މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 6,396.25 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 16/08/22 ގެ 13:11 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ

20

މައުލޫމާތު

1010

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

5049

ފީ

2011

އިންކަމް ޓެކްސް އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

8001

ޓެކްސް
ކްލިއަރަންސް

4501

އޮންލައިން
ސްޓިކާރ ދޫކުރުން

7005

ޒަކާތު އަލް-މާލް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

08

/28

ޖުލައި 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

08

/28

ޖުލައި 2022 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

08

/28

ޖުލައި 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

09

/11

އޮގަސްޓު 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

09

/15

އޮގަސްޓު 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL