އެކްމަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ނުދައްކައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ މީރާއަށް ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އެކްމަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން 28 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އެކްމަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 957,785ރ (ނުވަ ލައްކަ ފަންސާސް ހަތް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ރުފިޔާ)، 3 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

 

01-02-18