ބީ.ޕީ.ޓީ ދައްކައިފައިނުވާ ކުންފުންޏަކުން މީރާއަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމްކޮށްފި

އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މީރާއަށް ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 372,251ރ (ތިން ލައްކަ ހަތްދިހަ ދެ ހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް އެއް ރުފިޔާ) 04 (ހަތަރެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

 

 

 

06-03-19