ސަރކިއުލަރ

އެންގި ތާރީހްނަންބަރސުރުހީ
25/12/2019 220-TFD/CIR/2019/04 icon ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބޭނުނަމަށް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާބެހޭ (ދިވެހި)
25/12/2019 220-TFD/CIR/2019/04 icon ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާބެހޭ (އިނގިރޭސި)
23/12/2019 220-TFD/CIR/2019/03 icon ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުން ނިމުމަކަށް އައުން (އިނގިރޭސި)
23/12/2019 220-TFD/CIR/2019/03 icon ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުން ނިމުމަކަށް އައުން (ދިވެހި)
14/01/2019 220-TFD/CIR/2019/01 icon MIRA 304 އިސްލާހުކުރުން - އިނގިރޭސި
14/01/2019 220-TFD/CIR/2019/01 icon MIRA 304 އިސްލާހުކުރުން - ދިވެހި
03/12/2018 220-TFD/CIR/2018/06 icon ސެނިޓަރީ ނެޕްކިން، ޓެމްޕޮން، މެންސްޓްރުއަލް ކަޕް އަދި އެފަދަ ތަކެތިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން (އިނގިރޭސި)
03/12/2018 220-TFD/CIR/2018/06 icon ސެނިޓަރީ ނެޕްކިން، ޓެމްޕޮން، މެންސްޓްރުއަލް ކަޕް އަދި އެފަދަ ތަކެތިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން (ދިވެހި)
19/06/2018 220-TFD/CIR/2018/05 icon MIRA 304 އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
19/06/2018 220-TFD/CIR/2018/05 icon MIRA 304 އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
14/06/2018 220-TFD/CIR/2018/04 icon އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
14/06/2018 220-TFD/CIR/2018/04 icon އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
24/01/2018 220-TFD/CIR/2018/03 icon އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
24/01/2018 220-TFD/CIR/2018/03 icon އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
18/01/2018 220-TFD/CIR/2018/02 icon ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ މުއާމަލާތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން
10/01/2018 220-TFD/CIR/2018/01 icon ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ އިންޕުޓް ޓެކްސްގެ މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
10/01/2018 220-TFD/CIR/2018/01 icon ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ އިންޕުޓް ޓެކްސްގެ މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
27/12/2017 220-TFD/CIR/2017/10 icon ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން (އިނގިރޭސި)
27/12/2017 220-TFD/CIR/2017/10 icon ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން (ދިވެހި)
18/10/2017 220-MTA/CIR/2017/08 icon ޓެކްސް އޭޖެންޓުންގެ މަސައްކަތުގެ އިހްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް، ޓެކްސް އޭޖެންޓުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަނެތި ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާމެދު ސަމާލުވުން
1234567