މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތައް

މީރާއިން ގަބުލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަދި 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (3) ގެ ބޭނުމަށް، މީރާ އިން ގަބޫލުކުރާ ކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކެވެ. ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ޖަމާޢަތަކަށް، ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ޢާންމު އިދާރާއަކަށް ދީފައިވާ ހަދިޔާއެއް، އުނިކުރެވޭނީ އެ ފަރާތުން އެ އަހަރަކަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން އެ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޢާންމު އިދާރާ މީރާ އިން ގަބޫލުކޮށްފައިވާނަމަ އެވެ.

މީރާ އިން ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހުން އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކެކެވެ.

މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތައް:

  1. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް

  2. ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ ތަންތަން

  3. ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކާއި ތަޢުލީމު ދޭ ސަރުކާރުގެ މަރުކަޒުތައް

  4. ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތައް

  5. އަންނަނިވި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތައް:

ނަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު ހުއްދަ ދެވުނު ތާރީޚު
1 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާރސް (މަޓާޓޯ) MIRA103/2020/13 04/11/2020
2 - އެހީ ޖަމިއްޔާ MIRA103/2020/03 18/02/2020
3 - ޖަމްޢިއްޔަތުލް ޢުލަމާ RGS/NGO/2019/31 31/12/2019
4 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ RGS/NGO/2019/29 31/12/2019
5 - އާކިޓެކްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2019/30 31/12/2019
6 - ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2019/28 30/12/2019
7 - ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2019/27 11/12/2019
8 - ނަވަރަންނަ ފައުންޑޭޝަން (ނަވަރަންނަ) MIRA103/2019/20 08/12/2019
9 - ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/19 01/12/2019
10 - ސޭވް ދަ ބީޗް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/18 12/11/2019
11 - ބެނެފިޓް MIRA103/2019/15 14/10/2019
12 - ފޮނަދޫ ޒުވާނުންގެ ރޫޙް MIRA103/2019/16 14/10/2019
13 - ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބް MIRA103/2019/14 14/10/2019
14 - ހީމޮފީލިއާ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/17 14/10/2019
15 - މޯލްޑިވްސް ފެމިލީ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2019/13 03/10/2019
16 - ބ. ގޮއިދޫ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ MIRA103/2019/12 04/08/2019
17 - ވޯޓަރ ކެއަރ RGS/NGO/2019/11 10/07/2019
18 - މިޔުޒިކް ހައުސް MIRA103/2019/10 09/07/2019
19 - ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރ RGS/NGO/2019/09 23/06/2019
20 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް އައްޑޫ (މޯލްޑިވްސް) MIRA103/2019/07 29/04/2019
21 - ނައިފަރު ޖުވެނައިލް MIRA103/2019/08 29/04/2019
22 - އެސް.އެމް.އީ އެންޑް އެންޓަރޕްރަނަރސް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2019/06 24/03/2019
23 - ކުލަބް މުގޫ ސްޕޯޓްސް MIRA103/2019/04 04/03/2019
24 - އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ލޭޑީ އެންޓްރަޕްރިނަރސް (އޭލް( MIRA103/2019/05 04/03/2019
25 - މޯލްޑިވިއަން ނެޓްވޯރކް ފޮރ އެމްޕަވަރިންގ ވުމެން MIRA103/2019/03 14/02/2019
26 - އެލް.އެފް.ސީ ސަޕޯޓަރސް ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/02 05/02/2019
27 - ފެލްކަން ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން MIRA103/2019/01 06/01/2019
28 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް MIRA103/2018/15 09/08/2018
29 - ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް MIRA103/2018/14 09/08/2018
30 - ސްމޯލް އައިލެންޑް ޖިއޮގްރަފިކް ސޮސައިޓީ MIRA103/2018/12 04/07/2018
31 - ލިވް އެންޑް ލަރން އެންވަޔަރަންމެންޓަލް އެޑިޔުކޭޝަން MIRA103/2012/25 20/06/2018
32 - ސޮސައިޓީ ފޮރ ކުޅުދުއްފުށީ ޔޫތު MIRA103/2018/04 19/06/2018
33 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް، ޑިވެލެޕްމަންޓް އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސަރޗް (އެންޑެވަރ) - ދިވެހިރާއްޖެ MIRA103/2018/06 07/06/2018
34 - ޑެކަގަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2018/10 04/06/2018
35 - ސިލިކާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2018/09 04/06/2018
36 - ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ސީ.އާރް.ސީ( MIRA103/2018/08 03/05/2018
37 - މެންޓަލް ހެލްތް އެވެއަރނަސް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2018/05 04/04/2018
38 - ނޫރުލްއިސްލާމް MIRA103/2018/07 15/03/2018
39 - ހުޅުދުއްފާރު ޒުވާނުންގެ ރޫޙް MIRA103/2018/03 13/02/2018
40 - ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް MIRA103/2018/02 12/02/2018
41 - ކުލަބް ސްކޯރ ސްޕޯޓްސް MIRA103/2018/01 14/01/2018
42 - ބައިސިކަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2017/46 04/12/2017
43 - މޯލްޑިވްސް ސާރފިންގ އެސޯސިއޭޝަން RGS/NGO/2017/47 04/12/2017
44 - މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2017/26 21/11/2017
45 - ބ. އެޓޯލް ދަރަވަންދޫ ހިއުމެނިޓީ އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2017/27 21/11/2017
46 - ދަ އޮކާއޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2017/28 21/11/2017
47 - ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިސްލާމް MIRA103/2017/24 12/10/2017
48 - ޒިގް ޒެގް ފޮރ ޔޫތް ލިންކޭޖް MIRA103/2017/23 10/10/2017
49 - ފީއަލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ RGS/NGO/2017/37 17/09/2017
50 - މޯލްޑިވިއަން ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީ RGS/NGO/2017/36 17/09/2017
51 - އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ސޯޝަލް އެވެއަރނަސް (އަސާ( RGS/NGO/2017/38 13/09/2017
52 - ޒުރާޝް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/18 17/08/2017
53 - ހުޅުދޫ ލައިވް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/19 17/08/2017
54 - މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/16 12/07/2017
55 - މޯލްޑިވްސް ސޮސައިޓީ އޮފް ކްރިޓިކަލް ކެއަރ އެންޑް އެމަރޖެންސީ މެޑިސިން MIRA103/2017/14 02/07/2017
56 - ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ MIRA103/2017/12 29/05/2017
57 - މައިސަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން MIRA103/2017/13 29/05/2017
58 - މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ޑޯނާރސް MIRA103/2017/09 30/03/2017
59 - މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް MIRA103/2017/10 30/03/2017
60 - ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2017/11 30/03/2017
61 - ކެލާ ޔޫތް ފޯރަމް MIRA103/2013/02 23/03/2017
62 - ވިޓްރިކް MIRA103/2017/06 14/03/2017
63 - އެޑިޔު ސަޕޯޓް MIRA103/2017/07 01/03/2017
64 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކާފު MIRA103/2017/08 01/03/2017
65 - މޯލްޑިވްސް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2017/04 19/02/2017
66 - ރިޓަޔަރީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2017/05 19/02/2017
67 - ޕީސް ފައުންޑޭޝަން (ޕީ.އެފް( MIRA103/2017/02 15/02/2017
68 - ޙިރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/21 22/01/2017
69 - އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް MIRA103/2016/19 19/01/2017
70 - އަލްޢަޞްރު MIRA103/2016/20 19/01/2017
71 - ހިތާދޫ ޔޫތް ވިންގ MIRA103/2016/16 19/01/2017
72 - ރީޖަނަލް އެލަޔަންސް ފޮރ ފޮސްޓަރިން ޔޫތު (ރަފީ( MIRA103/2017/01 09/01/2017
73 - ދަ ބިގިނަރސް MIRA103/2016/18 07/12/2016
74 - މޯލްޑިވްސް ޕީސް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2016/17 17/10/2016
75 - ޔުނިއަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2016/15 03/08/2016
76 - އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ޕްރެކްޓިސް ހެލްތު ޗެމްފިއަންސް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2016/21 02/07/2016
77 - ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކިޑްސް) MIRA103/2016/13 17/05/2016
78 - މާޅޮސް އެވެއަރނަސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން ސޮސައިޓީ MIRA103/2016/12 24/04/2016
