ހުރިހާ އިއުލާން

ތާރީހްސުރުހީ
06/01/21 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
31/12/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
30/12/20 icon  އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ސްޓިކަރއަށް ބަދަލުގެނައުން (ދިވެހި)
30/12/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
27/12/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
29/11/20 icon  ބޮޑެތި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ބިމުން ނަގާ ބިމު ކުލި ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ
27/09/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
27/09/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
23/09/20 icon  ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ޑިޖިޓަލް/އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ (ދިވެހި)
10/09/20 icon  ވެހިކަލް ފީ ސްޓިކަރ ދޫކުރުމާ ގުޅޭ (ދިވެހި)
31/08/20 icon  ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ޑޮނޭޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
04/08/20 icon  ކައުންޓަރުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމާ ގުޅޭ
23/07/20 icon  ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ޑޮނޭޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
09/07/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
05/07/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
04/07/20 icon  ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް
04/07/20 icon  ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް
04/07/20 icon  ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރު ހުޅުވުމާއި ގުޅޭ (ދިވެހި)
04/07/20 icon  ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރު ހުޅުވުމާއި ގުޅޭ (އިނގިރޭސި)
15/06/20 icon  މީރާ ހުޅުވުމާއި އައު ސުންގަޑިތަކާ ގުޅޭ (ދިވެހި)
12345678910...