ބީ.ޕީ.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި

މ.މުނިޔާވިލާ، އަމީނާ އާދަމް މީރާއަށް ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމީނާ އާދަމްގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 318,435ރ (ތިން ލައްކަ އަށާރަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ) އާއި މި ފައިސާ ދެއްކުމާ ހަމައަށް އަރަމުންދާ ޖޫރިމަނާއާއެކު، 04 (ހަތަރެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

  • https://www.mira.gov.mv/legal_decisions/20190415_Judgment_Ameena%20Adam_BPT.pdf

 

 

 

15-04-19