79 - ހޯޕް ފޮރ ވިމެން MIRA103/2016/11 28/03/2016
80 - ގާރޑިއަން އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2016/10 24/03/2016
81 - ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޓައިބާ MIRA103/2016/09 24/03/2016
82 - ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި) MIRA103/2016/08 22/03/2016
83 - އެކުވެރި ކްލަބް MIRA103/2016/07 28/02/2016
84 - ޕޮލިސް ކްލަބް MIRA103/2016/06 25/02/2016
85 - ސައުތު ތައުފީޤު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/05 22/02/2016
86 - ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/04 26/01/2016
87 - ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އަ ބެޓަރ ފިއުޗަރ MIRA103/2016/02 17/01/2016
88 - ފުވައްމުލަކު ފަންނުވެރިން MIRA103/2016/03 17/01/2016
89 - ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިނީޝިއޭޓިވްސް MIRA103/2016/01 03/01/2016
90 - ރިޔާޒު ރަޝީދު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2015/16 28/12/2015
91 - ޒިކްރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2015/15 28/12/2015
92 - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ MIRA103/2015/14 13/12/2015
93 - ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2015/13 26/11/2015
94 - ޖަމްޢިއްޔަތުއް ނިދާއުލް އިސްލާމް MIRA103/2015/11 11/08/2015
95 - ގުރައިދޫ އެންޑޯމަންޓް މޫވްމަންޓް (ޖެމް) MIRA103/2015/04 13/05/2015
96 - ވިމެން އޮން ބޯޑްސް MIRA103/2015/06 05/05/2015
97 - ކުޑަހުވަދޫ ރޭނިސް ގިންތި MIRA103/2015/05 21/04/2015
98 - ރޮޓަރީ ކްލަބް އޮފް މާލެ MIRA103/2014/24 26/02/2015
99 - މޯލްޑިވްސް ޗެސް ފެޑެރޭޝަން MIRA103/2015/03 26/02/2015
100 - މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކް MIRA103/2015/02 26/02/2015
101 - އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެވެއަރނަސް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/20 25/01/2015
102 - ގަމު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/19 13/01/2015
103 - އެމް.ޖީ.އެޗް.ޓްރަސްޓް MIRA103/2014/21 22/12/2014
104 - ބިލެތްދޫ ޔޫތް ޖެނެރޭޝަން MIRA103/2013/17 16/11/2014
105 - ފާފު މަގޫދޫ ޒުވާނުންގެ ކްލަބް MIRA103/2014/2 13/11/2014
106 - ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2014/17 28/10/2014
107 - ޔުނިވަރސަލް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/16 01/10/2014
108 - ޔުނައިޓެޑް ފޮރ މައި މީދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް MIRA103/2014/14 24/09/2014
109 - މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/15 24/09/2014
110 - ހެލްޕް ގާޒާ ޓެލެތޯން MIRA103/2014/94 07/08/2014
111 - ދުވާފަރު އިސްލާމިކް މޫވްމަންޓް MIRA103/2014/10 26/06/2014
112 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބަލްސް (އެމް.އޭ.ފީ.ޑީ) MIRA103/2014/4 26/06/2014
113 - ހިރިލަންދޫ އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެންޑް ސޯޝަލް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/8 16/06/2014
114 - މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން MIRA103/2014/6 26/05/2014
115 - ރަބީޢުލް ޤުލޫބު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/7 26/05/2014
116 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓެމްސް MIRA103/2014/5 15/04/2014
117 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް (ޖޭ.ސީ.އައި.އެމް) MIRA103/2014/1 16/01/2014
118 - ޖަމްޢިއްޔަތުލްފަލާޙު MIRA103/2013/28 16/12/2013
119 - ފެންފުށީ ޒުވާނުންގެ ދިރުން MIRA103/2013/27 01/12/2013
120 - ސުވިމިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2013/24 27/10/2013
121 - ސ. މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު MIRA103/2013/23 07/10/2013
122 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/19 07/10/2013
123 - މޯލްޑިވްސް ފިޝަމެން އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/22 22/09/2013
124 - ވީ.އޭ.އެމް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/20 03/09/2013
125 - ކޯސްޓްލައިން ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/18 20/06/2013
126 - ދި ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/57 13/06/2013
