ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތަކުން، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަންގާރަ ދުވަހު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ހ.ރީގަލް މަރިޔަމް ރަޝީދާ  (A012154)ގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 62,747ރ (ފަސްދޮޅަސް ދެ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތް ރުފިޔާ) 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

·         https://www.mira.gov.mv/legal_decisions/20180220_Judgment_Mariyam%20Rasheedha.pdf

22-02-18