ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމްކޮށްފި

ދަފްތަރު ނަންބަރު 5750، އިސްމާޢިލް އިބްރާހީމް މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 593,043ރ (ފަސް ލައްކަ ނުވަދިހަ ތިން ހާސް ސާޅީސް ތިން ރުފިޔާ) 05 (ފަހެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

  • https://www.mira.gov.mv/legal_decisions/20190514_Judgment_Ismail%20Ibrahim.pdf

 

14-05-19