އިންކަމް ޓެކްސް

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/2019 (އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ނަގާ ޓެކުހެކެވެ. މި ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވުނީ 17 ޑިސެންބަރު 2019 ގައެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނީ 1 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އުޖޫރައިގެ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނީ 1 އެޕްރީލް 2020 އިން ފެށިގެންނެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމާއެކު ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަގަމުންދާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް އުވިގެންދާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަގުތީގޮތުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި)، އެ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނީ އެ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީންނެވެ.


ޓެކްސް ރޭޓުތައް

ފަރުދުން

ޓެކްސް ރޭޓު ޓެކްސް ބްރެކެޓު (އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ)
0% -/720,000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ
5.5% -/720,000 ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު، ނަމަވެސް -/1,200,000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ
8% -/1,200,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު، ނަމަވެސް -/1,800,000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ
12% -/1,800,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު، ނަމަވެސް -/2,400,000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ
15% -/2,400,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު

މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

ޓެކްސް ރޭޓު ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރައިގެ ބްރެކެޓު (މަހެއްގެ މައްޗަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ)
0% -/60,000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ
5.5% -/60,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު، ނަމަވެސް -/100,000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ
8% -/100,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު، ނަމަވެސް -/150,000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ
12% -/150,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު، ނަމަވެސް -/200,000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ
15% -/200,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

ޓެކްސް ރޭޓު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބާވަތްތައް
10% އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 55 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ
3% ރީއިންޝުއަރެންސްގެ ޕްރީމިއަމް

ފަރުދުންނާއި ބޭންކުތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

ޓެކްސް ރޭޓު ޓެކްސް ބްރެކެޓު (ޓެކްސް އަހަރަކަށް ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ)
0% -/500,000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް
15% -/500,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތި

ބޭންކުތައް

ޓެކްސް އަހަރަކަށް ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާ ކުރެވޭ އާމްދަނީގެ %25


ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގައި ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު އޮޕަރޭޓްކުރާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތައް

ޓެކްސް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ (ޤާނޫނުގެ ‏11 ވަނަ މާއްދާގެ (ޑ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) އާމްދަނީގެ ޖުމްލައިގެ %2

އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް އަޕްޑޭޓްސް

 • 24-03-21 : އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން، ބޭންކުތައް (ފިލަބަލް)
 • 24-03-21 : އިންކަމް ޓެކްްސް ބަޔާން، ބޭންކުތައް
 • 08-03-21 : MIRA 604 އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އުޖޫރަ އަދި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ކުލި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް (%20 އުނިކުރަން އިޚްތިޔާރުކުރާ ފަރާތްތައް)
 • 23-02-21 : ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ: ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ގައިޑްލައިންސް
 • 10-02-21 : ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ: އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ދަ އާމްސް ލެންތް ޕްރިންސިޕަލް
 • 01-02-21 : އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން (MIRA 604, Version 20.1) ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އުޖޫރަ އަދި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ކުލި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް (%20 އުނިކުރަން އިހްތިޔާރުކުރާ ފަރާތްތައް)
 • 09-03-21 : އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން (MIRA 604, Version 20.1) ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ކުލި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް (%20 އުނިކުރަން އިހްތިޔާރުކުރާ ފަރާތްތައް)
 • 01-03-21 : އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން (MIRA 604, Version 20.1) ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ކުލި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް (%20 އުނިކުރަން އިހްތިޔާރުކުރާ ފަރާތްތައް)
 • 08-03-21 : އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން (MIRA 604, Version 20.1) ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އުޖޫރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް
 • 24-02-21 : އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން (MIRA 604, Version 20.1) ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އުޖޫރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް
 • ފޯމު

 • 24-03-21 : އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން، ބޭންކުތައް (ފިލަބަލް)
 • 24-03-21 : އިންކަމް ޓެކްްސް ބަޔާން، ބޭންކުތައް
 • 08-03-21 : MIRA 604 އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އުޖޫރަ އަދި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ކުލި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް (%20 އުނިކުރަން އިޚްތިޔާރުކުރާ ފަރާތްތައް)
 • 09-03-21 : އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން (MIRA 604, Version 20.1) ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ކުލި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް (%20 އުނިކުރަން އިހްތިޔާރުކުރާ ފަރާތްތައް)
 • 08-03-21 : އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން (MIRA 604, Version 20.1) ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އުޖޫރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް
 • 31-12-20 : ޝެޑިއުލް 5 ކޮންޓްރޯލްޑް ފޮރިން އެންޓިޓީސް (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 31-12-20 : ޝެޑިއުލް 5 ކޮންޓްރޯލްޑް ފޮރިން އެންޓިޓީސް (އިނގިރޭސި)
 • 31-12-20 : ޝެޑިއުލް 4 އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރާންޒެކްޝަންސް ވިތް އެސޯސިއޭޓްސް (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 31-12-20 : ޝެޑިއުލް 4 އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރާންޒެކްޝަންސް ވިތް އެސޯސިއޭޓްސް (އިނގިރޭސި)
 • 31-12-20 : ޝެޑިއުލް 2 ބެލެންސް ޝީޓް (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • ހުރިހާ ފޯމް

  ގައިޑު

 • 23-02-21 : ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ: ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ގައިޑްލައިންސް
 • 10-02-21 : ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ: އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ދަ އާމްސް ލެންތް ޕްރިންސިޕަލް
 • 01-02-21 : އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން (MIRA 604, Version 20.1) ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އުޖޫރަ އަދި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ކުލި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް (%20 އުނިކުރަން އިހްތިޔާރުކުރާ ފަރާތްތައް)
 • 01-03-21 : އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން (MIRA 604, Version 20.1) ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ކުލި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް (%20 އުނިކުރަން އިހްތިޔާރުކުރާ ފަރާތްތައް)
 • 24-02-21 : އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން (MIRA 604, Version 20.1) ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އުޖޫރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް
 • 23-09-20 : މީރާ 117 ވާރޝަން 20.1 އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސްއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު
 • 17-08-20 : MIRA 603 ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑު
 • 17-05-20 : އިންކަމް ޓެކްސް ގައިޑް: ނޮން-މަނިޓަރީ ބެނިފިޓްސް ޕްރޮވައިޑެޑް ޓު އިމްޕްލޯއީސް (ޑްރާފްޓް)
 • 25-04-20 : އިންކަމް ޓެކްސް ގައިޑް: އިމްޕްލޯއީ އޮރ އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ؟ (ޑްރާފްޓް)
 • 23-04-20 : MIRA 601 ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑު
 • ހުރިހާ ގައިޑު

  ޓެކްސް ރޫލިން

  ހުރިހާ ރޫލިން

   ފްލަޔަރ އަދި ބްރޯޝަރ

  އިންޑިކޭޓިވް މާޖިން

  ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020/R-43) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާއެކު ކުރާ ލޯނުގެ މުޢާމަލާތުގެ މިންވަރު 15 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވުމާއެކު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓިވް މާޖިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަމަ، ރައްދުވާ ފަރާތުން ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރަން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.


  ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާއެކު 15 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ލޯނުގެ މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިންޑިކޭޓިވް މާޖިން
  1 ޖަނަވަރީ 2020 އިން 31 ޑިސެންބަރު 2020 އަށް +1%


  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން އިންޑިކޭޓިވް މާޖިން ބޭނުންކުރަން އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ، ބޭނުންކުރަންވާނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ޝާޢިއު ކޮށްފައިވާ "އިންޑިކޭޓިވް ޕޮލިސީ ރޭޓް" އަށް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓިވް މާޖިން އެއްކުރުމުން އަންނަ ރޭޓެވެ.

  އާންމު ސުވާލު

  1 - އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

  އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކުރެވުނީ 17 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާފައިވަނީ 1 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން. ނަމަވެސް، އުޖޫރައިން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނީ 1 އެޕްރީލް 2020 އިން ފެށިގެން.

   

  2 - އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ހިނގާނީ ކޮންފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް؟

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައި ނުވިނަމަވެސް ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން ވަޒަންވެރިފައި ވީނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއިން އާމްދަނީ ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް. 

  3 - އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުދުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގާ ރޭޓު ތަކަކީ ކޮބާ؟

  ފަރުދުންނަށް ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގާ ރޭޓުތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެ ވަނީއެވެ.

  ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ބްރެކެޓް

  ޓެކްސް ރޭޓު

  720,000/- ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

  0%

  720,000/- ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު، ނަމަވެސް 1,200,000/- ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

  5.5%

  1,200,000/- ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު، ނަމަވެސް 1,800,000/- ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

  8%

  1,800,000/- ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު، ނަމަވެސް 2,400,000/- ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

  12%

  2,400,000/- ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު

  15%

   

   

  4 - މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަކީ ކޮބާ؟

  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތަކުން މުވައްޒަފަކަށް، ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ދޭ އުޖޫރައިން އުނިކުރާ ޓެކުހުގެ އަދަދު.

   

  5 - މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

  އުޖޫރައިގެ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނީ 1 އެޕްރީލް 2020 އިން ކަމުގައިވާތީ، މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ވެސް ނަގަން ފަށާނީ 1 އެޕްރީލް 2020 އިން ފެށިގެން.

   

  6 - މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހާ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ ތަފާތަކީ ކޮބާ؟

  މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނިޒާމަކީ، މުވައްޒަފަށް، ޑިރެކްޓަރަށް ނުވަތަ ޕާޓްނަރަށް އުޖޫރަ ދިނުމުގެ ކުރިން އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އެ އުޖޫރައިން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރެއް އުނިކުރުމަށް ފަހު މީރާއަށް ދައްކާ ނިޒާމެއް. މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުޖޫރައިގެ އާމްދަނީން ކުރީބައިގައި ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެއް އާމްދަނީއަކުން ދެ ފަހަރު ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިއެއް ނުވާނެ. އުޖޫރައިން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ގެ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވިތުހޯލްޑިންގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދެއްކިފައިވުން ފިޔަވައި މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހާ އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކުހާ ތަފާތެއް ނެތް.

   

   

  7 - ފަރުދުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީން، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގާ ރޭޓު ތަކަކީ ކޮބާ؟

  ފަރުދުންނަށް ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގާ ރޭޓުތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެ ވަނީއެވެ.

   

  ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ބްރެކެޓް

  ޓެކްސް ރޭޓު

  720,000/- ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

  0%

  720,000/- ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު، ނަމަވެސް 1,200,000/- ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

  5.5%

  1,200,000/- ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު، ނަމަވެސް 1,800,000/- ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

  8%

  1,800,000/- ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު، ނަމަވެސް 2,400,000/- ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

  12%

  2,400,000/- ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު

  15%

   
  8 - "އުޖޫރަ" އަކީ ކޮބާ؟

  އުޖޫރައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ ޕާޓްނަރަކު ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ މުޤާބިލުގެ ގޮތުގައި (ފައިސާއިން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް) އޭނާއަށް ލިބޭ މުސާރައާއި، އިނާޔަތާއި މަންފާ. މީގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ބަދަލާއި، ވަކި ކަންތައްތަކަށް ޝަރުތުކޮށް ދޭ ފައިސާއާއި ވަޒީފާއަށް ވުނުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ބާރުއަޅާ އިނާޔަތްތައްވެސް ހިމެނޭ

   

   

   

   

  9 - މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރަ ހިސާބުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

  މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރައަކީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އުޖޫރައިން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް މުވައްޒަފުގެ އުޖޫރައިން ދައްކާ އަދަދު އުނިކުރުމުން އޮންނަ އަދަދު.

   

  10 - އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ވާނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަ. މި ހާލަތުގައި، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަލުން އަޅުގަނޑު ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭނެތަ؟

  1 ޖަނަވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ. މީރާއިން އެފަދަ ފަރާތްތައް އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު އަންގާނެ.

   

   

  11 - ކުންފުނިތަކާއި، ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުން، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭނެތަ؟

  އެ ފަދަ ފަރާތްތައް ވެސް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންކޯޕަރޭޓްކުރާ އެ ފަދަ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ތެރޭގައި، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެގެންދާނެ. އެހެންކަމުން އެ ފަދަ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ވަކި ފޯމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ.

   

  12 - އަޅުގަނޑަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭނެތަ؟

  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް މި ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް، މި ފަދަ  ފަރުދުން އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ވަކި ފޯމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރާއިރު މި ޓެކުހަށް ވެސް ރަޖިސްޓަރީވާނެ.

   

  13 - ބިދޭސީއަކު އަހަރެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކޮށްފިނަމަ، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބޭނުމަށް، އެ މީހާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭނެތަ؟

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބިދޭސީއަކު 183 ދުވަހު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅެފައިވާނަމަ އަދި އެ މީހަކީ ދިވެއްސަކާ އިނދެގެން އުޅޭ މީހެއް ނޫންނަމަ، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބޭނުމަށް، އެ މީހާއަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަގުތީގޮތުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ" މީހެއް.

  14 - ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަގުތީގޮތުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތް، ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ތަފާތުވަނީ ކޮންގޮތަކަށް؟

  މައިގަނޑު ތަފާތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތުން އެފަރާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ އާމްދަނީއިން ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަގުތީގޮތުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތުން ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހެނީ އެފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީން އެކަނިކަމަށްވުން.

  15 - ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތަކީ ކޮބާ؟

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަގުތީގޮތުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވެސް ނުވާ ފަރާތް.

  16 - ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަގުތީގޮތުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހެނީ އެފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީން އެކަނި. އެފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބާ؟

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާ ބައެއް ބާވަތުގެ ފައިސާ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރަންޖެހޭނެ. އެހެން ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަގުތީގޮތުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާ ފައިސާއިން މި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރަންނުޖެހޭ.

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތައް

  އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ، ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާއަކީ އެ ފައިސާ ދިން ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ އެ ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކުރެވިދާނެ އަދަދެކެވެ. ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ ހަ ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، “MIRA 103” ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މީރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތައް:

  ނަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު ހުއްދަ ދެވުނު ތާރީޚު ހުއްދަ ބާޠިލް ކުރި ތާރީޚު
  1 - ތަކަންދޫ އެކުވެރިންގެ ރޫޙް MIRA103/2021/11 17/03/2021 30/06/2022
  2 - އާގެ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2021/08 02/03/2021 30/06/2022
  3 - އެންލައިޓްން އަ މައިންޑްފުލް ކޮމިއުނިޓީ (އީ.އެމް.ސީ) MIRA103/2021/10 01/03/2021 30/06/2022
  4 - ވިމެން އެންޓަޕްރިނިއަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2021/09 25/02/2021 30/06/2022
  5 - ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަން MIRA103/2021/07 21/02/2021 30/06/2022
  6 - އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2021/06 17/02/2021 30/06/2022
  7 - ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް MIRA103/2021/05 08/02/2021 30/06/2022
  8 - އުތެމަ MIRA103/2021/04 25/01/2021 30/06/2022
  9 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަން - މޯލްޑިވްސް (އައި.ޕީ.އެން.އެލް.އެފް - މޯލްޑިވްސް) MIRA103/2021/03 20/01/2021 23/06/2022
  10 - މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2021/02 20/01/2021 30/06/2022
  11 - އައި.ޔޫ.ސީ.އެން މޯލްޑިވްސް MIRA103/2021/02 07/01/2021 30/06/2022
  12 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ MIRA103/2021/01 04/01/2021 30/06/2022
  13 - މިޝަން ފޮރ މައިގްރަންޓް ވާރކާރސް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2020/16 24/12/2020 30/06/2021
  14 - ވިޓްރިކް MIRA103/2020/15 22/12/2020 30/06/2021
  15 - ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2020/14 22/11/2020 30/06/2021
  16 - އީޕީއެސް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2020/11 19/10/2020 30/06/2021
  17 - ސޮސައިޓީ ފޮރ އެވެއަރނަސް، ފޮސްޓަރިންގ އެންޑް އެންލައިޓަންމަންޓް MIRA103/2020/12 19/10/2020 30/06/2021
  18 - ނަވާރަ ބައްތިރީސް MIRA103/2020/10 08/09/2020 30/06/2021
  19 - ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2020/09 14/07/2020 30/06/2021
  20 - ޖަސްޓިސް އިނީޝިއޭޓިވް MIRA103/2020/08 11/06/2020 30/06/2021
  21 - ކުލަބު ދޮންފަން MIRA103/2020/07 05/03/2020 30/06/2021
  22 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) RGS/NGO/2020/06 25/02/2020 30/06/2021
  23 - ލާމު ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމެންޓް MIRA103/2020/05 18/02/2020 30/06/2021
  24 - ކެއަރ ފޯ އަވަރ ޕީޕަލް އެންޑް އެންވާރުމަންޓް (ކޯޕް) MIRA103/2020/04 18/02/2020 30/06/2021
  25 - MIRA103/2020/02 04/02/2020 30/06/2021
  26 - މޯލްޑިވިއަން ކޮމިއުނިޓީ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2020/01 30/01/2020 30/06/2021
  27 - ޖަމްޢިއްޔަތުލް ޢުލަމާ RGS/NGO/2019/31 31/12/2019 30/11/2020
  28 - އާކިޓެކްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2019/30 31/12/2019 30/06/2021
  29 - ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2019/28 30/12/2019 30/06/2021
  30 - MIRA103/2019/23 30/12/2019 30/06/2020
  31 - ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2019/27 11/12/2019 30/06/2021
  32 - ނަވަރަންނަ ފައުންޑޭޝަން (ނަވަރަންނަ) MIRA103/2019/20 08/12/2019 30/11/2020
  33 - ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/19 01/12/2019 30/11/2020
  34 - ސޭވް ދަ ބީޗް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/18 12/11/2019 30/06/2021
  35 - ބެނެފިޓް MIRA103/2019/15 14/10/2019 30/06/2021
  36 - ފޮނަދޫ ޒުވާނުންގެ ރޫޙް MIRA103/2019/16 14/10/2019 30/11/2020
  37 - ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބް MIRA103/2019/14 14/10/2019 30/06/2021
  38 - ހީމޮފީލިއާ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/17 14/10/2019 30/11/2020
  39 - މޯލްޑިވްސް ފެމިލީ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2019/13 03/10/2019 30/06/2021
  40 - ބ. ގޮއިދޫ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ MIRA103/2019/12 04/08/2019 30/06/2021
  41 - ވޯޓަރ ކެއަރ RGS/NGO/2019/11 10/07/2019 30/06/2021
  42 - މިޔުޒިކް ހައުސް MIRA103/2019/10 09/07/2019 30/06/2021
  43 - ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރ RGS/NGO/2019/09 23/06/2019 30/06/2021
  44 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް އައްޑޫ (މޯލްޑިވްސް) MIRA103/2019/07 29/04/2019 30/06/2021
  45 - ނައިފަރު ޖުވެނައިލް MIRA103/2019/08 29/04/2019 30/06/2021
  46 - އެސް.އެމް.އީ އެންޑް އެންޓަރޕްރަނަރސް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2019/06 24/03/2019 30/06/2021
  47 - ކުލަބް މުގޫ ސްޕޯޓްސް MIRA103/2019/04 04/03/2019 30/06/2021
  48 - އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ލޭޑީ އެންޓްރަޕްރިނަރސް (އޭލް( MIRA103/2019/05 04/03/2019 30/06/2021
  49 - މޯލްޑިވިއަން ނެޓްވޯރކް ފޮރ އެމްޕަވަރިންގ ވުމެން MIRA103/2019/03 14/02/2019 30/11/2020
  50 - އެލް.އެފް.ސީ ސަޕޯޓަރސް ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/02 05/02/2019 30/06/2021
  51 - ފެލްކަން ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން MIRA103/2019/01 06/01/2019 30/06/2021
  52 - އިލުމިނޭޓް ލާމު މޫވްމަންޓް MIRA103/2018/13 14/11/2018 30/06/2019
  53 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް MIRA103/2018/15 09/08/2018 30/06/2021
  54 - ސްމޯލް އައިލެންޑް ޖިއޮގްރަފިކް ސޮސައިޓީ MIRA103/2018/12 04/07/2018 30/06/2021
  55 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް، ޑިވެލެޕްމަންޓް އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސަރޗް (އެންޑެވަރ) - ދިވެހިރާއްޖެ MIRA103/2018/06 07/06/2018 30/11/2020
  56 - ޑެކަގަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2018/10 04/06/2018 30/11/2020
  57 - ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ސީ.އާރް.ސީ( MIRA103/2018/08 03/05/2018 30/06/2021
  58 - ހުޅުދުއްފާރު ޒުވާނުންގެ ރޫޙް MIRA103/2018/03 13/02/2018 30/06/2021
  59 - ބައިސިކަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2017/46 04/12/2017 30/11/2020
  60 - މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2017/26 21/11/2017 30/11/2020
  61 - ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިސްލާމް MIRA103/2017/24 12/10/2017 30/06/2021
  62 - ޒުރާޝް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/18 17/08/2017 30/06/2021
  63 - މައިސަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން MIRA103/2017/13 29/05/2017 30/11/2020
  64 - މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް MIRA103/2017/10 30/03/2017 30/06/2021
  65 - ވިޓްރިކް MIRA103/2017/06 14/03/2017 30/06/2018
  66 - އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ޕްރެކްޓިސް ހެލްތު ޗެމްފިއަންސް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2016/21 02/07/2016 30/11/2020
  67 - ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކިޑްސް) MIRA103/2016/13 17/05/2016 30/11/2020
  68 - ހޯޕް ފޮރ ވިމެން MIRA103/2016/11 28/03/2016 30/06/2021
  69 - ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި) MIRA103/2016/08 22/03/2016 30/06/2021
  70 - އެކުވެރި ކްލަބް MIRA103/2016/07 28/02/2016 30/06/2021
  71 - ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އަ ބެޓަރ ފިއުޗަރ MIRA103/2016/02 17/01/2016 30/06/2021
  72 - ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2015/13 26/11/2015 30/11/2020
  73 - ވިމެން އޮން ބޯޑްސް MIRA103/2015/06 05/05/2015 30/06/2021
  74 - އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެވެއަރނަސް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/20 25/01/2015 30/11/2020
  75 - ފާފު މަގޫދޫ ޒުވާނުންގެ ކްލަބް MIRA103/2014/2 13/11/2014 30/06/2021
  76 - މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/15 24/09/2014 30/06/2021
  77 - ނައިފަރު ޖުވެނައިލް MIRA103/2013/25 01/04/2014 30/06/2015
  78 - ޖަމްޢިއްޔަތުލްފަލާޙު MIRA103/2013/28 16/12/2013 30/06/2021
  79 - ވީ.އޭ.އެމް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/20 03/09/2013 30/06/2021
  80 - ކޯސްޓްލައިން ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/18 20/06/2013 30/11/2020
  81 - ކެންސަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2013/15 14/05/2013 30/06/2021
  82 - އިކޯ ޔޫތް MIRA103/2012/60 16/12/2012 30/06/2021
  83 - އިސްލާމިކް ޔުނައިޓެޑް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އަސާސް ވިނަވި އެންޑް އިޔާރ MIRA103/2012/50 08/10/2012 30/06/2021
  84 - ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/55 08/10/2012 30/06/2021
  85 - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ MIRA103/2012/50 01/10/2012 30/11/2020
  86 - ޕްރޮޖެކްޓް ހޯޕް MIRA103/2012/39 09/05/2012 30/06/2021
  87 - ޓައިނީ ހަރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/35 09/05/2012 30/06/2021
  88 - ކެއަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2012/07 07/05/2012 30/06/2021
  89 - މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓް MIRA103/2012/15 07/05/2012 30/06/2021
  90 - މުސްލިމުންގެ ގުޅުން MIRA103/2012/05 07/05/2012 30/06/2021
  91 - ސަން ސިޔާމް ކެއަރ MIRA103/2012/12 07/05/2012 30/06/2021
  92 - ވިލާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/11 07/05/2012 30/11/2020
  93 - އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން MIRA103/2012/04 05/04/2012 30/11/2020
  94 - އޭޖްޑް ކެއަރ MIRA103/2012/13 05/04/2012 30/06/2021
  95 - މޯލްޑިވްސް ގަރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2012/01 05/04/2012 30/06/2021
  96 - އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/17 05/04/2012 30/06/2021
  97 - ޑައިބީޓީޒް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/19 05/04/2012 30/06/2021
  98 - އިސްލާމީ އެހީތެރިކަމުގެ ގުޅުން MIRA103/2012/02 05/04/2012 30/06/2021
  99 - ޖަރނީ MIRA103/2012/20 05/04/2012 30/06/2021
  100 - ޖަމްއިއްޔަތުލް ސަލަފް MIRA103/2012/26 26/03/2012 30/06/2021

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް

  ނަން
  1- އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް (IFRS)
  2- އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ފޮރ ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް ސައިޒްޑް އެންޓިޓީސް (IFRS for SMEs)
  3- އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުންޓިން ސްޓޭންޑަޑް (IAS)
  4- އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ސްޓޭންޑަޑްސް (AAOIFI)

  މީރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ އޮޑިޓަރުން

  މި އޮތޯރިޓީއަށް އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން، އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު ގެ 104 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހުށަހަޅާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ދީފައިވާ މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

  ލިސްޓް ބެލުމަށް