ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ކުންފުންޏަކުން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ކުންފުންޏަކުން، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން 19 ފެބުރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ރިއަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ 124,872ރ (އެއް ލައްކަ ސައުވީސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ރުފިޔާ)، 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

 

 

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

https://www.mira.gov.mv/legal_decisions/20180219_Judgment_Real%20Construction%20Pvt%20Ltd.pdf

20-02-18