ހުރިހާ އިއުލާން

ތާރީހްސުރުހީ
19/08/21 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
15/08/21 icon  ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ރީފަންޑުކުރުމަށް އެދުން (ދިވެހި)
01/08/21 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
31/07/21 icon  ކައުންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކާ ގުޅޭ
11/07/21 icon  ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޤާނޫނު އުވާލުމާ ގުޅޭ
05/07/21 icon  ސުންގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭ (ދިވެހި)
03/07/21 icon  ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރާއި ހުޅުމާލެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވުމާއި ގުޅޭ (ދިވެހި)
29/06/21 icon  އެޕޮއިންޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ކައުންޓަރުތަށް ހުޅުަވައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭ
28/06/21 icon  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން
26/06/21 icon  އެޕޮއިންޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ކައުންޓަރުތަށް ހުޅުަވައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުން ފެށުމާ ގުޅޭ
24/06/21 icon  ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ޑޮނޭޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން
22/06/21 icon  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މީރާ ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ
15/06/21 icon  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މީރާ ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ
10/06/21 icon  ސުންގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅޭ (ދިވެހި)
10/06/21 icon  ސުންގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅޭ (އިނގިރޭސި)
08/06/21 icon  މީރާގެ ކައުންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭ
07/06/21 icon  ސުންގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން (ދިވެހި)
07/06/21 icon  ސުންގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން (އިނގިރޭސި)
27/05/21 icon  ސުންގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނައުން
25/05/21 icon  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މީރާ ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ
12345678910...