ހުރިހާ އިއުލާން

ތާރީހްސުރުހީ
04/08/20 icon  ކައުންޓަރުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމާ ގުޅޭ
23/07/20 icon  ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ޑޮނޭޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
09/07/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
05/07/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
04/07/20 icon  ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް
04/07/20 icon  ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް
04/07/20 icon  ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރު ހުޅުވުމާއި ގުޅޭ (ދިވެހި)
04/07/20 icon  ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރު ހުޅުވުމާއި ގުޅޭ (އިނގިރޭސި)
15/06/20 icon  މީރާ ހުޅުވުމާއި އައު ސުންގަޑިތަކާ ގުޅޭ (ދިވެހި)
15/06/20 icon  މީރާ ހުޅުވުމާއި އައު ސުންގަޑިތަކާ ގުޅޭ (އިނގިރޭސި)
30/05/20 icon  ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި މީރާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ ގުޅޭ
30/05/20 icon  ފުރަބަންދަށްފަހު މީރާ ހުޅުވުމާއި ސުންގަޑިތަކާ ގުޅޭ
15/05/20 icon  ފުރަބަންދަށްފަހު މީރާ ހުޅުވުމާއި ސުންގަޑިތަކާ ގުޅޭ
15/05/20 icon  ފުރަބަންދަށްފަހު މީރާ ހުޅުވުމާއި ސުންގަޑިތަކާ ގުޅޭ (އިނގިރޭސި)
13/05/20 icon  އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް (އިނގިރޭސި)
13/05/20 icon  އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް (ދިވެހި)
15/04/20 icon  މީރާ ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ
09/04/20 icon  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މީރާ ހުޅުވުން
09/04/20 icon  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މީރާ ހުޅުވުން
25/03/20 icon  MIRA to facilitate lenient installment plans for taxpayers
12345678910...