ޑްރީމްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި

ޑްރީމްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އެފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޟިރުގައި މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

 

އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 1,153,430ރ (އެއް މިލިއަން އެއް ލައްކަ ފަންސާސް ތިން ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ) 07 (ހަތެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

 

 

 

23-06-19