127 - ކެންސަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2013/15 14/05/2013
128 - އަލް މިންހަޖް MIRA103/2013/06 28/04/2013
129 - އޯޕަން ހޭންޑް MIRA103/2013/08 28/04/2013
130 - ހިޔައު MIRA103/2013/10 02/04/2013
131 - ޕޭރަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/09 27/02/2013
132 - މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް MIRA103/2013/05 27/02/2013
133 - ބިއުޓިފުލް އައިސް ޑައުން ސިންޑްރޮމް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/07 27/02/2013
134 - ކެލާ ޔޫތް ފޯރަމް MIRA103/2013/02 21/02/2013
135 - ހެލްޕިންގ ހޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2013/01 14/01/2013
136 - ނިއުރޭޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2012/58 06/01/2013
137 - އިކޯ ޔޫތް MIRA103/2012/60 16/12/2012
138 - ހައިރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/56 22/10/2012
139 - އިސްލާމިކް ޔުނައިޓެޑް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އަސާސް ވިނަވި އެންޑް އިޔާރ MIRA103/2012/50 08/10/2012
140 - ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/55 08/10/2012
141 - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ MIRA103/2012/50 01/10/2012
142 - ފެކްޓް އެސޯސިއޭޝަން ކޯޕަރޭޓިވް ޓީމް MIRA103/2012/41 16/07/2012
143 - އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/45 24/06/2012
144 - ޕްރޮޖެކްޓް ހޯޕް MIRA103/2012/39 09/05/2012
145 - ޓައިނީ ހަރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/35 09/05/2012
146 - ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަން MIRA103/2012/31 07/05/2012
147 - ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއަރޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/40 07/05/2012
148 - ކެއަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2012/07 07/05/2012
149 - މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓް MIRA103/2012/15 07/05/2012
150 - މުސްލިމުންގެ ގުޅުން MIRA103/2012/05 07/05/2012
151 - ސަން ސިޔާމް ކެއަރ MIRA103/2012/12 07/05/2012
152 - ވިލާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/11 07/05/2012
153 - އިކޯކެއަރ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/28 06/05/2012
154 - ވިލިނގިލި ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ވިޔަންސާ) MIRA103/2012/27 24/04/2012
155 - މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2012/08 18/04/2012
156 - އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން MIRA103/2012/04 05/04/2012
157 - އޭޖްޑް ކެއަރ MIRA103/2012/13 05/04/2012
158 - އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/17 05/04/2012
159 - ޑައިބީޓީޒް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/19 05/04/2012
160 - އިސްލާމީ އެހީތެރިކަމުގެ ގުޅުން MIRA103/2012/02 05/04/2012
161 - ޖަރނީ MIRA103/2012/20 05/04/2012
162 - މޯލްޑިވްސް ގަރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2012/01 05/04/2012
163 - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/22 27/03/2012
164 - ޖަމްއިއްޔަތުލް ސަލަފް MIRA103/2012/26 26/03/2012


މީރާ އިން ހުއްދަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކުން "ޗެރިޓަބްލް އޮގަނައިޒޭޝަންތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން" MIRA 103 ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މީރާ އަށް ހުށައަޅާށެވެ. ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހު، މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ލޯގޯއެއް މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކުގެ މާކެޓިންގ މެޓީރިއަލްތަކާއި ލެޓާރހެޑާއި ވެބްސައިޓާއި އީމެއިލް އަދި އެފަދަ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މި ޗެރިޓަބަލް އޮގަނައިޒޭޝަންތަކުން ކޮންމެ ކަލަންޑަރު އަހަރަކާ ގުޅޭ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އެ އަހަރެއްގައި ލިބުނު ހަދިޔާގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓެއް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ 30 ޖޫންގެ ކުރިން މި ފޯމެޓުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް ޓެކްސް ރޫލިންގް TR-2012/B7 ، TR-2012/B52 އަދި TR-2016/B55 ބަލާށެވެ.