ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނެގޭ ޓެކްސްތަކާއި ފީތައް

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުން އަތުން، ކޮންމެ ބިދޭސީ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން 25 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަދި ކޮންމެ ދިވެހި ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން 12 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުގައި ނެގޭ ޓެކުހެކެވެ. ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ޓްރާންސިޓް ފަސިންޖަރުންނާއި، ޢުމުރުން 2 އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުޑަކުދިން، މި ޓެކުހުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީއަކީ، 1 މޭ 2017 ނުވަތަ އެ ދުވަހުގެ ފަހުން، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން، އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖްގެ އިތުރުން، ނެގޭ ފީއެކެވެ. މި ފީ ނެގޭ ރޭޓަކީ ކޮންމެ ބިދޭސީ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން 25 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަދި ކޮންމެ ދިވެހި ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން 12 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. މި ފީއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖާއި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނެގުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝެޑިއުލްޑް ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއަރލައިންތަކުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުން އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖާއި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނެގުމަކީ، އެ އެއަރލައިނެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެ ނޫން ފްލައިޓަކުން، މިސާލަކަށް، ޗާޓަރު ފްލައިޓަކުން ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ޖެޓަކުން ފުރާ ފަސިންޖަރުން އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖާއި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނެގުމަކީ، އެ ފްލައިޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ އެއަރޕޯޓެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝެޑިއުލްޑް ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއަރލައިންތަކާއި އިންޓަރނޭޝަލް އެއަރޕޯޓްތައް، އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖަށާއި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީއަށް މީރާގައި ވަނީ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުން، ކޮންމެ މަހެއްގެ އެއަރޕޯޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން، ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ.

ޖޫރިމަނާ ކަލްކިޔުލޭޓަރ

ޓެކްސަނެގޭ މުއްދަތު
ފެށޭ ތާރީހް
ނިމޭ ތާރީހް
މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް
އޭ.ޓީ.އެފް އަދަދު
 
ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީހް
ފައިސާ ދައްކާ ދުވަސް
ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފާއިތުވި ދުވަސް
ފައިސާ ނުދައްކަވާ ފާއިތުވި ދުވަސް
ލަހުން ބަޔާން ހުށަހެޅުމުން ކުރި ޖޫރިމަނާ (TAA 65(b)1)
ލަހުން ފައިލް ކުރުމުން ކުރި ޖޫރިމަނާ (TAA 65(b)2)
ލަހުން ފައިސާ ދެއްކުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ (TAA 66 (b))
ޖުމްލަ ޖޫރިމަނާ

ޓެކްސްގެ އަދަދު
ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު
ޖުމްލަ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު

ޓެކްސް ރޫލިންގތައް

ހުރިހާ ރޫލިންގްސް

ސަރކިއުލަރ

ހުރިހާ ސާރކިއުލަރ

ފްލަޔަރ އަދި ބްރޯޝަރ