އެމް.އައި.އާރ.އޭ ހުއްދަލިބިފައިވާ އޮޑިޓަރސް

މި އޮތޯރިޓީއަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާނާއެކު އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2017/B57 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

ފާރމްސް

ނަން ކެޓަގަރީ އީ-މެއިލް ގުޅޭން ނަންބަރ ރަޖިސްޓަރ ކުރި ތާރީހް ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު
1 - އެމްޖޭ އެސޯސިއޭޓްސް

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރ: ޖެރާޑް އަންސެލްމޯ

އޭ jerad@emmjayassociates.com 3329307 07/05/2012 AF1001A
2 - އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރސް: މުތުކްރިޝްނަން ރެންގަރާޖް، އަޙްމަދު ހިޝާމް ފައުޒީ

އޭ krishna.rengaraj@lk.ey.com, hisham.fawzy@lk.ey.com 3326798 / 7788452 / 7771297 07/05/2012 AF1002A
3 - ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރ: ޖަޓިންޑްރާ ބަޓްރޭ

އޭ jatindra.bhattray@lk.pwc.com 3318342 / 3336046 07/05/2012 AF1003A
4 - ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރ: މުޙައްމަދު ޝަމީލް މުޙައްމަދު ނަޢީމް

އޭ kpmgmv@kpmg.com;mshameel@kpmg.com 3324856 / 7951195 09/05/2012 AF1006A
5 - އެފް.ޖޭ.އެސް އެސޯސިއޭޓްސް އެލް.އެލް.ޕީ

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރ: ފަރީހާ ޝަރީފް

އޭ fareeha.shareef@fjsassociates.net 3007072 09/08/2012 AF1004A
6 - ކްރޯ މޯލްޑިވްސް އެލް.އެލް.ޕީ

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރ: ޙަސަން މުޙައްމަދު

އޭ info@crowe.mv 7796181 / 3309585 26/02/2013 AF1009A
7 - އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީ

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރ: ރިފާތު ޖަލީލު

އޭ info@mhpaonline.com 7782416 / 9901234 26/02/2013 AF1011A
8 - އެކްރޫ ޕްލަސް އެލް.އެލް.ޕީ

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރ: ޢަބްދުލް ވައްޙާބް

އޭ info@accruplus.com 7910800 / 7999915 01/05/2014 AF1012A
9 - ޓެކްސްއެސިސްޓް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮންޒަލްޓިންގ އެލް.އެލް.ޕީ

ރަޖިސްޓަރޑް އޮޑިޓް ޕާޓްނަރ: ޖަޢުފަރު ޢަލީ

ބީ info@taxassistmaldives.com 7997383 26/02/2013 AF1010B
10 - އޭ.އައި.އެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް އެލް.އެލް.ޕީ

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރ: އިސްހާޤް އުސްމާން

ބީ ishaag@aixassociates.com.mv 7795333 / 7787544 03/03/2013 AF1008B
11 - އެފް އެންޑް އެޗް އެކައުންޓެންޓްސް އެލް.އެލް.ޕީ

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރ: މަސްއޫދު މުޙައްމަދު

ބީ info@fhaccountants.com 3300401 / 7788273 29/04/2013 AF1014B
12 - ބުކްކީޕިންގ ޓެކްސްޕްރެސް އެލް.އެލް.ޕީ

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރ: ޙުސައިން ފަހުމީ

ސީ hussain4000@gmail.com 7781198 / 7661198 18/03/2013 C907
13 - އެފްއެމްސީ އޮޑިޓަރޒް އެލް.އެލް.ޕީ

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރ: އަޙްމަދު އާދަމް

ސީ fmc.auditors@gmail.com 7631128 21/04/2015 C924
14 - އެފް.އައި.އެސް އެކައުންޓިންގ އެލް.އެލް.ޕީ

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރ: ޢަދުނާން އިބްރާހީމް

ސީ info@fisaccounting.com 7786943 15/10/2015 C926
15 - ފާރިސް އެންޑް ކޯ އެލް.އެލް.ޕީ

ރެޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާޓްނަރސް: އަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު

ސީ faris@fcllp.net 3322080 / 7978436 05/04/2017 C928
16 - އޮޕްޓިމޯ އެލް.އެލް.ޕީ

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕާރޓްނަރ: ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ

ސީ abdul.majeed@optimo.mv 3000657 / 7995551 12/06/2017 C929
17 - މެކްރޯ އެޝޫރެންސް އެލް.އެލް.ޕީ

ރެޖިސްޓާޑް އޮޑިޓް ޕާޓްނަރ: ޙައްވާ ފަޖުވާ

ސީ fajuwa@macroassurance.com 7931963 08/05/2018 C931
18 - އަލް މުހާސަބާ އެލް.އެލް.ޕީ

ރަޖިސްޓާރޑް އޮޑިޓް ޕަރޓްނަރ: ހުސައިން ޢަލީ ހަބީބް

ސީ huseyn@gmail.com 7772554 17/07/2018 C932

އެހެނިހެން

ނަން ކެޓަގަރީ އީ-މެއިލް ގުޅޭން ނަންބަރ ރަޖިސްޓަރ ކުރި ތާރީހް ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު
1 - ޔައުޤޫބު ޢަބްދުﷲ
ސީ yaugoobabdulla@gmail.com 7794544 21/03/2013 C103
2 - މުހައްމަދު ޝަފީޤް
ސީ alchemymaldives@gmail.com 9901990 29/04/2013 C107
3 - ޢަބުދުﷲ ލީމަން ޒާހިރު
ސީ leemaan@gmail.com 9966669 23/05/2013 C108
4 - މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އިބްރާހިމް
ސީ mohamed.shifau.ibrahim@gmail.com 7779369 03/03/2015 C116
5 - މުޙައްމަދު ޢުމަރު
ސީ mohamedumar@gmail.com 7995700 16/03/2015 C118
6 - މުޙައްމަދު ޝަފާޢު ޝަރީފް
ސީ shafaushareef@gmail.com 9903999 02/06/2015 C120
7 - އަޙްމަދު ޝާން
ސީ ashan01@hotmail.com 7602311 16/06/2015 C121
8 - ޢަބްދުލްޙަމީދު އާދަމް
ސީ askhameed@gmail.com 7996869 07/10/2019 C125