މުހިންމު ތާރީޚުތައް

ތާރީހްސުރުހީ
10/01/19 ޖަނަވަރީ 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން
10/01/19 ޑިސެންބަރު 2018 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/01/19 ޑިސެންބަރު 2018 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/01/19 ޑިސެންބަރު 2018 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/01/19 ޑިސެންބަރު 2018 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/01/19 ޑިސެންބަރު 2018 އަދި 2018ގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/01/19 ޑިސެންބަރު 2018 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
31/01/19 2018ގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުމާއި އަދި ދެވަނަ އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން
10/02/19 ފެބުރުވަރީ 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން
10/02/19 ޖަނަވަރީ 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
17/02/19 ޖަނަވަރީ 2019 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
17/02/19 ޖަނަވަރީ 2019 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
17/02/19 ޖަނަވަރީ 2019 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/02/19 ޖަނަވަރީ 2019 ގެ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/02/19 ޖަނަވަރީ 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
10/03/19 މާރިޗު 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން
10/03/19 ފެބުރުވަރީ 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
17/03/19 ފެބުރުވަރީ 2019 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
17/03/19 ފެބުރުވަރީ 2019 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
17/03/19 ފެބުރުވަރީ 2019 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/03/19 ފެބުރުވަރީ 2019 ގެ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/03/19 ފެބުރުވަރީ 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
31/03/19 2019ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނި އަހަރީ ފީ ދެއްކުން
31/03/19 2019ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން
10/04/19 އެޕްރީލް 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން
10/04/19 މާރިޗު 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/04/19 މާރިޗު 2019 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/04/19 މާރިޗު 2019 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/04/19 މާރިޗު 2019 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/04/19 މާރިޗު 2019 އަދި 2019ގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/04/19 މާރިޗު 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
12/05/19 މޭ 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން
12/05/19 އެޕްރީލް 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/05/19 އެޕްރީލް 2019 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/05/19 އެޕްރީލް 2019 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/05/19 އެޕްރީލް 2019 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/05/19 އެޕްރީލް 2019 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/05/19 އެޕްރީލް 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
10/06/19 ޖޫން 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން
10/06/19 މޭ 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
16/06/19 މޭ 2019 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
16/06/19 މޭ 2019 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
16/06/19 މޭ 2019 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
30/06/19 މޭ 2019 ގެ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
30/06/19 މޭ 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
30/06/19 2019ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން
30/06/19 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބޭންކްތަކުގެ މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
30/06/19 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން
10/07/19 ޖުލައި 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން
10/07/19 ޖޫން 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/07/19 ޖޫން 2019 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/07/19 ޖޫން 2019 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/07/19 ޖޫން 2019 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
29/07/19 ޖޫން 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
29/07/19 ޖޫން 2019 އަދި 2019ގެ 2 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
31/07/19 2019ގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުމާއި އަދި ފުރަތަމަ އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން
31/07/19 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ދެއްކުން
15/08/19 އޮގަސްޓު 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން
15/08/19 ޖުލައި 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/08/19 ޖުލައި 2019 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/08/19 ޖުލައި 2019 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/08/19 ޖުލައި 2019 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/08/19 ޖުލައި 2019 ގެ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/08/19 ޖުލައި 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
10/09/19 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން
10/09/19 އޮގަސްޓު 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/09/19 އޮގަސްޓު 2019 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/09/19 އޮގަސްޓު 2019 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/09/19 އޮގަސްޓު 2019 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
29/09/19 އޮގަސްޓު 2019 ގެ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
29/09/19 އޮގަސްޓު 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
30/09/19 2019ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން
10/10/19 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން
10/10/19 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/10/19 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/10/19 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/10/19 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/10/19 ސެޕްޓެންބަރު 2019 އަދި 2019ގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/10/19 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
10/11/19 ނޮވެންބަރު 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން
10/11/19 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
17/11/19 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
17/11/19 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
17/11/19 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/11/19 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގެ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/11/19 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
10/12/19 ޑިސެންބަރު 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން
10/12/19 ނޮވެންބަރު 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/12/19 ނޮވެންބަރު 2019 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/12/19 ނޮވެންބަރު 2019 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/12/19 ނޮވެންބަރު 2019 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
29/12/19 ނޮވެންބަރު 2019 ގެ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
29/12/19 ނޮވެންބަރު 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
31/12/19 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން