މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތައް

މީރާއިން ގަބުލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަދި 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (3) ގެ ބޭނުމަށް، މީރާ އިން ގަބޫލުކުރާ ކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކެވެ. ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ޖަމާޢަތަކަށް، ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ޢާންމު އިދާރާއަކަށް ދީފައިވާ ހަދިޔާއެއް، އުނިކުރެވޭނީ އެ ފަރާތުން އެ އަހަރަކަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން އެ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޢާންމު އިދާރާ މީރާ އިން ގަބޫލުކޮށްފައިވާނަމަ އެވެ.

މީރާ އިން ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހުން އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކެކެވެ.

މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތައް:

  1. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް

  2. ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ ތަންތަން

  3. ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކާއި ތަޢުލީމު ދޭ ސަރުކާރުގެ މަރުކަޒުތައް

  4. ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތައް

  5. އަންނަނިވި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތައް:

ނަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު ހުއްދަ ދެވުނު ތާރީޚު
1 - ހީމޮފީލިއާ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/17 14/10/2019
2 - ބެނެފިޓް MIRA103/2019/15 14/10/2019
3 - ފޮނަދޫ ޒުވާނުންގެ ރޫޙް MIRA103/2019/16 14/10/2019
4 - ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބް MIRA103/2019/14 14/10/2019
5 - މޯލްޑިވްސް ފެމިލީ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2019/13 03/10/2019
6 - ބ. ގޮއިދޫ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ MIRA103/2019/12 04/08/2019
7 - ވޯޓަރ ކެއަރ RGS/NGO/2019/11 10/07/2019
8 - މިޔުޒިކް ހައުސް MIRA103/2019/10 09/07/2019
9 - ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރ RGS/NGO/2019/09 23/06/2019
10 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް އައްޑޫ (މޯލްޑިވްސް) MIRA103/2019/07 29/04/2019
11 - ނައިފަރު ޖުވެނައިލް MIRA103/2019/08 29/04/2019
12 - އެސް.އެމް.އީ އެންޑް އެންޓަރޕްރަނަރސް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2019/06 24/03/2019
13 - ކުލަބް މުގޫ ސްޕޯޓްސް MIRA103/2019/04 04/03/2019
14 - އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ލޭޑީ އެންޓްރަޕްރިނަރސް (އޭލް( MIRA103/2019/05 04/03/2019
15 - މޯލްޑިވިއަން ނެޓްވޯރކް ފޮރ އެމްޕަވަރިންގ ވުމެން MIRA103/2019/03 14/02/2019
16 - އެލް.އެފް.ސީ ސަޕޯޓަރސް ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/02 05/02/2019
17 - ފެލްކަން ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން MIRA103/2019/01 06/01/2019
18 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް MIRA103/2018/15 09/08/2018
19 - ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް MIRA103/2018/14 09/08/2018
20 - ސްމޯލް އައިލެންޑް ޖިއޮގްރަފިކް ސޮސައިޓީ MIRA103/2018/12 04/07/2018
21 - ލިވް އެންޑް ލަރން އެންވަޔަރަންމެންޓަލް އެޑިޔުކޭޝަން MIRA103/2012/25 20/06/2018
22 - ސޮސައިޓީ ފޮރ ކުޅުދުއްފުށީ ޔޫތު MIRA103/2018/04 19/06/2018
23 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް، ޑިވެލެޕްމަންޓް އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސަރޗް (އެންޑެވަރ) - ދިވެހިރާއްޖެ MIRA103/2018/06 07/06/2018
24 - ޑެކަގަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2018/10 04/06/2018
25 - ސިލިކާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2018/09 04/06/2018
26 - ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ސީ.އާރް.ސީ( MIRA103/2018/08 03/05/2018
27 - މެންޓަލް ހެލްތް އެވެއަރނަސް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2018/05 04/04/2018
28 - ނޫރުލްއިސްލާމް MIRA103/2018/07 15/03/2018
29 - ހުޅުދުއްފާރު ޒުވާނުންގެ ރޫޙް MIRA103/2018/03 13/02/2018
30 - ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް MIRA103/2018/02 12/02/2018
31 - ކުލަބް ސްކޯރ ސްޕޯޓްސް MIRA103/2018/01 14/01/2018
32 - ބައިސިކަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2017/46 04/12/2017
33 - މޯލްޑިވްސް ސާރފިންގ އެސޯސިއޭޝަން RGS/NGO/2017/47 04/12/2017
34 - މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2017/26 21/11/2017
35 - ބ. އެޓޯލް ދަރަވަންދޫ ހިއުމެނިޓީ އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2017/27 21/11/2017
36 - ދަ އޮކާއޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2017/28 21/11/2017
37 - ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިސްލާމް MIRA103/2017/24 12/10/2017
38 - ޒިގް ޒެގް ފޮރ ޔޫތް ލިންކޭޖް MIRA103/2017/23 10/10/2017
39 - ފީއަލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ RGS/NGO/2017/37 17/09/2017
40 - މޯލްޑިވިއަން ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީ RGS/NGO/2017/36 17/09/2017
41 - އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ސޯޝަލް އެވެއަރނަސް (އަސާ( RGS/NGO/2017/38 13/09/2017
42 - ޒުރާޝް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/18 17/08/2017
43 - ހުޅުދޫ ލައިވް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/19 17/08/2017
44 - މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/16 12/07/2017
45 - މޯލްޑިވްސް ސޮސައިޓީ އޮފް ކްރިޓިކަލް ކެއަރ އެންޑް އެމަރޖެންސީ މެޑިސިން MIRA103/2017/14 02/07/2017
46 - ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ MIRA103/2017/12 29/05/2017
47 - މައިސަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން MIRA103/2017/13 29/05/2017
48 - މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ޑޯނާރސް MIRA103/2017/09 30/03/2017
49 - މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް MIRA103/2017/10 30/03/2017
50 - ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2017/11 30/03/2017
51 - ކެލާ ޔޫތް ފޯރަމް MIRA103/2013/02 23/03/2017
52 - ވިޓްރިކް MIRA103/2017/06 14/03/2017
53 - އެޑިޔު ސަޕޯޓް MIRA103/2017/07 01/03/2017
54 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކާފު MIRA103/2017/08 01/03/2017
55 - މޯލްޑިވްސް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2017/04 19/02/2017
56 - ރިޓަޔަރީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2017/05 19/02/2017
57 - ޕީސް ފައުންޑޭޝަން (ޕީ.އެފް( MIRA103/2017/02 15/02/2017
58 - ޙިރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/21 22/01/2017
59 - އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް MIRA103/2016/19 19/01/2017
60 - އަލްޢަޞްރު MIRA103/2016/20 19/01/2017
61 - ހިތާދޫ ޔޫތް ވިންގ MIRA103/2016/16 19/01/2017
62 - ރީޖަނަލް އެލަޔަންސް ފޮރ ފޮސްޓަރިން ޔޫތު (ރަފީ( MIRA103/2017/01 09/01/2017
63 - ދަ ބިގިނަރސް MIRA103/2016/18 07/12/2016
64 - މޯލްޑިވްސް ޕީސް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2016/17 17/10/2016
65 - ޔުނިއަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2016/15 03/08/2016
66 - އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ޕްރެކްޓިސް ހެލްތު ޗެމްފިއަންސް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2016/21 02/07/2016
67 - ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކިޑްސް) MIRA103/2016/13 17/05/2016
68 - މާޅޮސް އެވެއަރނަސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން ސޮސައިޓީ MIRA103/2016/12 24/04/2016
69 - ހޯޕް ފޮރ ވިމެން MIRA103/2016/11 28/03/2016
70 - ގާރޑިއަން އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2016/10 24/03/2016
71 - ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޓައިބާ MIRA103/2016/09 24/03/2016
72 - ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި) MIRA103/2016/08 22/03/2016
73 - އެކުވެރި ކްލަބް MIRA103/2016/07 28/02/2016
74 - ޕޮލިސް ކްލަބް MIRA103/2016/06 25/02/2016
75 - ސައުތު ތައުފީޤު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/05 22/02/2016
76 - ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/04 26/01/2016
77 - ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އަ ބެޓަރ ފިއުޗަރ MIRA103/2016/02 17/01/2016
78 - ފުވައްމުލަކު ފަންނުވެރިން MIRA103/2016/03 17/01/2016
79 - ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިނީޝިއޭޓިވްސް MIRA103/2016/01 03/01/2016
80 - ރިޔާޒު ރަޝީދު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2015/16 28/12/2015
81 - ޒިކްރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2015/15 28/12/2015
82 - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ MIRA103/2015/14 13/12/2015
83 - ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2015/13 26/11/2015
84 - ޖަމްޢިއްޔަތުއް ނިދާއުލް އިސްލާމް MIRA103/2015/11 11/08/2015
85 - ގުރައިދޫ އެންޑޯމަންޓް މޫވްމަންޓް (ޖެމް) MIRA103/2015/04 13/05/2015
86 - ވިމެން އޮން ބޯޑްސް MIRA103/2015/06 05/05/2015
87 - ކުޑަހުވަދޫ ރޭނިސް ގިންތި MIRA103/2015/05 21/04/2015
88 - ރޮޓަރީ ކްލަބް އޮފް މާލެ MIRA103/2014/24 26/02/2015
89 - މޯލްޑިވްސް ޗެސް ފެޑެރޭޝަން MIRA103/2015/03 26/02/2015
90 - މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކް MIRA103/2015/02 26/02/2015
91 - އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެވެއަރނަސް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/20 25/01/2015
92 - ގަމު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/19 13/01/2015
93 - އެމް.ޖީ.އެޗް.ޓްރަސްޓް MIRA103/2014/21 22/12/2014
94 - ބިލެތްދޫ ޔޫތް ޖެނެރޭޝަން MIRA103/2013/17 16/11/2014
95 - ފާފު މަގޫދޫ ޒުވާނުންގެ ކްލަބް MIRA103/2014/2 13/11/2014
96 - ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2014/17 28/10/2014
97 - ޔުނިވަރސަލް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/16 01/10/2014
98 - ޔުނައިޓެޑް ފޮރ މައި މީދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް MIRA103/2014/14 24/09/2014
99 - މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/15 24/09/2014
100 - ހެލްޕް ގާޒާ ޓެލެތޯން MIRA103/2014/94 07/08/2014
101 - ދުވާފަރު އިސްލާމިކް މޫވްމަންޓް MIRA103/2014/10 26/06/2014
102 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބަލްސް (އެމް.އޭ.ފީ.ޑީ) MIRA103/2014/4 26/06/2014
103 - ހިރިލަންދޫ އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެންޑް ސޯޝަލް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/8 16/06/2014
104 - މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން MIRA103/2014/6 26/05/2014
105 - ރަބީޢުލް ޤުލޫބު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/7 26/05/2014
106 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓެމްސް MIRA103/2014/5 15/04/2014
107 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް (ޖޭ.ސީ.އައި.އެމް) MIRA103/2014/1 16/01/2014
108 - ޖަމްޢިއްޔަތުލްފަލާޙު MIRA103/2013/28 16/12/2013
109 - ފެންފުށީ ޒުވާނުންގެ ދިރުން MIRA103/2013/27 01/12/2013
110 - ސުވިމިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2013/24 27/10/2013
111 - ސ. މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު MIRA103/2013/23 07/10/2013
112 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/19 07/10/2013
113 - މޯލްޑިވްސް ފިޝަމެން އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/22 22/09/2013
114 - ވީ.އޭ.އެމް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/20 03/09/2013
115 - ކޯސްޓްލައިން ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/18 20/06/2013
116 - ދި ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/57 13/06/2013
117 - ކެންސަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2013/15 14/05/2013
118 - އަލް މިންހަޖް MIRA103/2013/06 28/04/2013
119 - އޯޕަން ހޭންޑް MIRA103/2013/08 28/04/2013
120 - ހިޔައު MIRA103/2013/10 02/04/2013
121 - ޕޭރަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/09 27/02/2013
122 - މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް MIRA103/2013/05 27/02/2013
123 - ބިއުޓިފުލް އައިސް ޑައުން ސިންޑްރޮމް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/07 27/02/2013
124 - ކެލާ ޔޫތް ފޯރަމް MIRA103/2013/02 21/02/2013
125 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާރސް (މަޓާޓޯ) MIRA103/2013/04 21/02/2013
126 - ހެލްޕިންގ ހޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2013/01 14/01/2013
127 - ނިއުރޭޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2012/58 06/01/2013
128 - އެހީ ޖަމިއްޔާ MIRA103/2012/49 17/12/2012
129 - އިކޯ ޔޫތް MIRA103/2012/60 16/12/2012
130 - ހައިރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/56 22/10/2012
131 - އިސްލާމިކް ޔުނައިޓެޑް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އަސާސް ވިނަވި އެންޑް އިޔާރ MIRA103/2012/50 08/10/2012
132 - ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/55 08/10/2012
133 - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ MIRA103/2012/50 01/10/2012
134 - ފެކްޓް އެސޯސިއޭޝަން ކޯޕަރޭޓިވް ޓީމް MIRA103/2012/41 16/07/2012
135 - އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/45 24/06/2012
136 - ޕްރޮޖެކްޓް ހޯޕް MIRA103/2012/39 09/05/2012
137 - ޓައިނީ ހަރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/35 09/05/2012
138 - ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަން MIRA103/2012/31 07/05/2012
139 - ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއަރޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/40 07/05/2012
140 - ކެއަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2012/07 07/05/2012
141 - ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/23 07/05/2012
142 - މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓް MIRA103/2012/15 07/05/2012
143 - މުސްލިމުންގެ ގުޅުން MIRA103/2012/05 07/05/2012
144 - ސަން ސިޔާމް ކެއަރ MIRA103/2012/12 07/05/2012
145 - ވިލާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/11 07/05/2012
146 - އިކޯކެއަރ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/28 06/05/2012
147 - ވިލިނގިލި ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ވިޔަންސާ) MIRA103/2012/27 24/04/2012
148 - މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2012/08 18/04/2012
149 - އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން MIRA103/2012/04 05/04/2012
150 - އޭޖްޑް ކެއަރ MIRA103/2012/13 05/04/2012
151 - އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/17 05/04/2012
152 - ޑައިބީޓީޒް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/19 05/04/2012
153 - އިސްލާމީ އެހީތެރިކަމުގެ ގުޅުން MIRA103/2012/02 05/04/2012
154 - ޖަރނީ MIRA103/2012/20 05/04/2012
155 - މޯލްޑިވްސް ގަރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2012/01 05/04/2012
156 - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/22 27/03/2012
157 - ޖަމްއިއްޔަތުލް ސަލަފް MIRA103/2012/26 26/03/2012


މީރާ އިން ހުއްދަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކުން "ޗެރިޓަބްލް އޮގަނައިޒޭޝަންތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން" MIRA 103 ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މީރާ އަށް ހުށައަޅާށެވެ. ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހު، މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ލޯގޯއެއް މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކުގެ މާކެޓިންގ މެޓީރިއަލްތަކާއި ލެޓާރހެޑާއި ވެބްސައިޓާއި އީމެއިލް އަދި އެފަދަ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މި ޗެރިޓަބަލް އޮގަނައިޒޭޝަންތަކުން ކޮންމެ ކަލަންޑަރު އަހަރަކާ ގުޅޭ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އެ އަހަރެއްގައި ލިބުނު ހަދިޔާގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓެއް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ 30 ޖޫންގެ ކުރިން މި ފޯމެޓުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް ޓެކްސް ރޫލިންގް TR-2012/B7 ، TR-2012/B52 އަދި TR-2016/B55 ބަލާށެވެ.