ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ކުންފުންޏަކުން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ކުންފުންޏަކުން، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

 

ސަން-ޕްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 101,273ރ (އެއް ލައްކަ އެއް ހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ)، 28 ފެބުރުވަރީ 2018 ގެ ނިޔަލަށް ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

·         https://www.mira.gov.mv/legal_decisions/201800201_Judgment_Sun%20Pro%20Investment%20Pvt%20Ltd.pdf

04-02-18