އެމޭޑިއަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އެމޭޑިއަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މި ޙުކުމުގައި ވަނީ އެ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 578,320ރ (ފަސް ލައްކަ ހަތްދިހަ އަށް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ)، 02 (ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

 

19-03-18