ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ކުންފުންޏަކުން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އަލްފާ އެމްވީކޭބީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 289,952ރ (ދެލައްކަ އަށްޑިހަ ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ދެ ރުފިޔާ) 2 (ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

މިމަހުގެ ތެރޭގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ 09 (ނުވައެއް) ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އެ ފައިސާ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

·       https://www.mira.gov.mv/legal_decisions/20171227_Judgment_Alpha%20Mvkb%20Maldives%20Pvt%20Ltd.pdf

27-12-17