މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 6,878.20 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 19/09/21 ގެ 01:48 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ

0000

މައުލޫމާތު

0000

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

0000

ފީ

0000

ބީ.ޕީޓީ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

0000

ޓެކްސް
ކްލިއަރަންސް

0000

އޮންލައިން
ސްޓިކާރ ދޫކުރުން

0000

ޒަކާތު އަލް-މާލް
އަދި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

09

/28

އޮގަސްޓު 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

09

/28

އޮގަސްޓު 2021 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

09

/28

އޮގަސްޓު 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

09

/30

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ ފުރަތަމަ އިންޓަރިމް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

09

/30

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL