މީރާގެ އިސް ވެރިން

ނަން މަގާމް
ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
އަސްމާ ޝަފީޢު
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން

މީރާ ބޯޑް މެމްބަރުން

ނަން މަގާމް
އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް
ޗެއަރޕަރސަން
ލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ހުސައިން
ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕަރސަން
ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
އައިޝަތު އަޝާ އަލީ
ޑިރެކްޓަރ
އަލްއުސްތާޛު މަޚްޒޫމް ސަލީމް
ޑިރެކްޓަރ
މުމްތާޒް ޢަބްދުއްރަޝީދު
ޑިރެކްޓަރ
ހުޝާމް ވަޙީދު
ޑިރެކްޓަރ

މީރާގެ އިސް މުވައްޒަފުން

ނަން މަގާމް ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން
އަޙުމަދު ޝަރީފް
އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް، ރެވެނިއު ސަރވިސް ރެވެނިއު ސަރވިސް ޑައިރެކްޓޮރޭޓް
ފާތުމަތު އަމީޒާ
އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް، އެންފޯސްމަންޓް އެންފޯސްމަންޓް ޑައިރެކްޓޮރޭޓް
މުޙައްމަދު ސިރާޖް މުނީރު
އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް، ރެވެނިއު އޮޕަރޭޝަންސް ރެވެނިއު އޮޕަރޭޝަންސް ޑައިރެކްޓޮރޭޓް
އަޙުމަދު ޝަފްނީޒް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ހިއުމަން ރިސޯސް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް
މުޙައްމަދު ޢަލީ ވަހީދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޓެކްނިކަލް އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަން ޓެކްނިކަލް އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
މުޙައްމަދު ނާޖިޛް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް
މޫސާ ޙަލީމް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މީޑިއަމް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް މީޑިއަމް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
އިބްރާހީމް ފައިސަލް
ސީނިއަރ ޑިރެކްޓަރ، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
ނަޚުޝަލް މުޙައްމަދު
ސީނިއަރ ޑިރެކްޓަރ، ސޮފްޓްވެއަރ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވިޜަން
އަދާ އާމިރު
ޑިރެކްޓަރ، ސްމޯލް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ސްމޯލް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
އަޙުމަދު ޒަކަރިއްޔާ
ޑިރެކްޓަރ، ފެސިލިޓޭޝަން އެންޑް އެންގޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓޭޝަން އެންޑް އެންގޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން
ޢަލީ ނަޞީރު އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ޑިވިޜަން
އާމިނަތު ޒުމްރާ
ޑިރެކްޓަރ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
މުޙައްމަދު ޖިނާޙު އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ހާޑްވެއަރ ހާޑްވެއަރ ޑިވިޜަން
ޔޫސުފް ޝިރާޒް
ޑިރެކްޓަރ، ޓެކްނިކަލް ޓެކްނިކަލް ޑިވިޜަން
ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުލް ސައްތާރު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ރީޖަނަލް ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް
ޢާއިޝަތު ނަޒީރާ މޫސާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ރިޓަރން ޕްރޮސެސިންގ ރިޓަރން ޕްރޮސެސިންގ ޑިވިޜަން
ޢާއިޝަތު ސުހާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގ ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގ ޑިވިޜަން
ޢަލީ މުއާޒް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ލާޖް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ލާޖް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
އިކްރާމް އިބްރާހިމް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، މީޑިއަމް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް މީޑިއަމް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
މުޙައްމަދު އަޒްހާން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، އޮބްޖެކްޝަން އޮބްޖެކްޝަން ޑިވިޜަން
ޝާހިދު މޫސާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރ