މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 4,676.70 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 17/09/19 ގެ 08:26 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ ހުރަވީ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ

0

މައުލޫމާތު

0

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

5005

ފީ

0

ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

8000

ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް

0

އެކްސްޕްރެސް

0

ވިސާ

0000

ބަލްކް ޕޭމަންޓް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

09

/29

އޮގަސްޓު 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

09

/29

އޮގަސްޓު 2019 ގެ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

09

/30

2019ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން

10

/10

ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

10

/10

އޮކްޓޫބަރު 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL