ސަރކިއުލަރ

އެންގި ތާރީހްނަންބަރސުރުހީ
14/07/2021 220-TD/CIR/2021/03 icon 2020 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
14/07/2021 220-TD/CIR/2021/03 icon 2020 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
25/05/2021 220-TD/CIR/2021/02 icon އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމާއި ޕޭމަންޓް ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން (ދިވެހި)
25/05/2021 220-TD/CIR/2021/02 icon އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމާއި ޕޭމަންޓް ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން (އިނގިރޭސި)
23/02/2021 220-TD/CIR/2021/01 icon 2020 ވަނަ އަހަރަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބަޔާން ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
23/02/2021 220-TD/CIR/2021/01 icon 2020 ވަނަ އަހަރަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބަޔާން ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
28/12/2020 220-TSS/CIR/2020/4 icon އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް އުޖޫރައިގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން (ދިވެހި)
28/12/2020 220-TSS/CIR/2020/4 icon އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް އުޖޫރައިގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން (އިނގިރޭސި)
16/11/2020 2020-TSS/CIR/2020/03 icon MIRA 205 އާއި MIRA 206 ބަޔާން އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
16/11/2020 2020-TSS/CIR/2020/03 icon MIRA 205 އާއި MIRA 206 ބަޔާން އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
17/08/2020 220-TD/CIR/2020/07 icon އޮންލައިންކޮށް އިންޓެރިމް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން (ދިވެހި)
17/08/2020 220-TD/CIR/2020/07 icon އޮންލައިންކޮށް އިންޓެރިމް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން (އިނގިރޭސި)
07/07/2020 220-TD/CIR/2020/06 icon MIRA 205 އާއި MIRA 206 ބަޔާން އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
07/07/2020 220-TD/CIR/2020/06 icon MIRA 205 އާއި MIRA 206 ބަޔާން އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
12/03/2020 220-TD/CIR/2020/04 icon އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ (ދިވެހި)
12/03/2020 220-TD/CIR/2020/04 icon އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ (އިނގިރޭސި)
12/02/2020 220-TFD/CIR/2020/03 icon އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ (ދިވެހި)
12/02/2020 220-TFD/CIR/2020/03 icon އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ (އިނގިރޭސި)
25/12/2019 220-TFD/CIR/2019/04 icon ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބޭނުނަމަށް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާބެހޭ (ދިވެހި)
25/12/2019 220-TFD/CIR/2019/04 icon ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާބެހޭ (އިނގިރޭސި)
12345678