ބީ.ޕީ.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލްކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި

ސީމާސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މީރާއަށް ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

 

އެފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޟިރުގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 444,873ރ (ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ހަތަރު ހާސް އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ) 05 (ފަހެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

https://www.mira.gov.mv/legal_decisions/20190627_Judgment_Seamass%20Group%20Pvt%20Ltd.pdf

27-06-19