ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް - ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތާރީޚްވަގުތުސުރުހީތަންހުސް ގޮޑިބަސްއޯޑިއަންސްސްޓޭޓަސް
02-12-20131000 - 1130ބީ.ޕީ.ޓީ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންމީރާ ޓްރޭނިންގ ހޯލް60ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ސެޝަން ބަންދު
17-12-20131000 - 1130ބީ.ޕީ.ޓީއާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންމީރާ ޓްރޭނިންގ60ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
21-01-20141000 - 1130ބީ.ޕީ.ޓީ އިންޓަރިމް ސްޓޭޓްމަންޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންމީރާ ޓްރޭނިންގ ހޯލް60ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
13-02-20141000 - 1100ބީ.ޕީ.ޓީއާބެހޭ އާންމު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންމީރާ ޓްރެއިނިންގ ހޯލް30ދިވެހިއައު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
11-03-201410:00-11:30ބީ.ޕީ.ޓީ އިންފޮމޭޝަން ސެޝަންމީރާ ޓްރެއިނިން ހޯލް30ދިވެހިއަލަށް ރަޖިޓަރީވާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
27-03-20141000 - 1100ބީ.ޕީ.ޓީ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންމީރާ ޓްރޭނިންގ ހޯލް30ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
02-04-20141000 - 1130ބީ.ޕީ.ޓީ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންމީރާ ޓްރޭނިންގ ހޯލް30ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް ތަކަށް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
08-04-20141000 - 1130ބީ.ޕީ.ޓީ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންމީރާ ޓްރޭނިންގ ހޯލް 30ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
22-04-20141000 - 1130ބީ.ޕީ.ޓީ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންމީރާ ޓްރޭނިންގ ހޯލް30ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
30-04-20141000 - 1130ބީ.ޕީ.ޓީ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންމީރާ ޓްރޭނިންގ ހޯލް30ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައ ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
20-05-20141000 -1100ބީ.ޕީ.ޓީ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންމީރާ ޓްރޭނިންގ ހޯލް30ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
06-08-20141000 - 1130ބީ.ޕީ.ޓީ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންމީރާ ޓްރޭނިންގ ހޯލް30ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
20-08-20141000 - 1130ބީ.ޕީ.ޓީ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންމީރާ ޓްރޭނިންގ ހޯލް30ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
27-08-20141000 - 1130ބީ.ޕީ.ޓީ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންމީރާ ޓްރޭނިންގ ހޯލް30ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
07-02-201813:30 - 14:30އަލަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތައް ޓެކުހަށް އަހުލުވެރިކުރުވުންއޯކިޑް ބިލްޑިންގ25Dhivehiއަލަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
13-02-201816:00ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުންއޯކިޑް ބިލްޑިންގ25ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
19-06-201810:30 - 12:00ފަހުގެ ޓެކްސް ރޫލްސްއާ ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ ސެސަންއޯކިޑް ބިލްޑިން (4 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަމީރު އަޙްމަދު މަގު30އިނގިރޭސިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
20-06-201810:30 - 12:00ފަހުގެ ޓެކްސް ރޫލްސްއާ ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ ސެސަންއޯކިޑް ބިލްޑިން (4 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަމީރު އަޙްމަދު މަގު30އިނގިރޭސިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ
21-06-201810:30 - 12:00ފަހުގެ ޓެކްސް ރޫލްސްއާ ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ ސެސަންއޯކިޑް ބިލްޑިން (4 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަމީރު އަޙްމަދު މަގު30އިނގިރޭސިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