މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 6,878.20 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 22/01/22 ގެ 02:31 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ

0

މައުލޫމާތު

0

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

0

ފީ

0

އިންކަމް ޓެކްސް އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

0

ޓެކްސް
ކްލިއަރަންސް

0

އޮންލައިން
ސްޓިކާރ ދޫކުރުން

0

ޒަކާތު އަލް-މާލް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

01

/30

ޑިސެންބަރު 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

01

/30

ޑިސެންބަރު 2021 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

01

/30

ޑިސެންބަރު 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

01

/31

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ 2 ވަނަ އިންޓަރިމް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

02

/10

ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL