލޓޑ
2021/HC-A/157 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި TAT-CA-B//2019/001 - 18 މޭ 2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލޓޑ
2021/HC-A/158 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި TAT-CA-B//2019/002 - 18 މޭ 2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2021/HC-A/154 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި TAT-CA-B/2018/004 - 18 މޭ 2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ހިޓާޗީ އަކުއަރ ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2021/HC-A/159 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި TAT-CA-G/2019/029 - 18 މޭ 2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2021/HC-A/160 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި TAT-CA-B/2019/005 - 18 މޭ 2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2021/HC-A/161 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި TAT-CA-B//2019/002 - 18 މޭ 2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕީއެލްސީ
2021/HC-A/156 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި TAT-CA-W/2018/009 - 18 މޭ 2021 މައްސަލަ ކުރިޔަށްދަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕީއެލްސީ
2021/HC-A/155 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި TAT-CA-W/2018/008 - 18 މޭ 2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މޫސާ ނަސީމް
2021/HC-A/29 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 02 ފެބުރުވަރީ 2021 މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔަފަހުންކަމަށް ނިމްމަވައި، އިޖުރާޢީގޮތުން މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފައި
މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2021/HC-A/18 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 26 ޖަނަވަރީ 2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2021/HC-A/019 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 26 ޖަނަވަރީ 2021 މައްސަލަ ކުރިޔަށް ދަނީ
އަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2020/HC-A/301 ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައި - 17 ޖަނަވަރީ 2021 މައްސަލަ ކުރިޔަށް ދަނީ
އަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2020/HC-A/300 ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައި - 17 ޖަނަވަރީ 2021 މައްސަލަ ކުރިޔަށް ދަނީ
އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2020/HC-A/298 ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައި - 17 ޖަނަވަރީ 2021 މައްސަލަ ކުރިޔަށް ދަނީ
އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2020/HC-A/299 ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައި - 17 ޖަނަވަރީ 2021 މައްސަލަ ކުރިޔަށް ދަނީ
އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2020/HC-A/302 ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައި - 13 ޖަނަވަރީ 2021 މައްސަލަ ކުރިޔަށް ދަނީ
ސްޓާ ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2020/HC-A/145 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 12 އޮގަސްޓު 2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2020/HC-A/104 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 13 އެޕްރީލް 2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީވީއައި) ލިމިޓެޑް
2020/HC-A/14 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 30 ޖަނަވަރީ 2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އައި ޑިވެލޮޕަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0413/Cv-C/2020 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ 4,935,297 ރ 30 ޖަނަވަރީ 2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އެޕޯލޯ ސްޕީޑް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0414/Cv-C/2020 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ 1,646,740 ރ 30 ޖަނަވަރީ 2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2020/HC-A/15 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 28 ޖަނަވަރީ 2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޖެޓަން ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2019/SC-A/82 ނަންބަރު 2015/އެޗްސީ-އޭ/214 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23 ސެޕްޓެންބަރު 2019 މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު އަނބުރާ ނަގާފައި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2019/HC-A/353 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 15 ޖުލައި 2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޓޫ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2018/Cv-C/2019 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ 138,520*ރ 21 މޭ 2019 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ރޫރަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2021/Cv-C/2019 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ 434,664*ރ 21 މޭ 2019 21 އޮގަސްޓު 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޓީ.އީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2020/Cv-C/2019 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ 2,269,555*ރ 21 މޭ 2019 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޓްރިޕްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2019/Cv-C/2019 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ $81,678* އަދި 50ރ 21 މޭ 2019 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޙައްވާ ޢަލީ
2017/Cv-C/2019 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ 231,424*ރ 21 މޭ 2019 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޖާރނީ ޑެސްޓިނޭޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2016/Cv-C/2019 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ $75,735.31* އަދި 4,750ރ 21 މޭ 2019 24 ނޮވެންބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ނޭޒާ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2015/Cv-C/2019 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ 600,277*ރ 21 މޭ 2019 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އެޓޯލް ހައިޑްއަވޭ ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2014/Cv-C/2019 ވިތުހޯލްޑިންގްގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ވިތުހޯލްޑިންގްގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ވިތުހޯލްޑިންގް ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ 821,203*ރ 21 މޭ 2019 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އެޑަމް އިމްޕެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2013/Cv-C/2019 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ 2,462,005*ރ 21 މޭ 2019 26 އޮގަސްޓު 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު
2018/HC-A/423 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 17 ޑިސެންބަރު 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2018/HC-A/422 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 17 ޑިސެންބަރު 2018 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ފުއާދު ޒާހިރު
4451/Cv-C/2018 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން - 01 ނޮވެންބަރު 2018 2 (ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް
ދާލު އެއަރޕޯޓް ހޯލްޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2018/HC-A/251 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 07 އޮގަސްޓު 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ހުސައިން އައްފާން އަޙުމަދު
3449/Cv-C/2018 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *50,887.23 ރުފިޔާ 05 އޮގަސްޓު 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
3294/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ *1,335,567.88 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 22 ޖުލައި 2018 26 މޭ 2019 ވަނަ ދުވަހު ދަޢުވާފޯމް ބާތިލުކޮށްފައި
އޭ.އޭ.އޭ ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
3293/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ *3,091,780.41 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 22 ޖުލައި 2018 26 މޭ 2019 ވަނަ ދުވަހު ދަޢުވާފޯމް ބާތިލުކޮށްފައި
ރެދިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0115/Cv-C-HD/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *197,802ރ 22 ޖުލައި 2018 31 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ގްލޯބަލް ކްރައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
3295/Cv-C/2018 ޖީ.އާރް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އާރް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އާރް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *31,450 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު އަދި *350ރ 22 ޖުލައި 2018 މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވެފައި
އާރޗް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2833/Cv-C/2018 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *548,301ރ 20 ޖޫން 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޒެބް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2642/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *171,522ރ 07 ޖޫން 2018 17 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ރިޒާ
2641/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *223,756ރ 07 ޖޫން 2018 24 ފެބުރުވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2640/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *160,493ރ 07 ޖޫން 2018 27 ޖަނަވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެސްޕޭރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2639/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *129,808ރ 07 ޖޫން 2018 27 އޮގަސްޓު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޢަލީ އާމިރު
2638/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *183,966ރ 07 ޖޫން 2018 24 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ކެޕްޓިވަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2637/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *141,984ރ 07 ޖޫން 2018 20 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ސްޓޭންޑް ސްޓިލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2636/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *156,500ރ 07 ޖޫން 2018 19 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ސްޕީޑް ލިންކް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2635/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *162,692ރ 07 ޖޫން 2018 26 މޭ 2019 ވަނަ ދުވަހު ދަޢުވާފޯމް ބާތިލުކޮށްފައި
ޒިބްރާ ސްޓްރައިޕްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2634/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *294,306ރ 07 ޖޫން 2018 06 ނޮވެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަލީ ރިޔާޒް
2633/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *366,678ރ 07 ޖޫން 2018 28 މޭ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ބަނޑިޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2632/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *284,223.21ރ 07 ޖޫން 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އަޙްމަދު ސައީދު
2631/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *102,195ރ 07 ޖޫން 2018 03 ފެބުރުވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
2630/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *105,012ރ 07 ޖޫން 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ
2629/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *288,716ރ 07 ޖޫން 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ދިވެހި މީޑިޔާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2628/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *287,418ރ 07 ޖޫން 2018 26 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ސީ.އައި.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2627/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *593,464ރ 07 ޖޫން 2018 10 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު އަޝްރަފް
2625/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *629,675ރ 07 ޖޫން 2018 22 ނޮވެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ރަޝީދު
86/Cv-C-HD/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *229,866.31ރ 07 ޖޫން 2018 31 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެކޯޒޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
85/Cv-C-HD/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *228,211ރ 07 ޖޫން 2018 31 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު އާތިފް
2530/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ *65,904.44ރ 30 މޭ 2018 މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 09 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2 (ދޭއް) މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް
އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަޙުމާން
0082/Cv-C-HD/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *331,258ރ 30 މޭ 2018 31 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މާޝާ ރަޝީދު
2532/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *421,956ރ 30 މޭ 2018 އަލުން މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހައްޤު މީރާއަށް ލިބިގެންވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެވިފައި
އިސްމާޢިލް އިބްރާހިމް
2533/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *530,353ރ 30 މޭ 2018 14 މޭ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެމް.އީ ޖަޒީރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2534/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ 1,696,619ރ 30 މޭ 2018 31 ޖަނަވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ރިސްކްޓޭކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2542/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *437,742ރ 30 މޭ 2018 20 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ގްރީން ބޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2536/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *3,616,143ރ 30 މޭ 2018 10 އޭޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ގޮތިކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2537/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *412,299ރ 30 މޭ 2018 30 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މެޓޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2538/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *251,085ރ 30 މޭ 2018 14 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މަރެއަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2539/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *569,330ރ 30 މޭ 2018 30 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެންޑެވާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2540/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *427,919ރ 30 މޭ 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2541/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *181,791ރ 30 މޭ 2018 17 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ރިސްކް ޓޭކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2535/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *437,742ރ 30 މޭ 2018 20 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޔުއަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2543/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *215,692ރ 30 މޭ 2018 22 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ައާރިފާ ޔޫސުފް
2544/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 434,445ރ 30 މޭ 2018 11 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ނިއު ޕާމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2545/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *587,715ރ 30 މޭ 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އާރމްސް އެނަރޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2546/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *319,343ރ 30 މޭ 2018 22 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އުމަރު އިސްމާޢިލް
2547/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *302,723ރ 30 މޭ 2018 19 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޔޫރެކާ ޕްރައުވެޓް ލިމިޓެޑް
077/Cv-C-HD/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *185,036ރ 22 މޭ 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އޯވަސީސަް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެލަޔަންސް (އިންޑިޔާ)
078/Cv-C-HD/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *4,178,359.73ރ 22 މޭ 2018 31 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
079/Cv-C-HD/2018 ވިތުހޯލްޑިންގްގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ވިތުހޯލްޑިންގްގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ވިތުހޯލްޑިންގް ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *129,515ރ 22 މޭ 2018 31 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ފާތިމަތު އަލީ
2335/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *178,177ރ 22 މޭ 2018 ކޯޓުން ބޭރުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
ޒައިތުން މާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2336/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ *844,200.79ރ 22 މޭ 2018 14 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު ޝާހިދު
2338/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ *152,046.43 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 22 މޭ 2018 15 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު އާދިލް
2339/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ *484,500ރ 22 މޭ 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އޯޝަން ޑައިވިން ޑެސްކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2340/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *889,269ރ 22 މޭ 2018 19 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އާޓްލައިން ޑިޒައިން ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2342/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *92,852ރ 22 މޭ 2018 16 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ގްރޫޕަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2345/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *227,770ރ 22 މޭ 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ޝިމާއު އަޙްމަދު
2351/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *238,523ރ 22 މޭ 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ޓެން ފޯރޓީ ޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2352/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *339,902ރ 22 މޭ 2018 24 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޑްރީމްސް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2353/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1,003,556ރ 22 މޭ 2018 23 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޢަލީ ފަހުމީ
2354/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *127,868ރ 22 މޭ 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އަމީނާ އާދަމް
2355/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *289,890ރ 22 މޭ 2018 15 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އާމިނަތު ހުސައިން
2099/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *340,143ރ 08 މޭ 2018 11 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ފައުނު ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2102/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *41,850ރ 08 މޭ 2018 16 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ސީމާސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2103/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *394,602ރ 08 މޭ 2018 27 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ފްލާވަރ އައިލެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2104/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ *345,752.52ރ 08 މޭ 2018 13 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އިބްރާހިމް ރަޝީދު
2105/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *236,594ރ 08 މޭ 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޒުހުރާ ރަޝީދު
2106/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *337,021ރ 08 މޭ 2018 21 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ހުސައިން
2109/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *355,985ރ 08 މޭ 2018 10 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޮއާދަމް ޝަރީފު
2110/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *395,418ރ 08 މޭ 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ސިމްޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2113/Cv-C/2018 ވިތުހޯލްޑިންގްގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ވިތުހޯލްޑިންގްގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ވިތުހޯލްޑިންގް ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *420,583ރ 08 މޭ 2018 19 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަސްލަމް ރަޝީދު
2114/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ *63,824.66ރ 08 މޭ 2018 29 މޭ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އައިލެންޑް ސެއިލާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2115/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *398,847ރ 08 މޭ 2018 16 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު ޝަނީޒު
2116/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *363,207ރ 08 މޭ 2018 20 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ފަޔާޒް
2117/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *412,602ރ 08 މޭ 2018 19 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ހުސައިން އައްފާން އަޙުމަދު
2101/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ *50,887.23ރ 08 މޭ 2018 14 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ހުސައިން އައްފާން އަޙުމަދު
2100/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ *389,710.85ރ 08 މޭ 2018 02 މޭ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2023/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ * 328,305ރ 02 މޭ 2018 6 މާރިޗު 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަކުއަރ ޓްރެޜަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2022/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ * 188,532.56ރ 02 މޭ 2018 މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 08 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 (ތިނެއް) މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް
އަލީ ޝާކިރު
2021/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 667,334ރ 02 މޭ 2018 21 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ލޮޖިސްޓިކްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2020/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 879,543ރ 02 މޭ 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ސީމާ އަބްދުﷲ
2019/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *402,347.83ރ 02 މޭ 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
މަރްޔަމް އަހްމަދު ދީދީ
2018/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *466,366ރ 02 މޭ 2018 10 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އޭ.އެކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2017/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *546,915ރ 02 މޭ 2018 19 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އާދަމް ހަޒްލީމް
2015/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *907,901ރ 02 މޭ 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އޭ.ބީ ލޭންޑްސްކޭޕްސް މޯލްޑިވްސް
2014/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *745,857ރ 02 މޭ 2018 28 ނޮވެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު ދަޢުވާފޯމް ބާތިލުކޮށްފައި
އަހްމަދު ޝިވާޒު
2013/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ *803,100ރ 02 މޭ 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޗެޕްޓަރ ނައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1869/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 386,391 ރ 25 އެޕްރީލް 2018 15 ނޮވެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ސާބިޤް
1870/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 675,661 ރ 25 އެޕްރީލް 2018 25 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ބިއުރޯސް އިންކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1871/Cv-C/2018 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 103,709 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު އަދި *550 ރ 25 އެޕްރީލް 2018 ކޯޓުން ބޭރުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1872/Cv-C/2018 ވިތު ހޯލްޑިންގް ގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ވިތު ހޯލްޑިންގް ގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ވިތު ހޯލްޑިންގް ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 63,798,446 ރ 25 އެޕްރީލް 2018 26 ނޮވެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަލްފާ އެމް ވީ ކޭ ބީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1874/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ * 218,574.84 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 25 އެޕްރީލް 2018 13 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަލީ ރަޝީދު
1877/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *1,420,038ރ 25 އެޕްރީލް 2018 17 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1878/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *3,880,234 ރ 25 އެޕްރީލް 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އަޙްމަދު ނަޖާޙް
1879/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *2,517,897 ރ 25 އެޕްރީލް 2018 03 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަބްދުއްރަޙްމާން އަބްދުލްޙަކީމް
1880/Cv-C/2018 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 111,449 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 25 އެޕްރީލް 2018 15 ނޮވެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޒަކަރިއްޔާ މުހައްމަދު
1881/Cv-C/2018 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 99,250.97 ރ 25 އެޕްރީލް 2018 9 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު ވަޙީދު
1882/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ * 3,129,336 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 25 އެޕްރީލް 2018 28 މޭ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1883/Cv-C/2018 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 130,189 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު އަދި *86,250ރ 25 އެޕްރީލް 2018 08 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަމީނާ އާދަމް
1884/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1,150,009 ރ 25 އެޕްރީލް 2018 28 މޭ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޕޮޕް ޖޯއީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1885/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *4,644,708ރ 25 އެޕްރީލް 2018 11 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު އަފްޝީން ޝަރީފު
1873/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ * 1,414,444 ރ 25 އެޕްރީލް 2018 މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 10 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 8 (އަށެއް) މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް
މުޙައްމަދު އަފްޝީން ޝަރީފު
1873/Cv-C/2018 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ * 1,414,444 ރ 25 އެޕްރީލް 2018 މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 10 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 8 (އަށެއް) މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް
އޭ.އޭ.އޭ ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1733/Cv-C/2018 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 1,573,639.58 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 17 އެޕްރީލް 2018 24 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އޭ.އޭ.އޭ ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1732/Cv-C/2018 ޖީ.އާރް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އާރް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އާރް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 812,163 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 17 އެޕްރީލް 2018 24 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1731/Cv-C/2018 އޭ.ޓީ.އެފްގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އޭ.ޓީ.އެފްގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި އޭ.ޓީ.އެފްގެ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 851,202 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު އަދި 2,800ރ 17 އެޕްރީލް 2018 މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 09 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 10 (ދިހައެއް) މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް
އެޓޯލް ޕެރެޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1730/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ * 543,207.74 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 17 އެޕްރީލް 2018 11 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ވިއު ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1729/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 6,872,957 ރ 17 އެޕްރީލް 2018 08 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ދަފީނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1728/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 679,471 ރ 17 އެޕްރީލް 2018 06 މޭ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ބީއެމްސީ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1630/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 3,378,005 ރ 10 އެޕްރީލް 2018 04 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޒޮނަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1629/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 373,411 ރ 10 އެޕްރީލް 2018 04 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އީޖާޒް ރަޝީދު
1557/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 339,050 ރ 04 އެޕްރީލް 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1511/Cv-C/2018 ޖީ.އާރް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އާރް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އާރް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 172,737 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 02 އެޕްރީލް 2018 10 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ލިޔާއު
1455/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 298,883 ރ 28 މާރިޗު 2018 15 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އާމިނަތު ޝަހާމާ އީސާ
1454/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 637,593 ރ 28 މާރިޗު 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ވީ.އޭ.ކޭ.ޖީ އެންޑް ސަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1453/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 283,181 ރ 28 މާރިޗު 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އިބްރާހިމް އާދަމްފުޅު
1284/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 639,790 ރ 21 މާރިޗު 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ވޯޓަރ ލައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1248/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 209,686ރ 19 މާރިޗު 2018 10 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ތެއި-ހެއި ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1249/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 1,181,734ރ 19 މާރިޗު 2018 19 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ކެޕިޓަލް އެޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1250/Cv-C/2018 ޖީ.އާރް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އާރް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އާރް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 21,570 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު އަދި * 1,700 ރ 19 މާރިޗު 2018 7 މާރިޗު 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1251/Cv-C/2018 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 593,448 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 19 މާރިޗު 2018 25 މާރިޗު 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޓެންގީ ގްލޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1196/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *254,163 ރ 14 މާރިޗު 2018 25 މާރިޗު 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޓޮޕް ވަން ޕާޓްނާރސް
1125/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 155,636 ރ 11 މާރިޗު 2018 15 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1126/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 159,556 ރ 11 މާރިޗު 2018 04 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އައިޑިއަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1127/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 214,602 ރ 11 މާރިޗު 2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޖޭޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1128/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 260,303 ރ 11 މާރިޗު 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ހައިސީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
912/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1,845,969ރުފިޔާ 27 ފެބުރުވަރީ 2018 04 މާރިޗު 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ސީޕީއެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
914/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *203،205 ރ 27 ފެބުރުވަރީ 2018 11 މާރިޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ރަޒާ ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
913/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *149،636 ރ 27 ފެބުރުވަރީ 2018 23 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މެދުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
519/Cv-C/2018 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *625,116.43 ޑޮލަރު 05 ފެބުރުވަރީ 2018 17 ފެބުރުވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޢަބްދުﷲ އަލީ
523/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1,318,081.72 ރުފިޔާ 05 ފެބުރުވަރީ 2018 15 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ޖިހާދު ޢަބްދުﷲ
522/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1,537,861 ރުފިޔާ 05 ފެބުރުވަރީ 2018 04 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޖިޑޯޝާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
521/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *481,517 ރުފިޔާ 05 ފެބުރުވަރީ 2018 16 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ދަ ވުޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
520/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *234,122 ރުފިޔާ 05 ފެބުރުވަރީ 2018 28 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ތެލުވެލިގާ ރީޓްރީޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2018/HC-A/109 ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 05 ފެބުރުވަރީ 2018 މީރާއިން އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ފުޑީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
408/Cv-C/2018 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *105,031ރ 29 ޖަނަވަރީ 2018 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިވާކަމަށް
އޭ.އޭ.އޭ ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0207/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *105،995.71 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު އަދި *17،650ރ 14 ޖަނަވަރީ 2018 17 ފެބުރުވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ވޯޓެކްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0174/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *116،520ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 12 ފެބުރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަބްދުﷲ އަނީސް
0173/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *785،150ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 06 ފެބުރުވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ސްކިޕް ޖެކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0172/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *527،033.17ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 29 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އައިޑިއަލް ބޯޓް ބިލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0171/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1،142،042ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 12 ފެބްރުވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު ވަޙީދު
0170/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *2،318،196ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 22 ޖަނަވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0169/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *414،377ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އެކްމަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0168/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *957،785ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 28 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު މުފީދު
0167/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1،316،902ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 19 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ބީއެމްސީ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0166/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *2،192،876ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 26 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ވިއު ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0165/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *512،538ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 26 އޮގަސްޓު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޑެމަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0164/Cv-C/2018 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *115،046.74 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު އަދި *329،650ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 04 މާރިޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު ދަޢުވާފޯމް ބާތިލުކޮށްފައި
ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0157/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *426،290 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު އަދި *45،250ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 17 ޖަނަވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ލޮޓަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0153/Cv-C/2018 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *1،305،028ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 19 މާރިޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެޓޯލް ސެވަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0152/Cv-C/2018 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *16،289 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު އަދި *4،500ރ 10 ޖަނަވަރީ 2018 28 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލމޑ
0081/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *7,423,649 ރުފިޔާ 04 ޖަނަވަރީ 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލމޑ
0079/Cv-C/2018 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *3,257,616 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 04 ޖަނަވަރީ 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލމޑ
0080/Cv-C/2018 ޖީ.އާރް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އާރް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1,278,465 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 04 ޖަނަވަރީ 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ބިންގާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
0078/Cv-C/2018 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *170,630 ރުފިޔާ 04 ޖަނަވަރީ 2018 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ބެވަރޭޖް ޓްރިޕަލް ޕވޓ ލޓޑ
3460/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1,475,043ރ 06 ޑިސެންބަރު 2017 31 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ރިއަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ
3459/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *122,343ރ 06 ޑިސެންބަރު 2017 19 ފެބުރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ
3458/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *7,114,566.20ރ 06 ޑިސެންބަރު 2017 27 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ބެސްޓް ޗޮއިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
3457/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *3,215,186ރ 06 ޑިސެންބަރު 2017 19 މާރިޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ކްރިސްޓަލް ގޮރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީސް ޕވޓ ލޓޑ
3431/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *248,007ރ 05 ޑިސެންބަރު 2017 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
3432/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *128,392ރ 05 ޑިސެންބަރު 2017 31 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ސެޓޯ ޕވޓ ލޓޑ
3433/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *119,637ރ 05 ޑިސެންބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޓޫ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ
3434/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1,041,568.98ރ 05 ޑިސެންބަރު 2017 25 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޕެންޑޯރާ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ
3435/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *503,719ރ 05 ޑިސެންބަރު 2017 07 މާރިޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަބްދުﷲ އަނީސް
3436/Cv-C/2017 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *628,979ރ 05 ޑިސެންބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ސޭންޑްބިން ޕވޓ ލޓޑ
3437/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *159,047ރ 05 ޑިސެންބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އައިސޯލް ޕވޓ ލޓޑ
3284/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *496,617ރ 20 ނޮވެންބަރު 2017 17 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ފަޔާޒް
3285/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *140,487ރ 20 ނޮވެންބަރު 2017 31 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޓެރަސް އާރމްސް ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ
3287/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *254,047ރ 20 ނޮވެންބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ގްލޯބަލް ކްރައުން ޕވޓ ލޓޑ
3286/Cv-C/2017 ޖީ.އާރް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އާރް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އާރް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *350 ޑޮލަރު އަދި *28,636ރ 20 ނޮވެންބަރު 2017 21 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު ދަޢުވާފޯމް ބާތިލުކޮށްފައި
ގެޓް ފެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ ލޓޑ
3254/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *190,503ރ 15 ނޮވެންބަރު 2017 25 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އިސްމާޢިލް މާދިހު
3255/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *98,565ރ 15 ނޮވެންބަރު 2017 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ސަން-ޕްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
3256/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *98,187ރ 15 ނޮވެންބަރު 2017 01 ފެބުރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އިކޯކެއަރ ޓާމައިޓް އެންޑް ޕެސްޓް މުނޭޖްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
3257/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *334,164.22ރ 15 ނޮވެންބަރު 2017 17 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މެޑްސްމައިލް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
3258/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *273,843ރ 15 ނޮވެންބަރު 2017 24 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ކޭ.އޭ.އެސް ޕވޓ ލޓޑ
3259/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *190,536ރ 15 ނޮވެންބަރު 2017 25 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އައްޑޫ ހޯލްޑިންގސް ޕވޓ ލޓޑ
3122/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *273,183ރ 06 ނޮވެންބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ރިމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / މުޙައްމަދު ރަޝީދު
3121/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *403,094ރ 06 ނޮވެންބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޕީ.އެފް.އެސް ޕވޓ ލޓޑ
2950/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *569,444ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ރާއްޖޭ ސަޕްލައި ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް
2957/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *820,330ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޖެނެރަލް އޯވަރސީސް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2945/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *401,216ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
2956/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *460,598ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 14 ނޮވެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ލަކާޒް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
2947/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *420,348ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 13 ނޮވެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ފުއާދު ޒާހިރު
2938/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *2,283,242ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ރަޝާދު އިދުރީސް
2939/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *732,882ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 1 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށާއި، ނަންބަރު 2213/ސީ.ވީ-ސީ/2015 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
ޕްލަސް 3 މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
2944/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *418,113ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 22 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޑީ.އެމް.އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2952/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *592,266ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޢަލީ ތައުފީޤް
2940/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *563,249ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 1 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށާއި، ނަންބަރު 639/ސީ.ވީ-ސީ/2016 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
މެރިން އޯޝަން ސްޓާރ ޕވޓ ލޓޑ
2946/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *449,365ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އެމް.އެސް.ބީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ
2953/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *553,098ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އީޒީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ
2955/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *532,256ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އާރޗް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
2954/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *548,301ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ދަރަންޏެއްކަމަށާއި، ދަޢުވާގައި އެދިފައިވާ ފައިސާ 23 އެޕްރީލް 2018 އިން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށް
އާމިނަތު ޙުސައިން
2951/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *608,873ރ 18 އޮކްޓޫބަރު 2017 1 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށާއި، ނަންބަރު 82/ސީ.ވީ-ސީ/2016 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
ޕްރީމިއަމް ބެވަރެޖޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2912/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *265,118ރ 16 އޮކްޓޫބަރު 2017 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ޓްރޮޕިކް އެމް އެންޑް އީ ސަރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ
2913/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *299,087ރ 16 އޮކްޓޫބަރު 2017 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިކަމަށް
އެމޭޑިއަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2663/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *551،590ރ 27 ސެޕްޓެންބަރު 2017 18 މާރިޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޑްރީމް ވޯލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2660/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *195،472ރ 27 ސެޕްޓެންބަރު 2017 29 ނޮވެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަލްފާ އެމްވީކޭބީ މޯލްޑިވްސް އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2666/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *283،058ރ 27 ސެޕްޓެންބަރު 2017 27 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މަރިޔަމް ރަޝީދާއާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2669/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *59،921ރ 27 ސެޕްޓެންބަރު 2017 20 ފެބުރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ކެޕިޓަލް އެޖް ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2659/Cv-C/2017 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *37،802 $ 27 ސެޕްޓެންބަރު 2017 19 މާރިޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޓީ.އެލް.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2667/Cv-C/2017 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *96،866.18 $ 27 ސެޕްޓެންބަރު 2017 14 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2665/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *403،886ރ 27 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ރީތި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2664/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *66،265ރ 27 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ސްކައި ލައިޓް ވޯކް ޝޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2662/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *184،039.21ރ 27 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އިބްރާހިމް ޝަރީފާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2658/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *387،537ރ 27 ސެޕްޓެންބަރު 2017 10 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޒިމުތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2661/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *396،129ރ 27 ސެޕްޓެންބަރު 2017 14 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ކޮންސަލްޓޭޝަން އެންޑް މެރިން ސަރވޭޔިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2668/Cv/C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *369،722ރ 27 ސެޕްޓެންބަރު 2017 21 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެޗް.ޕީ.އެލް ރިޒޯޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2017/HC-A/373 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 17 އޮގަސްޓު 2017 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2017/HC-A/374 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 17 އޮގަސްޓު 2017 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ވިލާ ހޮލިޑޭސް ޕވޓ ލޓޑ އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2153/Cv-C/2017 ލީސް ކުލި + ބިމު ކުލި + ލީސް ކުއްޔާއި ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 35,660,346.76 ޑޮލަރު 10 އޮގަސްޓު 2017 25 މާރިޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
ގަޒީރާ ޕވޓ ލޓޑ އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2154/Cv-C/2017 ލީސް ކުލި + ބިމު ކުލި + ލީސް ކުއްޔާއި ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 17,307,286.89 ޑޮލަރު 10 އޮގަސްޓު 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މާނެންފުށި ޕވޓ ލޓޑ އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
2152/Cv-C/2017 ލީސް ކުލި + ބިމު ކުލި + ލީސް ކުއްޔާއި ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 77,816,346.24 ޑޮލަރު 10 އޮގަސްޓު 2017 25 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ ލމޑ
1916/Cv-C/2017 ލީސް ކުލި + ބިމު ކުލި + ލީސް ކުއްޔާއި ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 3,177,912.43ޑޮލަރު 19 އެޕްރީލް 2017 11 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މެދުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލމޑ
1217/Cv-C/2017 ލީސް ކުލި + ބިމު ކުލި + ލީސް ކުއްޔާއި ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 3,490,590.07ޑޮލަރު 19 އެޕްރީލް 2017 12 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އޭޝިއާ ރިޒޯރޓްސް ޕވޓ ލމޑ
1215/Cv-C/2017 ލީސް ކުލި + ބިމު ކުލި + ލީސް ކުއްޔާއި ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް 19,696,926.61ޑޮލަރު 19 އެޕްރީލް 2017 28 މާރިޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އޭ.އޭ.އޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލމޑ
1214/Cv-C/2017 ލީސް ކުލި + ބިމު ކުލި + ލީސް ކުއްޔާއި ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 4,786,027.90ޑޮލަރު 19 އެޕްރީލް 2017 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިކަމަށް
ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލމޑ
1213/Cv-C/2017 ބިމު ކުލި + ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 3,059,643.63ޑޮލަރު 19 އެޕްރީލް 2017 28 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަތަމާ މެރިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ އާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
1265/Cv-C/2017 ލީސް ކުލި + ބިމު ކުލި + ލީސް ކުއްޔާއި ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 645،835.74 ޑޮލަރު 19 އެޕްރީލް 2017 19 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
1267/Cv-C/2017 ބިމު ކުލި + ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 3,059,643.62 ޑޮލަރު 19 އެޕްރީލް 2017 20 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ތެލުވެލިގާ ރީޓްރީޓް ޕވޓ ލޓޑ
1266/Cv-C/2017 ބިމު ކުލި + ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 129,899.85 ޑޮލަރު 19 އެޕްރީލް 2017 13 އޮގަސްޓު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕވޓ ލމޑ
1194/Cv-C/2017 ލީސް ކުލި + ބިމު ކުލި + ލީސް ކުއްޔާއި ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 18,645,347.27ޑޮލަރު 16 އެޕްރީލް 2017 25 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
ސިޓީ ހޮޓެލް ހަނިމާދޫ ޕވޓ ލމޑ
1192/Cv-C/2017 ބިމު ކުލި + ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 2,409,996.89 ޑޮލަރު 16 އެޕްރީލް 2017 18 މެއި 2017 ގައި މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްފައި
އެގްޒޮޓިކް ޕްރޮޕަރޓީސް ޕވޓ ލމޑ
1193/Cv-C/2017 ބިމު ކުލި + ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 12,775,520.56ޑޮލަރު 16 އެޕްރީލް 2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޖޭ.އެޗް ރިޒޯޓްސް ޕވޓ ލމޑ
1126/Cv-C/2017 ލީސް ކުލި + ބިމު ކުލި + ލީސް ކުއްޔާއި ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް 37,840,076.56 ޑޮލަރު 11 އެޕްރީލް 2017 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުން އަލުން މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހައްޤު މީރާއަށް ލިބިގެންވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެވިފައި
ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލމޑ
1127/Cv-C/2017 ލީސް ކުލި + ބިމު ކުލި + ލީސް ކުއްޔާއި ބިމު ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް 18,919,231.56ޑޮލަރު 11 އެޕްރީލް 2017 25 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
ޒުހުރާ ރަޝީދާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
1036/Cv-C/2017 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް 842,545* ރުފިޔާ 29 މާރިޗު 2017 28 އޮގަސްޓު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ފޯރަމް ޕވޓ ލމޓ
700/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *476,328ރ 13 ފެބުރުވަރީ 2017 07 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޓޮޕް ވަން ޕާޓްނަރސް
701/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *419,930ރ 13 ފެބުރުވަރީ 2017 ކޯޓުން ބޭރުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
އާދަމް ޞަލާޙް
702/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *266,848ރ 13 ފެބުރުވަރީ 2017 02 ނޮވެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު ޝަރީފް
578/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *128,936ރ 31 ޖަނަވަރީ 2017 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިކަމަށް
ދަފީނާ ޕވޓ ލޓޑ
580/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *631,375ރ 31 ޖަނަވަރީ 2017 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އެމް.އެސް.ބީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ
579/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *577,247ރ 31 ޖަނަވަރީ 2017 20 ފެބުރުވަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އިސްމާޢީލް ރިޟާ
568/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *129،208ރ 30 ޖަނަވަރީ 2017 26 ފެބުރުވަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އޮލިވާ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
567/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *169,119ރ 30 ޖަނަވަރީ 2017 24 އޮގަސްޓު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އިބްރާހީމް ޙުސައިން
569/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *159,739ރ 30 ޖަނަވަރީ 2017 19 ފެބުރުވަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޙަސަން ސަޢީދު
523/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *122،704ރ 25 ޖަނަވަރީ 2017 31 ޖަނަވަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އައި.އެސް.އެމް އޭ ޑިޒައިން ސްޓޫޑިއޯ ޕވޓ ލޓޑ
524/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *45،044.23ރ 25 ޖަނަވަރީ 2017 ދައުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް
މަރްޔަމް ޢާފިޔާ
522/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *53،729ރ 25 ޖަނަވަރީ 2017 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ހާރޫން ޔޫސުފް
296/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *398,505ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ހޮލިޑޭ މޭކަރސް ޕވޓ ލމޓ
286/Cv-C/2017 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *$7,470 އަދި 1,500ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 މީރާއިން ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާ 17 އޮގަސްޓު 2017 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 1 (އެކެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ޚަލާޞްކުރުމަށް
ސްކޭވޯލާ ޓްރެވަލް ޕވޓ ލޓޑ
292/Cv-C/2017 ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ވިތްހޯލްޑިންގް ޓޭކްސްގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ވިތްހޯލްޑީންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *183,710ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިކަމަށް
ރިސޯސް އިންޖިނިއަރިންގ ޕވޓ ލޓޑ
287/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *497,591ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 10 އޮގަސްޓު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ހެކްސަގަން ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަސް ޕވޓ ލޓޑ
291/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *43,366ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 03 އޭޕްރީލް 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
298/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1,703,474ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 ކޯޓުން ބޭރުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
ޓްވިން ބިލްޑަރސް ޕވޓ ލޓޑ
300/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *71,817ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 1 ފެބުރުވަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޢާއިޝަތު މަދީޙާ
288/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1,616,693ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 16 އޮގަސްޓު 2017 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 (ހައެއް) މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް
ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮލިއުޝަންސް ޕވޓ ލޓޑ
294/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *39,182ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 ކޯޓުން ބޭރުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
މުޝައްރަފު ޙަސަންދީދީ
290/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *59,047ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ޙުސައިން ޝިފާޒު
285/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *134,214ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 21 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޔާމީން ޚަލީލް
289/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *54,172ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
މުޙައްމަދު
293/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *312,491ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 21 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢީސާ
297/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *296,244ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ޙަސަން ޒަރީރު
299/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *133,851ރ 16 ޖަނަވަރީ 2017 1 ފެބުރުވަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ގުޑް ޓްރެވަލް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
108/Cv-C/2017 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *$24,818 އަދި 2,100ރ 08 ޖަނަވަރީ 2017 21 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޝަންގހާއި ފެންގްވަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ކޮމްޕެނީ ލޓޑ
72/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *17,270,388ރ 05 ޖަނަވަރީ 2017 21 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އޯޝެނިއާ ސީފުޑް ޕވޓ ލޓޑ
67/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *96,849ރ 05 ޖަނަވަރީ 2017 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އާރޗް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
70/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *502,899ރ 05 ޖަނަވަރީ 2017 14 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ޝާހިދު
69/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *52,243ރ 05 ޖަނަވަރީ 2017 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިވާކަމަށް
އަލްމާރކް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
71/Cv-C/2017 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *42,564ރ 05 ޖަނަވަރީ 2017 މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 17 އޮގަސްޓު 2017 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 1 (އެކެއް) މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް
ހޮލިޑޭ މޭކަރސް ޕވޓ ލމޓ
68/Cv-C/2017 ވިތްހޯލްޑިންގް ޓޭކްސްގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ވިތްހޯލްޑިންގް ޓޭކްސްގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ވިތްހޯލްޑިންގް ޓޭކްސް ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *111,920ރ 05 ޖަނަވަރީ 2017 މީރާއިން ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާ 17 އޮގަސްޓު 2017 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 1 (އެކެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ޚަލާޞްކުރުމަށް
އަޙްމަދު އާޞިފު
2528/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *294,033ރ 20 ނޮވެންބަރު 2016 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިކަމަށް
މުޙައްމަދު ޢަޠީފް
2531/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *172,467ރ 20 ނޮވެންބަރު 2016 1 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށާއި، ނަންބަރު 2333/ސީ.ވީ-ސީ/2015 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އައިޑިއަލް ބިޒްނެސް ސޮލިއުޝަން ޕވޓ ލމޑ
2529/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *476,015ރ 20 ނޮވެންބަރު 2016 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިކަމަށް
ފުޑީސް ޕވޓ ލމޑ
2530/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *105,031ރ 20 ނޮވެންބަރު 2016 13 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ވިކްރަމް ޙުސައިން
2532/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *36,375ރ 20 ނޮވެންބަރު 2016 މީރާއިން ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ވޭވްލައިން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލމޑ އާ ދެކޮޅަށް ހިނގާ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ
2533/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *97,413ރ 20 ނޮވެންބަރު 2016 މީރާއިން ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ޞާބިރު
2534/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *56,432ރ 20 ނޮވެންބަރު 2016 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޢަލީ ޢަބްދުލްރަޙީމް
2535/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *42,803ރ 20 ނޮވެންބަރު 2016 3 ޖަނަވަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މޭންސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލމޑ
2536/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *74,753ރ 20 ނޮވެންބަރު 2016 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ސީޕިއާ ޕވޓ ލމޑ
2537/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *84,937ރ 20 ނޮވެންބަރު 2016 10 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޕްރިވިލެޖް ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2367/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1,029,413ރ 02 ނޮވެންބަރު 2016 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިކަމަށް
ރާއްޖޭ ސަޕްލައި ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް
2369/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *743,140ރ 02 ނޮވެންބަރު 2016 20 ނޮވެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ނައިން ސެންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2365/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *20,003ރ 02 ނޮވެންބަރު 2016 18 މޭ 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޒުހުރާ ރަޝީދު
2368/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *842,545ރ 02 ނޮވެންބަރު 2016 10 ނޮވެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޖުނިޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2366/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *137,116ރ 02 ނޮވެންބަރު 2016 23 އޮގަސްޓު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޕައިންޓްރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2362/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *84,061ރ 02 ނޮވެންބަރު 2016 16 ނޮވެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޢަލީ ފިރާގް
2363/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *134,531ރ 02 ނޮވެންބަރު 2016 15 ނޮވެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު އިފްތިޚާރު
2361/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *111,336ރ 02 ނޮވެންބަރު 2016 16 ނޮވެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ރިމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2271/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *436,163ރ 23 އޮކްޓޫބަރު 2016 1 މާރިޗު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ބްރޯސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2268/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *128,492ރ 23 އޮކްޓޫބަރު 2016 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޓްރާންސްމަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2274/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *719,522ރ 23 އޮކްޓޫބަރު 2016 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އެސް.އާރް.އެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2273/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *127,856ރ 23 އޮކްޓޫބަރު 2016 10 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ޝަރީފް
2276/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *213,281ރ 23 އޮކްޓޫބަރު 2016 12 ޖަނަވަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މަޓްސާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2270/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *56,371ރ 23 އޮކްޓޫބަރު 2016 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ސެކިއުރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2269/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *199،301ރ 23 އޮކްޓޫބަރު 2016 12 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޖައުފަރު ރަޝީދު
2275/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *108,637ރ 23 އޮކްޓޫބަރު 2016 13 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޖެނެރަލް އޯވަރސީސް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2272/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *368,446ރ 23 އޮކްޓޫބަރު 2016 22 މެއި 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އާޓްލައިން ޑިޒައިން ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1856/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *170,332ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 13 ޑިސެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ގޯލްޑަން ރޫހް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1852/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *42,043ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ސައިން މާޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1855/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *32,008ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 މީރާއިން ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެކްޒޯރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1857/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *179,802ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިކަމަށް
މުޙައްމަދު އީވާން ޢާޞިމް
1851/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *74,437ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 މީރާއިން ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޓްރޭޑް ގޭޓް އިންކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1854/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *52,713ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިކަމަށް
ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މުޙައްމަދު
1849/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *159,170ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 11 ޖަނަވަރީ 2017 ގައި މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޢަބްދުﷲ ޙަސަން
1848/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *328,861ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 20 ފެބުރުވަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ކޯރިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1853Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *214,435ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 26 ޑިސެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޕަރފެކްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1850/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *90،804ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 މީރާއިން ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ވަޙީދު
1840/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *182,201ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 26 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު އާރިފް
1839/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *38,092ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 1 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް
ލޮޓަސް ޕވޓ ލޓޑ
1841/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *133,644.81ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 30 އެޕްރީލް 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޕިންހޯލް ޕވޓ ލޓޑ
1837/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *194,793ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 23 ފެބުރުވަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މާކުން އަޙްމަދުފުޅު
1842/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *21,371ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އައިލެންޑް ސެއިލާރސް ޕވޓ ލޓޑ
1838/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *236,571ރ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2016 16 އޮކްޓޫބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޢަބްދުﷲ އިރުފާން
1182/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *101,152ރ 30 މޭ 2016 16 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ދަ ހުނަ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ
1183/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *140,537ރ 30 މޭ 2016 20 އޮކްޓޫބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މެރިން އޯޝަން ސްޓާރ ޕވޓ ލޓޑ
1184/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *474,443ރ 30 މޭ 2016 8 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެފް.އޭ.ޒެޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ
1185/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *192,427ރ 30 މޭ 2016 15 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙީމް
906/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *41,843ރ 28 އެޕްރީލް 2016 10 މޭ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ބިލްޑިއާ ޕވޓ ލޓޑ
904/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *18,540ރ 28 އެޕްރީލް 2016 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ، 16 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ޕްލަސް 3 މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
905/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *380,833ރ 28 އެޕްރީލް 2016 7 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޕީ.އެފް.އެސް ޕވޓ ލޓޑ
903/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *569,444ރ 28 އެޕްރީލް 2016 23 ފެބުރުވަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ކީވޯލްޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ
850/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *61,702ރ 25 އެޕްރީލް 2016 09 މޭ 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞާބިރު
851/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *55,206ރ 25 އެޕްރީލް 2016 4 މޭ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޓްރޮޕިކް އެމް އެންޑް އީ ސަރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ
852/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *265,330ރ 25 އެޕްރީލް 2016 12 މޭ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް
849/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 472,605ރ 25 އެޕްރީލް 2016 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ސަމާރ ސީޒަން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
661/Cv-C/2016 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *2,231,177ރ 07 އެޕްރީލް 2016 29 ޑިސެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ވޭވްލައިން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
633/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *89,347ރ 05 އެޕްރީލް 2016 28 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމފައި
އަޙްމަދު ވިކްރަމް ޙުސައިން
638/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *34,516ރ 05 އެޕްރީލް 2016 17 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޢަލީ ތައުފީޤް
639/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *474,653ރ 05 އެޕްރީލް 2016 25 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ހައި އެންޑް ލޯ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
640/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *44,873ރ 05 އެޕްރީލް 2016 2 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އީޒީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ
641/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *473,913ރ 05 އެޕްރީލް 2016 28 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
642/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *103,058ރ 05 އެޕްރީލް 2016 19 މޭ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ފާޠިމަތު ނާޞިރާ
643/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *123,542ރ 05 އެޕްރީލް 2016 މީރާއިން ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާތީ، 21 އެޕްރީލް 2016 ގައި މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
މޯލްޑިވްސް ވެލްޑިންގ ޕާޓީ ޕވޓ ލޓޑ
644/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *389,757ރ 05 އެޕްރީލް 2016 17 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މޭންސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ
645/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *68,572ރ 05 އެޕްރީލް 2016 25 މޭ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު ފަސީޙް
291/Cv-C/2016 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *54,010ރ 11 ފެބުރުވަރީ 2016 މީރާއިން ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާތީ، 22 ފެބުރުވަރީ 2016 ގައި މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އާމިނަތު ޙުސައިން
0082/Cv-C/2016 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *513,194ރ 14 ޖަނަވަރީ 2016 11 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ޙުސައިން
2332/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *495,523ރ 27 ޑިސެންބަރު 2015 4 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު އަޠީފް
2333/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *563,449ރ 27 ޑިސެންބަރު 2015 22 މާރިޗު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޖަޢުފަރު ރަޝީދު
2334/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *106,081ރ 27 ޑިސެންބަރު 2015 24 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އައްޑޫ ހޯލްޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ
2015/HC-A/404 ނަންބަރު 172/ސީ.ވީ-ސީ/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 20 ޑިސެންބަރު 2015 23 ނޮވެންބަރު 2016 ގައި މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ރަޝީދު
2275/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *569,419ރ 14 ޑިސެންބަރު 2015 28 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ރިމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ
2273/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *403,094ރ 14 ޑިސެންބަރު 2015 27 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ސެކިއުރާ ޕވޓ ލޓޑ
2272/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *180,536ރ 14 ޑިސެންބަރު 2015 22 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މަޓްސާ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ
2271/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *50,324ރ 14 ޑިސެންބަރު 2015 21 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު އިވާން އާސިމް
2270/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *82,352ރ 14 ޑިސެންބަރު 2015 21 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ބްރޯސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
2269/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *152,091ރ 14 ޑިސެންބަރު 2015 28 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު އާޞިފް
2211/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *265,261ރ 09 ޑިސެންބަރު 2015 6 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޖެނެރަލް އޯވަރސީސް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ
2212/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *336,056ރ 09 ޑިސެންބަރު 2015 29 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ރަޝާދު އިދުރީސް
2213/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *601,108ރ 09 ޑިސެންބަރު 2015 24 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙައްމަދު
2214/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *147,062ރ 09 ޑިސެންބަރު 2015 28 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
2215/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *632,391ރ 09 ޑިސެންބަރު 2015 10 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ފުޑީސް ޕވޓ ލޓޑ
1790/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *128,163ރ 21 އޮކްޓޫބަރު 2015 10 މާރިޗު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ގޯލްޑެން ރޫހް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
1791/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *38,831ރ 21 އޮކްޓޫބަރު 2015 15 ނޮވެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ފޯރަމް ޕވޓ ލޓޑ
1792/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *433,109ރ 21 އޮކްޓޫބަރު 2015 7 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ގައި ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠީލުކޮށްފައި
އަޙްމަދު ޝަރީފް
1716/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *195,104ރ 12 އޮކްޓޫބަރު 2015 16 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޕަރޕެކްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1717/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *82,588ރ 12 އޮކްޓޫބަރު 2015 29 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު ފަސީޙް
1718/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *54,010ރ 12 އޮކްޓޫބަރު 2015 22 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޑީ.އެމް.އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1719/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *453,296ރ 12 އޮކްޓޫބަރު 2015 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އޯކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1720/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *170,349ރ 12 އޮކްޓޫބަރު 2015 19 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އިބްރާހީމް ފަރީދު
1699/Cv-C/2015 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *188,185ރ 11 އޮކްޓޫބަރު 2015 1 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށާއި، ނަންބަރު 1733/ސީ.ވީ-ސީ/2014 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
މުޙައްމަދު ރިޔާޒު
1684/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *311,364ރ 08 އޮކްޓޫބަރު 2015 25 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
1685/Cv-C/2015 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *433,312ރ 08 އޮކްޓޫބަރު 2015 މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 14 ޖުލައި 2016 އިން ފެށިގެން 2 (ދޭއް) މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އަންގަވައިފައިވޭ
ލޯންސްޓާރ އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1687/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *35,893ރ 08 އޮކްޓޫބަރު 2015 މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރެވިފައިވާތީ، 22 ޑިސެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ސައިން މާޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1686/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *91,088ރ 08 އޮކްޓޫބަރު 2015 14 ޑިސެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މޯބައިލްޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1462/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *122,054ރ 13 ސެޕްޓެންބަރު 2015 2 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޕްރީމިއަމް ބެވަރެޖޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1463/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *244,633ރ 13 ސެޕްޓެންބަރު 2015 9 މޭ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ވިއުގަ ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1464/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *171,186ރ 13 ސެޕްޓެންބަރު 2015 މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރެވިފައިވާތީ، 17 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އޮޓޯ އިންވެސްޓް ޕވޓ ލޓޑ
1276/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *222,350ރ 18 އޮގަސްޓު 2015 31 އޮގަސްޓު 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ސީޕިއާ ޕވޓ ލޓޑ
1278/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *136,400ރ 18 އޮގަސްޓު 2015 26 މެއި 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެކްސްޒޯރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
1241/Cv-C/2015 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *49,166ރ 13 އޮގަސްޓު 2015 މީރާއިން ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ގްލޯބަލް ކްރައުން ޕވޓ ލޓޑ
1237/Cv-C/2015 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން USD 516.00 MVR 16,250.00 13 އޮގަސްޓު 2015 މިއަދާ ހަމައަށް އެއްވެސް އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިފައިނުވޭ
އިލާން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
1238/Cv-C/2015 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 442،898ރ 13 އޮގަސްޓު 2015 27 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަލްފާޟިލް އިބްނިއްތާސިއު މުސްޠަފާ
1244/Cv-C/2015 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 125،726ރ 13 އޮގަސްޓު 2015 މިއަދާ ހަމައަށް އެއްވެސް އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިފައިނުވޭ
އައިޑިއަލް ބިޒްނަސް ސޮލިއުޝަން ޕވޓ ލޓޑ
1243/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *226,628ރ 13 އޮގަސްޓު 2015 10 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ވިކްޓޯރިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1199/Cv-C/2015 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 698,577.17ރ 11 އޮގަސްޓު 2015 29 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޑްރީމްސް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޕވޓ ލޓޑ
1200/Cv-C/2015 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 512,545ރ 11 އޮގަސްޓު 2015 މިއަދާ ހަމައަށް 4 އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައިވޭ
އިންޓަލިންކް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
1201/Cv-C/2015 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 35,000ރ 11 އޮގަސްޓު 2015 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާތީ 18 މެއި 2016 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
މޫއިންކ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
426/Cv-C/2015 ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ *372,794ރ 25 ފެބުރުވަރީ 2015 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާތީ 12 އެޕްރީލް 2015 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އާޓްލައިން ޑިޒައިން ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
166/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *151,473ރ 20 ޖަނަވަރީ 2015 2 ޖުލައި 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެސް އާރ އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
167/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *121,171ރ 20 ޖަނަވަރީ 2015 16 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޑިރެކްޓް ލޮޖިސްޓިކްސް ސަރވިސް ޕވޓ ލޓޑ
168/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *474,825ރ 20 ޖަނަވަރީ 2015 12 މޭ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ގްލޯބަލް ކްރައުން ޕވޓ ލޓޑ
169/Cv-C/2015 ޓޫރިޒަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި އެ ފައިސާ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚަށް ނުދެއްކުމުން އަދި ބެޑް ޓެކްސް ޝީޓް ހުށަހަޅައިފައިނުވުމުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ USD 1,034.00 MVR 12,500.00 20 ޖަނަވަރީ 2015 25 ޖަނަވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އައްޑޫ ހޯލްޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ
172/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *282,974ރ 20 ޖަނަވަރީ 2015 8 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު - ގއ. ފުނަދޫ
170/Cv-C/2015 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 1,694,239.66ރ 20 ޖަނަވަރީ 2015 ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ފުއާދު ޒާހިރު
171/Cv-C/2015 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1,721,301ރ 20 ޖަނަވަރީ 2015 26 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
2565/Cv-C/2014 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *407,230ރ 29 ޑިސެންބަރު 2014 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 150 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ ފައިސާ 8 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށާއި، ނަންބަރު 1950/ސީ.ވީ-ސީ/2014 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
ޓްރޫ ނޯތު މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
2501/Cv-C/2014 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ 108,032.35ރ 24 ޑިސެންބަރު 2014 11 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު އަލްޠާފް
2500/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *101,780 ރ 24 ޑިސެންބަރު 2014 5 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ލަކާޒް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
2499/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ * 314,272 ރ 24 ޑިސެންބަރު 2014 26 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާމް
2502/Cv-C/2014 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *58,505ރ 24 ޑިސެންބަރު 2014 ދައުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް
މުއި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2481/Cv-C/2014 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން USD 2,035.56 18 ޑިސެންބަރު 2014 މީރާއިން ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާތީ، 27 އޮގަސްޓު 2015 ގައި މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ކޮރަލް ގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
1991/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *1,913,433.55ރ 29 ސެޕްޓެންބަރު 2014 21 މެއި 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ހުކުމް ކޮށްފައި
ވެރައިޓީ ސަރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ
1992/Cv-C/2014 ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހުށަހަޅައިފައިވާތީ ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ އާއި ބެޑް ޓެކްސް ޝީޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހުށަހަޅައިފައިވާތީ ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ 19,200ރ 29 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާތީ 17 ނޮވެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އިންޓަލިންކް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
1993/Cv-C/2014 ބެޑް ޓެކްސް ޝީޓް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚަށް ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ 35,000ރ 29 ސެޕްޓެންބަރު 2014 12 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އިލާން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
1977/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *472,571ރ 25 ސެޕްޓެންބަރު 2014 25 ޑިސެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަލްފާޟިލް އިބްނިއްތާސިއު މުސްޠަފާ
1948/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *136,788ރ 22 ސެޕްޓެންބަރު 2014 25 ޖަނަވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާމް
1949/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *104,653ރ 22 ސެޕްޓެންބަރު 2014 9 ނޮވެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
1950/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *378,106ރ 22 ސެޕްޓެންބަރު 2014 17 ނޮވެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެލަޔަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ
1845/Cv-C/2014 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 1,500,000.00ރ 02 ސެޕްޓެންބަރު 2014 17 ޑިސެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޕެޓްރާ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
1844/Cv-C/2014 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން USD 3,048.00 MVR 231,000.00 02 ސެޕްޓެންބަރު 2014 27 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޑްރީމްސް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޕވޓ ލޓޑ
1730/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *492,930ރ 24 އޮގަސްޓު 2014 1 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް
1731/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ އާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *423,611ރ 24 އޮގަސްޓު 2014 29 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޓްރޫ ނޯތު މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
1732/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *195,119.35ރ 24 އޮގަސްޓު 2014 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާތީ، 23 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އިބްރާހީމް ފަރީދު
1733/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *188,185ރ 24 އޮގަސްޓު 2014 18 އޮގަސްޓު 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޓްރޮޕިކަލް ލޭންޑްސްކޭޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1640/Cv-C/2014 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *220,971ރ 13 އޮގަސްޓު 2014 16 އޭޕްރިލް 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މޫސާ ނަޞީރު - ނ. ބަނޑައިދިއްދޫ
1351/Cv-C/2014 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 9,061,442.50ރ 22 ޖޫން 2014 ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހައި ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިލްތިމާސްކޮށްފައި
ފްރީސިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1350/Cv-C/2014 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 494,999.85ރ 22 ޖޫން 2014 22 ޑިސެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޕެޓްރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1183/Cv-C/2014 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން USD 3,048.00 MVR 231,000.00 28 މޭ 2014 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 150 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް، މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު 17 އޮގަސްޓު 2014 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް
މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް
2014/HC-A/143 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2013/005 މައްސަލައިގައި އެ ޓްރައިބިއުނަލުން އިޖުރާޢީ ގޮތުން ނިންމަވައިފައިވާ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި - 26 މޭ 2014 22 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު ހައިކޯޓުން ވަނީ އެ ކޯޓުގައި ބަލައި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައި
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު - ގއ. ފުނަދޫ
1027/Cv-C/2014 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 1,694,239.66ރ 07 މޭ 2014 2 (ދޭއް) މަސްދުވަހާއި 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަރުވާލުމަށާއި، ނަންބަރު 1974/ސީ.ވީ-ސީ/2011 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
މުއި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
687/Cv-C/2014 ބޮޑުކަންނެލި އެކްސްޕޯޓް ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ރޯޔަލްޓީ ނުދެއްކުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ USD 2,035.56 25 މާރިޗު 2014 27 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އޮޑިސަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް - ޖީ.އެސް.ޓީ
552/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ ހޯދުން USD 949 06 މާރިޗު 2014 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރެވިފައިވާތީ 5 މޭ 2014 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
އޮޑިސަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް - ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ
553/Cv-C/2014 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ އެޑިޝަނަލް ޓެކްސް + ޖޫރިމަނާ *USD 3,416 06 މާރިޗު 2014 މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރެވިފައިވާތީ، 5 މޭ 2014 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ފްރީސިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
356/Cv-C/2014 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 494,999.85ރ 06 ފެބުރުވަރީ 2014 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް 150ރ (އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު 14 މޭ 2014 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށް
މޫސާ ނަޞީރު - ނ. ބަނޑައިދިއްދޫ
357/Cv-C/2014 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 9,061,442.50ރ 06 ފެބުރުވަރީ 2014 15 އެޕްރީލް 2014 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ މައްސަލަ ބާޠިލުކޮށްފައި
ޓްރޮޕިކަލް ލޭންޑްސްކޭޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
101/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *207,281ރ 12 ޖަނަވަރީ 2014 22 އެޕްރީލް 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެސް އާރ އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
102/Cv-C/2014 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *115,586ރ 12 ޖަނަވަރީ 2014 14 އޮގަސްޓު 2014 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައި
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ހައި ކޯޓު)
2014/HC-A/01 ނަންބަރު 343/ސީވީ-ސީ/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް - 06 ޖަނަވަރީ 2014 9 މޭ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އާޓްލައިން ޑިޒައިން ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2436/Cv-C/2013 ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ފައިސާއާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ *144,734ރ 26 ޑިސެންބަރު 2013 4 ނޮވެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ މައްސަލަ ބާޠިލުކޮށްފައި
ޒުލައިޚާ ޙަފީޡާ - ށ. އެކަސްދޫ
1965/Cv-C/2013 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 12,282,128.39ރ 07 އޮކްޓޫބަރު 2013 ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހައި ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާތީ، 19 ފެބުރުވަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައި
ބަނީ ހޯލްޑިންގސް (ބީ.ވީ.އައި) ލޓޑ (ހައި ކޯޓު - މައުޟޫޢީ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް)
2013/HC-A/298 TAT-CA-G/2013/001 މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މައުޟޫޢީ ގޮތުން ނިންމަވައިފައިވާ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި - 30 ސެޕްޓެންބަރު 2013 9 މޭ 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ހިންމަތް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1878/Cv-C/2013 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 464,346 ރ 24 ސެޕްޓެންބަރު 2013 މިއަދާ ހަމައަށް ހަތް އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައިވޭ
އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް - އއ. މާގާ
1828/Cv-C/2013 ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުން USD 116,703.00 11 ސެޕްޓެންބަރު 2013 ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާތީ، 23 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި
ޓްރެޜަރ ބިޒް އިންޓަނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ (ހައި ކޯޓު)
2013/HC-A/272 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 06/ސީވީ-ސީ/2013 އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް - 04 ސެޕްޓެންބަރު 2013 21 އޮގަސްޓު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ބަނީ ހޯލްޑިންގސް (ބީ.ވީ.އައި) ލޓޑ (ހައި ކޯޓު - ޢިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް)
2013/HC-A/258 TAT-CA-G/2013/001 މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން އިޖުރާޢީ ގޮތުން ނިންމަވައިފައިވާ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި - 22 އޮގަސްޓު 2013 21 ނޮވެންބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޝަބީނާ މުޙައްމަދު - އޯކިޑް ޕްލާޒާ އެޕާޓްމަންޓް 306
1472/Cv-C/2013 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 188,500.00 ރ 24 ޖުލައި 2013 ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ، 19 ޑިސެންބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެވިފައި
ޓްރެވަލް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ (ހައި ކޯޓު)
2013/HC-A/203 TAT-001/MISC/2012 މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން އިޖުރާޢީ ގޮތުން ނިންމަވައިފައިވާ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި - 12 ޖޫން 2013 3 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ކެޕިޓަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕވޓ ލޓޑ (ހައި ކޯޓު)
2013/HC-A/200 TAT-CA-G/2013/003 މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން އިޖުރާޢީ ގޮތުން ނިންމަވައިފައިވާ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި - 10 ޖޫން 2013 14 މޭ 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ބަނީ ހޯލްޑިންގސް (ބީ.ވީ.އައި) ލޓޑ (ހައި ކޯޓު)
2013/HC-A/185 TAT-003/TGST/2013 މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން އިޖުރާޢީ ގޮތުން ނިންމަވައިފައިވާ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި - 03 ޖޫން 2013 24 ޖުލައި 2013 ވަނަ ދުވަހު ހައި ކޯޓުން ވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްފައި
އަޙްމަދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު - ގއ. ފުނަދޫ
1076/Cv-C/2013 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 1,694,239.66ރ 29 މޭ 2013 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 1 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށާއި، ނަންބަރު 1974/ސީ.ވީ-ސީ/2011 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
ޕޮސެއިޑަން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ - ދަ މޯލްޑިވްސް މޮސެއިކް ސަފާރީ
867/Cv-C/2013 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން USD 16,480.00
MVR 142,000.00
29 އެޕްރީލް 2013 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން 1 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށާއި، ނަންބަރު 867/ސީ.ވީ-ސީ/2013 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އަމާނާ ތަކާފުލް (މޯލްޑިވްސް) ޕލކ (ހައި ކޯޓު)
2013/HC-A/144 TAT-CA-M/2013/002 މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން އިޖުރާޢީ ގޮތުން ނިންމަވައިފައިވާ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި - 25 އެޕްރީލް 2013 9 ޑިސެންބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައި
އަބްދުއްރަޢޫފު - ގިރާވަރު ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް (ހައި ކޯޓު)
2013/HC-A/133 ނަންބަރު 159/ސީވީ-ސީ/2012 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް - 21 އެޕްރީލް 2013 14 ނޮވެންބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު ހައި ކޯޓުން ވަނީ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްފައި
ޕެޓްރާ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ - ހޮޓެލް ފްރެސްކޯ
809/Cv-C/2013 ބެޑް ޓެކްސް + ޖޫރިމަނާ USD 3,048.00
MVR 231,000.00
11 އެޕްރީލް 2013 24 މާރިޗު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ނަސީރު އަލީ - ނިއު ޕްލާޒާ އެޕާޓްމަންޓް 101
676/Cv-C/2013 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން *710,000.00ރ 24 މާރިޗު 2013 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 1 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށާއި، ނަންބަރު 1352/ސީ.ވީ-ސީ/2012 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
މީޑިއާ ނެޓް ޕވޓ ލޓޑ
343/Cv-C/2013 ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް + ޖޫރިމަނާ + އިންޓްރެސްޓް *4,436,871.29ރ 14 ފެބުރުވަރީ 2013 18 އޮގަސްޓު 2013 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޝަބީނާ މުޙައްމަދު - އޯކިޑް ޕްލާޒާ އެޕާޓްމަންޓް 306
0277/Cv-C/2013 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 195,000.00 ރ* 10 ފެބުރުވަރީ 2013 26 މޭ 2013 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ - ނަސަންދުރާ ޕެލެސް ހޮޓެލް
0080/Cv-C/2013 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން USD 47,435.05 17 ޖަނަވަރީ 2013 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާތީ، 4 ޖުލައި 2013 ގައި މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި.
ރިލަޔަބަލް އެލަޔަންސް ވެކެންސީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ
2130/Cv-C/2012 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން USD 4,392.00
184,000.00ރ
05 ޑިސެންބަރު 2012 18 ފެބުރުވަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު ރަޝީދު - ކ. ރަށްގަނޑު
2071/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 75,654.38ރ 29 ނޮވެންބަރު 2012 5 މޭ 2013 ވަނަ ދުވަހު ދަޢުވާ ފޯމް ވަނީ ބާޠިލުކުރެވިފައި
ހިންމަތް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ - ޅ. އަތޮޅު ފިހާރައިގެ އިރުމަތީބައި، ދެކުނު ފެންޑާގެ، ދެބައިކުޅަ އެއްބައި
2048/Cv-C/2012 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 464,346.00ރ 26 ނޮވެންބަރު 2012 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް 150ރ (އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު 21 އޮގަސްޓޫ 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށް
އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ - އއ. މާގާ
1871/Cv-C/2012 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން USD 98,274.13 24 އޮކްޓޫބަރު 2012 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް 150ރ (އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު 11 އޮގަސްޓު 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށް
އެލަޔަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ - އެމް.އެސް ކޮސްޓާ ރޮމޭންޓިކާ
1813/Cv-C/2012 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 1,500,000.00ރ 22 އޮކްޓޫބަރު 2012 19 ޖަނަވަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ މައްސަލަ ބާޠިލުކޮށްފައި
އަލީ ވަހީދު - ށ. ކަކާއެރިޔަދޫ
1788/Cv-C/2012 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 124,807.73ރ 17 އޮކްޓޫބަރު 2012 ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ، 6 ނޮވެންބަރު 2012 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
ބިޒްނަސް އެލަޔަންސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ - ބުޓީކް އިން އެޓް ވިލާ ޝަބްނަމީ
1789/Cv-C/2012 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން USD 1,064.00
16,162.50ރ
17 އޮކްޓޫބަރު 2012 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާތީ، 3 މާރިޗު 2013 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
މާމަޑުއްވަރީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ - ބ. މާމަޑުއްވަރި
1790/Cv-C/2012 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 5,606,954.87ރ 17 އޮކްޓޫބަރު 2012 ޙުކުމާ އެއް ގޮތަށް ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ، 21 ނޮވެންބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެނެސްފައި.
ފްރީސިއާ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ - ގަލޮޅު ބޯޅަދަނޑު 6 ނަންބަރު ފިހާރަ
1730/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ނުދައްކައިވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 494,999.85ރ 14 އޮކްޓޫބަރު 2012 27 އޮގަސްޓު 2013 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ދެމާލް ޕވޓ ލޓޑ
1645/Cv-C/2012 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ އެޑިޝަނަލް ޓެކްސް + ޖޫރިމަނާ *USD 2,645.06 27 ސެޕްޓެންބަރު 2012 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާތީ، 27 ފެބުރުވަރީ 2013 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
އައިލަންޑް ޕާރލް ޕވޓ ލޓޑ - އެމް.ވީ މޯލްޑިވްސް ޕްރިންސަސް ސަފާރީއާއި އާރކް ރޯޔަލް ސަފާރީ
1596/Cv-C/2012 ބެޑް ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 120,000.00ރ 19 ސެޕްޓެންބަރު 2012 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާތީ، 1 އޮކްޓޫބަރު 2012 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
ފްރެޝް ފްރޮމް ދަ ސީ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ - ގއ. ފުޅަނގިއާއި ފުޅަނގިފަޅު
1442/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ނުދައްކައިވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ USD 197,293.80 16 އޮގަސްޓު 2012 ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފައިވާތީ، 24 މާރިޗު 2014 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
އަޙްމަދު ނަސީރު އަލީ - ނިއު ޕްލާޒާ އެޕާޓްމަންޓް 101
1352/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ނުދައްކައިވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 775,200.00ރ* 30 ޖުލައި 2012 11 ފެބުރުވަރީ 2013 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އަތަމާ މެރިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ - ކިހާދުފަރު ރިސޯޓް
1294/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް ޖޫރިމަނާ USD 1,583,342.98 17 ޖުލައި 2012 9 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ލާމު ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ - ލ.އޮޅުވެލި
1293/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓާއި ބިމުކުލި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ދައްކައިފައިނުވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ *USD 3,039,980.68 17 ޖުލައި 2012 ދަޢުވާ ފޯމް އިސްލާހުކުރުމަށް 13 ނޮވެންބަރު 2012 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
އަޙްމަދު ޝަރީފު - މިސްޓިކް ސަފާރީ
1295/Cv-C/2012 ބެޑް ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާތީއާއި ޓެކްސް ޝީޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ދައްކައިފައިނުވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 29,000.00ރ 17 ޖުލައި 2012 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުވެފައިވާތީ، 3 ސެޕްޓެންބަރު 2012 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
ވަށްވަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ - ޅ. ވަށްވަރު
1296/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ނުދައްކައިވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 75,975.63ރ 17 ޖުލައި 2012 3 އޮކްޓޫބަރު 2012 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ދެމާލް ޕވޓ ލޓޑ
1268/Cv-C/2012 ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ އެޑިޝަނަލް ޓެކްސް + ޖޫރިމަނާ USD 2,577.34* 11 ޖުލައި 2012 28 އޮގަސްޓު 2012 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ ދަޢުވާ ފޯމް ބާޠިލުކޮށްފައި
ޝަބީނާ މުޙައްމަދު - އޯކިޑް ޕްލާޒާ އެޕާޓްމަންޓް 306
1267/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 415,480.00ރ* 11 ޖުލައި 2012 23 ޑިސެންބަރު 2012 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ ދަޢުވާ ފޯމް ބާޠިލުކޮށްފައި
އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ - އެއްލައިދޫ އައިލަންޑް ރިސޯޓް
980/Cv-C/2012 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 19,274.16 USD 04 ޖޫން 2012 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުވެފައިވާތީ، 24 އޮކްޓޯބަރ 2012 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
ޕޮސެއިޑަން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ - ދަ މޯލްޑިވްސް މޮސެއިކް ސަފާރީ
0932/Cv-C/2012 ބެޑް ޓެކްސް + ބެޑް ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާތީއާއި ޓެކްސް ޝީޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ދައްކާފައިނުވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 16,480.00 USD
142,000.00ރ
23 މޭ 2012 31 މާޗް 2013 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާއި އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ޙަސަން ވަހީދު - ލަކީ ހިޔާ ހޮޓެލް
0931/Cv-C/2012 ބެޑް ޓެކްސް ހަމައަށް ދައްކާފައިނުވާތީއާއި ބެޑް ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 77,898.00ރ 23 މޭ 2012 19 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ - އއ. މާގާ
0904/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ *USD 99,861.64 17 މޭ 2012 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2012 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާއި އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ވިކްޓޯރިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ - ބ. އުނޑޫދޫ
0903/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 698,577.17ރ 17 މޭ 2012 11 ޖަނަވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
އަޙްމަދު ޝާހިދު - ހައުސް ޕްލާޒާ 102A
0629/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 37,443.95ރ 03 އެޕްރީލް 2012 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުވެފައިވާތީ، 26 ޖޫން 2012 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
އަޙްމަދު އަބްދުލް އަޒީޒު - ގއ. ފުނަދޫ
599/Cv-C/2012 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 1,694,239.66ރ 28 މާރިޗު 2012 ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ނިނަްމަވަންދެން މައްސަލަ ނުބެލޭނެ
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލޓޑ - އދ. ވިލިނގިލިވަރު (ރަންވެލި ވިލެޖް)
0577/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ އަރަމުންދާ ޖޫރިމަނާ USD 1,175,252.19 22 މާރިޗު 2012 އިޖުރާޢީ ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައިފައިވޭ. މިއަދާ ހަމައަށް ސަތާރަ އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައިވޭ.
ޝަބީނާ މުޙައްމަދު - އޯކިޑް ޕްލާޒާ އެޕާޓްމަންޓް 306
0556/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 206,732.98ރ * 15 މާރިޗު 2012 27 ޖޫން 2012 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ ދަޢުވާ ފޯމް ބާޠިލުކޮށްފައި
އަޙްމަދު ނަސީރު އަލީ - ނިއު ޕްލާޒާ އެޕާޓްމަންޓް 101
0554/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 775,200.00ރ * 15 މާރިޗު 2012 19ޖުލައި 2012 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ ދަޢުވާ ފޯމް ބާޠިލުކޮށްފައި
ފައުނު ޓްރެވަލްސް ޕވޓ ލޓޑ - އެޓޮލް ކްރޫޒަރ އާއި ފިނޮޅު ސަފާރީ
0555/Cv-C/2012 ބެޑް ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ + ޓެކްސް ޝީޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ހުށަނޭޅުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 35,000.00ރ 15 މާރިޗު 2012 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުވެފައިވާތީ، 03 މެއި 2012 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައި
އަލީ ވަހީދު - ށ. ކަކާއެރިޔަދޫ
0260/Cv-C/2012 ލީސް ރެންޓް + ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާތީ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 154,307.71ރ 12 ފެބުރުވަރީ 2012 04 މާޗް 2012 ވަނަ ދުވަހ