ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމްކޮށްފި

މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް، މ.މިރިހިމާގެ އަޙްމަދު ރިޒާގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އަޙްމަދު ރިޒާގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 231,685ރ (ދެ ލައްކަ ތިރީސް އެއް ހާސް ހަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ރުފިޔާ) 03 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

 

 

24-02-19