ވިއު ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން މީރާއަށް ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި

ވިއު ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެ ފައިސާ އާއި ގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 563,325ރ (ފަސް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ހާސް ތިން ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ)، 03 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

 

 

ގުޅުންގުރި ލިޔުންތައް:

 

26-08-18