ޖީ.އެސް.ޓީ - ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތާރީޚްވަގުތުސުރުހީތަންހުސް ގޮޑިބަސްއޯޑިއަންސްސްޓޭޓަސް
21-10-201910:00 - 11:30އަލަށް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންހ.އޯކިޑް (4 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަމީރު އަޙްމަދު މަގު30ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައަވާ
22-10-201910:00 - 11:30ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި އަލަށް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންހ.އޯކިޑް (4 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަމީރު އަޙްމަދު މަގު30ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ) ރެޖިސްޓަރ ކުރައަވާ
23-10-201910:00 - 11:30މިރާ ކަނެކްޓް އިންފޮމޭޝަން ސެސަންހ.އޯކިޑް (4 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަމީރު އަޙްމަދު މަގު30ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައަވާ
24-10-201910:00 - 11:30މިރާ ކަނެކްޓް އިންފޮމޭޝަން ސެސަންހ.އޯކިޑް (4 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަމީރު އަޙްމަދު މަގު30އިނގިރޭސިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައަވާ