މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތައް

މީރާއިން ގަބުލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަދި 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (3) ގެ ބޭނުމަށް، މީރާ އިން ގަބޫލުކުރާ ކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކެވެ. ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ޖަމާޢަތަކަށް، ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ޢާންމު އިދާރާއަކަށް ދީފައިވާ ހަދިޔާއެއް، އުނިކުރެވޭނީ އެ ފަރާތުން އެ އަހަރަކަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން އެ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޢާންމު އިދާރާ މީރާ އިން ގަބޫލުކޮށްފައިވާނަމަ އެވެ.

މީރާ އިން ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހުން އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކެކެވެ.

މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތައް:

  1. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް

  2. ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ ތަންތަން

  3. ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކާއި ތަޢުލީމު ދޭ ސަރުކާރުގެ މަރުކަޒުތައް

  4. ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތައް

  5. އަންނަނިވި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތައް:

ނަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު ހުއްދަ ދެވުނު ތާރީޚު
1 - ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2019/27 11/12/2019
2 - ނަވަރަންނަ ފައުންޑޭޝަން (ނަވަރަންނަ) MIRA103/2019/20 08/12/2019
3 - ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/19 01/12/2019
4 - ސޭވް ދަ ބީޗް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/18 12/11/2019
5 - ބެނެފިޓް MIRA103/2019/15 14/10/2019
6 - ފޮނަދޫ ޒުވާނުންގެ ރޫޙް MIRA103/2019/16 14/10/2019
7 - ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބް MIRA103/2019/14 14/10/2019
8 - ހީމޮފީލިއާ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/17 14/10/2019
9 - މޯލްޑިވްސް ފެމިލީ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2019/13 03/10/2019
10 - ބ. ގޮއިދޫ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ MIRA103/2019/12 04/08/2019
11 - ވޯޓަރ ކެއަރ RGS/NGO/2019/11 10/07/2019
12 - މިޔުޒިކް ހައުސް MIRA103/2019/10 09/07/2019
13 - ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރ RGS/NGO/2019/09 23/06/2019
14 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް އައްޑޫ (މޯލްޑިވްސް) MIRA103/2019/07 29/04/2019
15 - ނައިފަރު ޖުވެނައިލް MIRA103/2019/08 29/04/2019
16 - އެސް.އެމް.އީ އެންޑް އެންޓަރޕްރަނަރސް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2019/06 24/03/2019
17 - ކުލަބް މުގޫ ސްޕޯޓްސް MIRA103/2019/04 04/03/2019
18 - އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ލޭޑީ އެންޓްރަޕްރިނަރސް (އޭލް( MIRA103/2019/05 04/03/2019
19 - މޯލްޑިވިއަން ނެޓްވޯރކް ފޮރ އެމްޕަވަރިންގ ވުމެން MIRA103/2019/03 14/02/2019
20 - އެލް.އެފް.ސީ ސަޕޯޓަރސް ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/02 05/02/2019
21 - ފެލްކަން ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން MIRA103/2019/01 06/01/2019
22 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް MIRA103/2018/15 09/08/2018
23 - ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް MIRA103/2018/14 09/08/2018
24 - ސްމޯލް އައިލެންޑް ޖިއޮގްރަފިކް ސޮސައިޓީ MIRA103/2018/12 04/07/2018
25 - ލިވް އެންޑް ލަރން އެންވަޔަރަންމެންޓަލް އެޑިޔުކޭޝަން MIRA103/2012/25 20/06/2018
26 - ސޮސައިޓީ ފޮރ ކުޅުދުއްފުށީ ޔޫތު MIRA103/2018/04 19/06/2018
27 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް، ޑިވެލެޕްމަންޓް އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސަރޗް (އެންޑެވަރ) - ދިވެހިރާއްޖެ MIRA103/2018/06 07/06/2018
28 - ޑެކަގަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2018/10 04/06/2018
29 - ސިލިކާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2018/09 04/06/2018
30 - ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ސީ.އާރް.ސީ( MIRA103/2018/08 03/05/2018
31 - މެންޓަލް ހެލްތް އެވެއަރނަސް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2018/05 04/04/2018
32 - ނޫރުލްއިސްލާމް MIRA103/2018/07 15/03/2018
33 - ހުޅުދުއްފާރު ޒުވާނުންގެ ރޫޙް MIRA103/2018/03 13/02/2018
34 - ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް MIRA103/2018/02 12/02/2018
35 - ކުލަބް ސްކޯރ ސްޕޯޓްސް MIRA103/2018/01 14/01/2018
36 - ބައިސިކަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2017/46 04/12/2017
37 - މޯލްޑިވްސް ސާރފިންގ އެސޯސިއޭޝަން RGS/NGO/2017/47 04/12/2017
38 - މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2017/26 21/11/2017
39 - ބ. އެޓޯލް ދަރަވަންދޫ ހިއުމެނިޓީ އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2017/27 21/11/2017
40 - ދަ އޮކާއޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2017/28 21/11/2017
41 - ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިސްލާމް MIRA103/2017/24 12/10/2017
42 - ޒިގް ޒެގް ފޮރ ޔޫތް ލިންކޭޖް MIRA103/2017/23 10/10/2017
43 - ފީއަލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ RGS/NGO/2017/37 17/09/2017
44 - މޯލްޑިވިއަން ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީ RGS/NGO/2017/36 17/09/2017
45 - އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ސޯޝަލް އެވެއަރނަސް (އަސާ( RGS/NGO/2017/38 13/09/2017
46 - ޒުރާޝް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/18 17/08/2017
47 - ހުޅުދޫ ލައިވް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/19 17/08/2017
48 - މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/16 12/07/2017
49 - މޯލްޑިވްސް ސޮސައިޓީ އޮފް ކްރިޓިކަލް ކެއަރ އެންޑް އެމަރޖެންސީ މެޑިސިން MIRA103/2017/14 02/07/2017
50 - ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ MIRA103/2017/12 29/05/2017
51 - މައިސަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން MIRA103/2017/13 29/05/2017
52 - މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ޑޯނާރސް MIRA103/2017/09 30/03/2017
53 - މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް MIRA103/2017/10 30/03/2017
54 - ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2017/11 30/03/2017
55 - ކެލާ ޔޫތް ފޯރަމް MIRA103/2013/02 23/03/2017
56 - ވިޓްރިކް MIRA103/2017/06 14/03/2017
57 - އެޑިޔު ސަޕޯޓް MIRA103/2017/07 01/03/2017
58 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކާފު MIRA103/2017/08 01/03/2017
59 - މޯލްޑިވްސް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2017/04 19/02/2017
60 - ރިޓަޔަރީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2017/05 19/02/2017
61 - ޕީސް ފައުންޑޭޝަން (ޕީ.އެފް( MIRA103/2017/02 15/02/2017
62 - ޙިރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/21 22/01/2017
63 - އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް MIRA103/2016/19 19/01/2017
64 - އަލްޢަޞްރު MIRA103/2016/20 19/01/2017
65 - ހިތާދޫ ޔޫތް ވިންގ MIRA103/2016/16 19/01/2017
66 - ރީޖަނަލް އެލަޔަންސް ފޮރ ފޮސްޓަރިން ޔޫތު (ރަފީ( MIRA103/2017/01 09/01/2017
67 - ދަ ބިގިނަރސް MIRA103/2016/18 07/12/2016
68 - މޯލްޑިވްސް ޕީސް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2016/17 17/10/2016
69 - ޔުނިއަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2016/15 03/08/2016
70 - އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ޕްރެކްޓިސް ހެލްތު ޗެމްފިއަންސް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2016/21 02/07/2016
71 - ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކިޑްސް) MIRA103/2016/13 17/05/2016
72 - މާޅޮސް އެވެއަރނަސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން ސޮސައިޓީ MIRA103/2016/12 24/04/2016
73 - ހޯޕް ފޮރ ވިމެން MIRA103/2016/11 28/03/2016
74 - ގާރޑިއަން އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2016/10 24/03/2016
75 - ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޓައިބާ MIRA103/2016/09 24/03/2016
76 - ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި) MIRA103/2016/08 22/03/2016
77 - އެކުވެރި ކްލަބް MIRA103/2016/07 28/02/2016
78 - ޕޮލިސް ކްލަބް MIRA103/2016/06 25/02/2016
79 - ސައުތު ތައުފީޤު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/05 22/02/2016
80 - ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/04 26/01/2016
81 - ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އަ ބެޓަރ ފިއުޗަރ MIRA103/2016/02 17/01/2016
82 - ފުވައްމުލަކު ފަންނުވެރިން MIRA103/2016/03 17/01/2016
83 - ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިނީޝިއޭޓިވްސް MIRA103/2016/01 03/01/2016
84 - ރިޔާޒު ރަޝީދު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2015/16 28/12/2015
85 - ޒިކްރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2015/15 28/12/2015
86 - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ MIRA103/2015/14 13/12/2015
87 - ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2015/13 26/11/2015
88 - ޖަމްޢިއްޔަތުއް ނިދާއުލް އިސްލާމް MIRA103/2015/11 11/08/2015
89 - ގުރައިދޫ އެންޑޯމަންޓް މޫވްމަންޓް (ޖެމް) MIRA103/2015/04 13/05/2015
90 - ވިމެން އޮން ބޯޑްސް MIRA103/2015/06 05/05/2015
91 - ކުޑަހުވަދޫ ރޭނިސް ގިންތި MIRA103/2015/05 21/04/2015
92 - ރޮޓަރީ ކްލަބް އޮފް މާލެ MIRA103/2014/24 26/02/2015
93 - މޯލްޑިވްސް ޗެސް ފެޑެރޭޝަން MIRA103/2015/03 26/02/2015
94 - މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކް MIRA103/2015/02 26/02/2015
95 - އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެވެއަރނަސް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/20 25/01/2015
96 - ގަމު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/19 13/01/2015
97 - އެމް.ޖީ.އެޗް.ޓްރަސްޓް MIRA103/2014/21 22/12/2014
98 - ބިލެތްދޫ ޔޫތް ޖެނެރޭޝަން MIRA103/2013/17 16/11/2014
99 - ފާފު މަގޫދޫ ޒުވާނުންގެ ކްލަބް MIRA103/2014/2 13/11/2014
100 - ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2014/17 28/10/2014
101 - ޔުނިވަރސަލް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/16 01/10/2014
102 - ޔުނައިޓެޑް ފޮރ މައި މީދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް MIRA103/2014/14 24/09/2014
103 - މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/15 24/09/2014
104 - ހެލްޕް ގާޒާ ޓެލެތޯން MIRA103/2014/94 07/08/2014
105 - ދުވާފަރު އިސްލާމިކް މޫވްމަންޓް MIRA103/2014/10 26/06/2014
106 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބަލްސް (އެމް.އޭ.ފީ.ޑީ) MIRA103/2014/4 26/06/2014
107 - ހިރިލަންދޫ އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެންޑް ސޯޝަލް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/8 16/06/2014
108 - މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން MIRA103/2014/6 26/05/2014
109 - ރަބީޢުލް ޤުލޫބު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/7 26/05/2014
110 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓެމްސް MIRA103/2014/5 15/04/2014
111 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް (ޖޭ.ސީ.އައި.އެމް) MIRA103/2014/1 16/01/2014
112 - ޖަމްޢިއްޔަތުލްފަލާޙު MIRA103/2013/28 16/12/2013
113 - ފެންފުށީ ޒުވާނުންގެ ދިރުން MIRA103/2013/27 01/12/2013
114 - ސުވިމިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2013/24 27/10/2013
115 - ސ. މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު MIRA103/2013/23 07/10/2013
116 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/19 07/10/2013
117 - މޯލްޑިވްސް ފިޝަމެން އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/22 22/09/2013
118 - ވީ.އޭ.އެމް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/20 03/09/2013
119 - ކޯސްޓްލައިން ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/18 20/06/2013
120 - ދި ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/57 13/06/2013
121 - ކެންސަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2013/15 14/05/2013
122 - އަލް މިންހަޖް MIRA103/2013/06 28/04/2013
123 - އޯޕަން ހޭންޑް MIRA103/2013/08 28/04/2013
124 - ހިޔައު MIRA103/2013/10 02/04/2013
125 - ޕޭރަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/09 27/02/2013
126 - މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް MIRA103/2013/05 27/02/2013
127 - ބިއުޓިފުލް އައިސް ޑައުން ސިންޑްރޮމް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/07 27/02/2013
128 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާރސް (މަޓާޓޯ) MIRA103/2013/04 21/02/2013
129 - ކެލާ ޔޫތް ފޯރަމް MIRA103/2013/02 21/02/2013
130 - ހެލްޕިންގ ހޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2013/01 14/01/2013
131 - ނިއުރޭޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2012/58 06/01/2013
132 - އެހީ ޖަމިއްޔާ MIRA103/2012/49 17/12/2012
133 - އިކޯ ޔޫތް MIRA103/2012/60 16/12/2012
134 - ހައިރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/56 22/10/2012
135 - އިސްލާމިކް ޔުނައިޓެޑް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އަސާސް ވިނަވި އެންޑް އިޔާރ MIRA103/2012/50 08/10/2012
136 - ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/55 08/10/2012
137 - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ MIRA103/2012/50 01/10/2012
138 - ފެކްޓް އެސޯސިއޭޝަން ކޯޕަރޭޓިވް ޓީމް MIRA103/2012/41 16/07/2012
139 - އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/45 24/06/2012
140 - ޕްރޮޖެކްޓް ހޯޕް MIRA103/2012/39 09/05/2012
141 - ޓައިނީ ހަރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/35 09/05/2012
142 - ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަން MIRA103/2012/31 07/05/2012
143 - ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއަރޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/40 07/05/2012
144 - ކެއަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2012/07 07/05/2012
145 - މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓް MIRA103/2012/15 07/05/2012
146 - މުސްލިމުންގެ ގުޅުން MIRA103/2012/05 07/05/2012
147 - ސަން ސިޔާމް ކެއަރ MIRA103/2012/12 07/05/2012
148 - ވިލާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/11 07/05/2012
149 - އިކޯކެއަރ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/28 06/05/2012
150 - ވިލިނގިލި ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ވިޔަންސާ) MIRA103/2012/27 24/04/2012
151 - މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2012/08 18/04/2012
152 - އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން MIRA103/2012/04 05/04/2012
153 - އޭޖްޑް ކެއަރ MIRA103/2012/13 05/04/2012
154 - އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/17 05/04/2012
155 - ޑައިބީޓީޒް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/19 05/04/2012
156 - އިސްލާމީ އެހީތެރިކަމުގެ ގުޅުން MIRA103/2012/02 05/04/2012
157 - ޖަރނީ MIRA103/2012/20 05/04/2012
158 - މޯލްޑިވްސް ގަރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2012/01 05/04/2012
159 - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/22 27/03/2012
160 - ޖަމްއިއްޔަތުލް ސަލަފް MIRA103/2012/26 26/03/2012


މީރާ އިން ހުއްދަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކުން "ޗެރިޓަބްލް އޮގަނައިޒޭޝަންތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން" MIRA 103 ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މީރާ އަށް ހުށައަޅާށެވެ. ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހު، މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ލޯގޯއެއް މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކުގެ މާކެޓިންގ މެޓީރިއަލްތަކާއި ލެޓާރހެޑާއި ވެބްސައިޓާއި އީމެއިލް އަދި އެފަދަ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މި ޗެރިޓަބަލް އޮގަނައިޒޭޝަންތަކުން ކޮންމެ ކަލަންޑަރު އަހަރަކާ ގުޅޭ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އެ އަހަރެއްގައި ލިބުނު ހަދިޔާގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓެއް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ 30 ޖޫންގެ ކުރިން މި ފޯމެޓުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް ޓެކްސް ރޫލިންގް TR-2012/B7 ، TR-2012/B52 އަދި TR-2016/B55 ބަލާށެވެ.