ބީ.ޕީ.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލްކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި

އަލްފާ އެމްވީކޭބީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މީރާއަށް ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ $232,849.84 (ދެލައްކަ ތިރީސް ދެ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަ ޑޮލަރު އަށްޑިހަ ހަތަރު ސެންޓު) އާއި 81,950ރ (އަށްޑިހަ އެއް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) 05 (ފަހެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

 

13-06-19