ބީ.ޕީ.ޓީ ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމްކޮށްފި

މީރާއަށް ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ގއ. ދެއްވަދޫ، ހެޕީހޯމް، އަޙްމަދު ސަޢީދުގެ މައްޗަށެވެ.

އަޙްމަދު ސަޢީދުގެ މައްޗަށް އެ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޟިރުގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ 109,625ރ (އެއް ލައްކަ ނުވަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) 2 (ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

 

 

03-02-19