މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 4,950.40 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 24/02/20 ގެ 17:13 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ ހުރަވީ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ

82

މައުލޫމާތު

1050

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

5272

ފީ

2050

ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

8086

ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް

8062

އެކްސްޕްރެސް

8530

ވިސާ

9016

ބަލްކް ޕޭމަންޓް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

03

/01

ޖަނަވަރީ 2020 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

03

/01

ޖަނަވަރީ 2020 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

03

/10

ފެބުރުވަރީ 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

03

/15

ފެބުރުވަރީ 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

03

/15

ފެބުރުވަރީ 2020 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL