މީރާގެ އިސް ވެރިން

ނަން މަގާމް
ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
އަސްމާ ޝަފީޢު
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން

މީރާ ބޯޑް މެމްބަރުން

ނަން މަގާމް
އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް
ޗެއަރޕަރސަން
ލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ހުސައިން
ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕަރސަން
ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
އަޙްމަދު ފާއިޒް މުޙައްމަދު
ޑިރެކްޓަރ
އައިޝަތު އަޝާ އަލީ
ޑިރެކްޓަރ
އަލްއުސްތާޛު ފަސީހް ޒާހިރު
ޑިރެކްޓަރ
އަލްއުސްތާޛު މަޚްޒޫމް ސަލީމް
ޑިރެކްޓަރ

މީރާގެ އިސް މުވައްޒަފުން

ނަން މަގާމް ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން
އަޙުމަދު ޝަރީފް
އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް، ރެވެނިއު ސަރވިސް ރެވެނިއު ސަރވިސް ޑައިރެކްޓޮރޭޓް
ފާތުމަތު އަމީޒާ
އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް، އެންފޯސްމަންޓް އެންފޯސްމަންޓް ޑައިރެކްޓޮރޭޓް
މުޙައްމަދު ސިރާޖް މުނީރު
އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް، ރެވެނިއު އޮޕަރޭޝަންސް ރެވެނިއު އޮޕަރޭޝަންސް ޑައިރެކްޓޮރޭޓް
އަޙުމަދު ޝަފްނީޒް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ހިއުމަން ރިސޯސް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް
މުޙައްމަދު ޢަލީ ވަހީދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޓެކްނިކަލް އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަން ޓެކްނިކަލް އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
މުޙައްމަދު ނާޖިޛް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް
މޫސާ ޙަލީމް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕޮރޭޓް ބިޒްނަސް ކޯޕޮރޭޓް ބިޒްނަސް ޑިޕާޓްމަންޓް
އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޮމްޕްލަޔަންސް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
އިބްރާހީމް ފައިސަލް
ސީނިއަރ ޑިރެކްޓަރ، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
ނަޚުޝަލް މުޙައްމަދު
ސީނިއަރ ޑިރެކްޓަރ، ސޮފްޓްވެއަރ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވިޜަން
އަދާ އާމިރު
ޑިރެކްޓަރ، އިންޑިވިޖުއަލް ބިޒްނަސް އިންޑިވިޖުއަލް ބިޒްނަސް ޑިވިޜަން
އަޙުމަދު ޒަކަރިއްޔާ
ޑިރެކްޓަރ، ކޮމްޕްލަޔަންސް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑިވިޜަން
ޢަލީ ނަޞީރު އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ޑިވިޜަން
އާމިނަތު ޒުމްރާ
ޑިރެކްޓަރ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
މުޙައްމަދު ޖިނާޙު އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ހާޑްވެއަރ ހާޑްވެއަރ ޑިވިޜަން
ރިޔާޝާ ޢަލީ
ޑިރެކްޓަރ، އެންފޯސްޑް ކަލެކްޝަން އެންފޯސްޑް ކަލެކްޝަން ޑިވިޜަން
ޔޫސުފް ޝިރާޒް
ޑިރެކްޓަރ، މޯލްޑިވްސް ޓެކްސް އެކަޑަމީ މޯލްޑިވްސް ޓެކްސް އެކަޑަމީ
ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުލް ސައްތާރު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް ސަރވިސް ރީޖަނަލް އޮފީސަސް
ޢާއިޝަތު ނަޒީރާ މޫސާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، އިންފޮމޭޝަން ޕްރޮސެސިންގ އިންފޮމޭޝަން ޕްރޮސެސިންގ ޑިވިޜަން
ޢާއިޝަތު ސުހާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގ ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގ ޑިވިޜަން
ޢަލީ މުއާޒް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ލާޖް ބިޒްނަސް ލާޖް ބިޒްނަސް ޑިޕާޓްމަންޓް
އިކްރާމް އިބްރާހިމް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕޮރޭޓް ބިޒްނަސް ކޯޕޮރޭޓް ބިޒްނަސް ޑިޕާޓްމަންޓް
މަރިޔަމް ނަހުލާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ޢިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް އިންޓެލިޖަންސް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް އިންޓެލިޖަންސް ޑިވިޜަން
މުޙައްމަދު އަޒްހާން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް ސަރވިސް ލީގަލް ސަރވިސް ޑިވިޜަން
ޝާހިދު މޫސާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ފެސިލިޓޭޝަން ފެސިލިޓޭޝަން ޑިވިޜަން