އަހަރަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ވެސް އޮންލައިންކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ފައިލްކުރަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އަހަރަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިން އާމްދަނީލިބޭ ފަރާތްތަކުން ވެސް، 1 ޖުލައި 2017 ގެ ފަހުން، އޮންލައިންކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ފައިލް ކުރަން ޖެހޭގޮތަށް މީރާއިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ގެ އިތުރުން އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ވެސް މީރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް "މީރާކަނެކްޓް" މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

·         https://www.mira.gov.mv/circulars/circular-mandatory-online-filing-of-GST-return-dhivehi.pdf

·         https://www.mira.gov.mv/TaxLegislation/tr-2017-a13-dhivehi.pdf    

05-06-17