ޓެން ފޯރޓީ ޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމްކޮށްފި

ޓެން ފޯރޓީ ޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިކަމަށް މީރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 1,404,154ރ (އެއް މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ހަތަރު ހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާ) 07 (ހަތެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށް ކަމަށްވެސް މީރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

 

 

24-07-19