ފެބްރުއަރީ މަހު ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 28 މާރޗްއަށް ހަމަވަނީ

2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެމް.އައި.އާރ.އޭއަށް ލިބުނު ފައިސާ %59 އަށް އިތުރުވެ، ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ %72 އަށް އިތުރުވެއްޖެ

މިގޮތުން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 871 ފަރާތުގެ ތެރެއިން ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޓެކްސް ބަޔާން 796 ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި އެމަހުގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 7.2 މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ އަށް ވުރެ ގިނައިން ލިބިފައިވެއެވެ. މިއީ ކުރިން އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ 09 އިންސައްތަ އިތުރު ޢަދަދެކެވ

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26ން 28އަށް އެއޮތޯރިޓީއިން ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތުތަކަށް ވަގުތީގޮތުން ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނެވެ. މިގޮތުން 26 ފެބްރުއަރީ 2011 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޚިދުމަތްދެވުނެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 އަދި 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00 އާއި ހަމައަށް ޚިދުމަތްދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް ދައްކާފަރާތްތަކަށް ޢަމާޒުކޮށް އެފަރާތްތައް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއަށް އަޙުލުވެރިކުރުމަށާއި ޓެކްސް ބަޔާން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކާއި ސެމިނަރތައް ބޭއްވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ރިޒޯޓުތަކާއި ހޮޓާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެންވެސް މިކަމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ޓެކްސް ބަޔާން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތުތައް ގެންނެވުމުން ޓެކްސް ބަޔާން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދެވިފައިވާނެއެވެ.

22-03-11