ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އެ ފައިސާ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ލ.ގަން، ތުނޑި، ނޫއަލި އާދަމް ޞަލާހު މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 282,499/-ރ. (ދެލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަނުވަ ރުފިޔާ) 3 (ތިނެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީރާއަށް ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށެވެ.

02-11-17