މީރާގެ އިސް ވެރިން

ނަން މަގާމް
ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
އަސްމާ ޝަފީޢު
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން

މީރާ ބޯޑް މެމްބަރުން

ނަން މަގާމް
އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް
ޗެއަރޕަރސަން
ލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ހުސައިން
ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕަރސަން
ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
އައިޝަތު އަޝާ އަލީ
ޑިރެކްޓަރ
އަލްއުސްތާޛު މަޚްޒޫމް ސަލީމް
ޑިރެކްޓަރ
މުމްތާޒް ޢަބްދުއްރަޝީދު
ޑިރެކްޓަރ
ހުޝާމް ވަޙީދު
ޑިރެކްޓަރ

މީރާގެ އިސް މުވައްޒަފުން

ނަން މަގާމް ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން
އަޙުމަދު ޝަރީފް
އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް، ރެވެނިއު ސަރވިސް ރެވެނިއު ސަރވިސް ޑައިރެކްޓޮރޭޓް
ފާތުމަތު އަމީޒާ
އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް، އެންފޯސްމަންޓް އެންފޯސްމަންޓް ޑައިރެކްޓޮރޭޓް
އަޙުމަދު ޝަފްނީޒް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
މުޙައްމަދު ޢަލީ ވަހީދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޓެކްނިކަލް އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަން ޓެކްނިކަލް އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
މުޙައްމަދު ނާޖިޛް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް
ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ހިއުމަން ރިސޯސް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް
ޢަލީ މުއާޒް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ލާޖް ޓެކްސްޕޭޔަރ އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެކްސް އޮޑިޓް ލާޖް ޓެކްސްޕޭޔަރ އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެކްސް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
އާމިނަތު ޒުމްރާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
އިބްރާހީމް ފައިސަލް
ސީނިއަރ ޑިރެކްޓަރ، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
ނަޚުޝަލް މުޙައްމަދު
ސީނިއަރ ޑިރެކްޓަރ، ސޮފްޓްވެއަރ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވިޜަން
އަޙުމަދު ޒަކަރިއްޔާ
ޑިރެކްޓަރ، ފެސިލިޓޭޝަން އެންޑް އެންގޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓޭޝަން އެންޑް އެންގޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން
ޢަލީ ނަޞީރު އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ޑިވިޜަން
މުޙައްމަދު ޖިނާޙު އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ހާޑްވެއަރ ހާޑްވެއަރ ޑިވިޜަން
ޔޫސުފް ޝިރާޒް
ޑިރެކްޓަރ، ޓެކްސްޕޭޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޓެކްސްޕޭޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑިވިޜަން
އަދާ އާމިރު
ޑިރެކްޓަރ، ސްމޯލް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ސްމޯލް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުލް ސައްތާރު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ރީޖަނަލް ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް
އިކްރާމް އިބްރާހިމް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، މީޑިއަމް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް މީޑިއަމް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
މުޙައްމަދު އަޒްހާން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، އޮބްޖެކްޝަން އޮބްޖެކްޝަން ޑިވިޜަން
ޢާއިޝަތު ސުހާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގ ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގ ޑިވިޜަން
އާމިނަތު ޝިޔާނާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެކްސް އޮޑިޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެކްސް އޮޑިޓް ޑިވިޜަން
ފާތިމަތު ޝިއުމާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، އިންވެސްޓިގޭޝަން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިވިޜަން
މަރިޔަމް ހިއްމަތު ޙަސަން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން ޑިވިޜަން
ނަފާ ވަހީދު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ލާޖް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ލާޖް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ޑިވިޜަން
ޝިފާ ތައުފީޤު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން