ޖީ.އާރް.ޓީ ދައްކައިފައިނުވާ ކުންފުންޏަކުން މީރާއަށް ޖީ.އާރް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމްކޮށްފި

ކެޕިޓަލް އެޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މީރާއަށް ޖީ.އާރް.ޓީ އަދި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

 

ކެޕިޓަލް އެޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ޖީ.އާރް.ޓީ އަދި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ $24,538 (ސައުވީސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ޑޮލަރު) އަދި 1,700ރ (އެއް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) 04 (ހަތަރެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

  • https://www.mira.gov.mv/legal_decisions/20190307_Judgment_Capital%20Edge%20Pvt%20Ltd.pdf

 

 

07-03-19